Sinus matematikk 1P, 1T, 2P (Fagfornyelsen LK20)

Matematikk Vg1 og Vg2, fellesfag studieforberedende

Fag: Matematikk, Matematikk 1P, Matematikk 1T, Matematikk 2P, Matematikk fellesfag studieforberedende
Nivå: Vg2, Vg1
Læreplan: Fagfornyelsen, Kunnskapsløftet
Om læreverket Sinus matematikk 1P, 1T, 2P (Fagfornyelsen LK20)

Sinus-læreverkene er skrevet til fellesfagene i matematikk for studieforberedende utdanningsprogrammer i videregående skole. Sinus 1T og Sinus 1P er skrevet til læreplanene i henholdsvis matematikk 1T og matematikk 1P til fagfornyelsen 2020 (LK20), Sinus 2P dekker hele læreplanen til fagfornyelsen i matematikk 2P, som innføres i 2021.

Komponenter Sinus 1P matematikk:
Sinus 1P
med teoridel og oppgavedel
Sinus 1P Basis med forenklet teori og oppgaver til utfylling
• Sinus Elevnettsted
• Sinus Lærernettsted
• Sinus 1P Brettbok-utgave
coSinus


Komponenter Sinus 1T matematikk:
Sinus 1T
med teoridel og oppgavedel
• Sinus Elevnettsted

• Sinus Lærernettsted

• Sinus 1T Brettbok
-utgave
coSinus (1T og 1T-Y)

Komponenter Sinus 2P matematikk:
Sinus 2P teoridel og oppgavedel
• Sinus Elevnettsted
• Sinus Lærernettsted
• Sinus 2P Brettbok-utgave
coSinus

Fagfornyelsen og matematikkfaget

Sinus legger vekt på utforskning og dybdelæring i matematikk. Kvalitetssikret fagstoff blir presentert på en lettfattelig måte, og suppleres med nye elementer som diskusjonsoppgaver og utforskende undervisningsopplegg. Bøkenes struktur bygger opp under en progresjon i fagstoffet som lar elevene bygge stein på stein, samtidig som de får oppdage løsninger og algoritmer på egenhånd.

Dybdelæring i matematikk
Sinus-bøkene gir læreren valgfrihet til å gå gjennom stoffet på flere ulike måter. Til hvert delkapittel finnes mange oppgaver med variert vanskelighetsgrad som er egnet for utforskning og diskusjon. Oppgavene går både bredere og dypere enn i tidligere utgaver av boka. For å løse disse oppgavetypene må elevene ofte sette sammen fagstoff fra ulike kapitler eller delkapitler, og utforske matematiske bevis.

Utforskende undervisningsopplegg
Diskusjonsoppgavene i Sinus 1T, Sinus 1P og Sinus 2P er et godt utgangspunkt for samtaler som lar elevene reflektere over fagstoffet. Mange av delkapitlene i lærebøkene inneholder utforskende opplegg. Til Sinus tT og Sinus 1P finner du utforskningsark på lærernettstedet. Disse arkene er tilleggsressurser, og består av konkrete undervisningsopplegg som lar elevene oppdage algoritmer og regler før læreboka presenterer dem. I Sinus 2P har vi tatt de utforskende oppleggene inn i lærebøkene. Vi tror dette gir elevene trygghet til å foreslå egne løsningsstrategier på oppgavetyper de ikke kjenner, og eierskap til strategiene de oppdager.

Programmering blir en del av matematikken. Via nettsidene til lærebøkene eller i coSinus får du tilgang til grunnleggende opplæring i programmering med Python. Her fokuserer vi på programmering som beriker og bygger opp under matematisk forståelse. Opplæringen er bygget opp med interaktive oppgaver, grundige forklaringer og oppgaver som tester elevene i algoritmisk tankegang og semantikk. I kurset kan eleven selv manipulere koden og se hvilke konsekvenser endringer i koden gir. Dersom man benytter kurset i vår digitale løsning coSinus, får man oversikt over elevenes progresjon og alle andre muligheter som finnes i coSinus.

I bøkene finner man eksempler og forklaringer på de emnene som egner seg for programmering i de aktuelle kursene.

Sinus 1P Basis er et fullverdig alternativ for 1P-elever på studieforberedende utdanningsprogram. I basisboka er lærestoff og oppgaver tilpasset elever med svakt grunnlag i faget, samtidig som læreplanens målsetting til fagfornyelsen er oppfylt. Boka er et godt supplement for elever som helt eller delvis trenger et enklere opplegg enn andre elever. Boka følger kapittelinndelingen i Sinus 1P (2020), men har mindre omfattende teoristoff.

De tverrfaglige temaene

Demokrati og medborgerskap. Sinus 1P og Sinus 1T inneholder mange oppgaver som lar elevene hente ut og bearbeide tekster og data om forhold fra nærmiljø, samfunnsliv og arbeidsliv. Elevene får øve på å bruke matematikk til å fremstille og reflektere over disse forholdene, og over hvordan ulike statistikkfremstillinger kan brukes for å underbygge argumenter på forskjellige måter.

Folkehelse og livsmestring. Sinus 1P dekker de viktigste dimensjonene ved personlig økonomi, som lønns- og skatteberegning, forbruk og låneopptak, og synliggjør hvordan kunnskap om disse er nødvendig for å ta gode privatøkonomiske beslutninger.

Digitale ressurser for elevene
Sinus Elevnettsted inneholder digitale ressurser som supplerer læreboka. Blant annet finnes oppgaver og løsningsforslag til mange oppgaver. Nettstedet krever innlogging.

Digitale ressurser for lærerne
Sinus Lærernettsted finnes nyttige ressurser for læreren. Her ligger forslag til heldagsprøver, årsplaner og videoer som viser hvordan du kan bruke våre utforskningsark, samt digital versjon av læreboka, tilpasset visning i klasserommet. For tilgang til Sinus Lærernettsted


coSinus - digital matematikk for alle fag
Både Sinus 1P, Sinus 1T og Sinus 2P finnes som heldigitale læreverk i coSinus. Her finnes teori tilpasset digital visning, med animasjoner, dynamiske figurer og filmer til bruk i omvendt undervisning. Funksjonalitet for oppgaveløsning gir elevene tilbakemeldinger på feilene de gjør og hjelper dem videre. Elevens arbeid lagres, slik at eleven kan følge egen progresjon i faget. coSinus har samme grunnstruktur som lærebøkene og kan brukes som et godt supplement eller som et heldigitalt læreverk som står på egne beil. Du kan bestille lisens til coSinus her.

Forfatterne våre: Tradisjoner og nyskapning hånd i hånd
Einar Gustafsson, Egil Reidar Osnes og Tore Oldervoll har ført de nye utgavene av Sinus-bøkene i pennen. Gustafsson og Osnes er nye tilskudd til forfattergruppa, mens Oldervoll har vært med som forfatter siden de første utgivelsene av Sinus. Otto Svorstøl har jobbet med Sinus som forlagsredaktør, og senere som forfatter. Birte Vestergaard er en mye brukt foredragsholder med utforskende opplegg i matematikk som spesialfelt, og har vært ansvarlig for utforskningsarkene. Terje Andreas Pedersen og Robin Bjørnetun Jacobsen har stått for oppgaver til mange kapitler. Til sammen står forfattergruppa for en videreføring av kvaliteten Sinus er kjent for, og en fornying i tråd med det vi tror er gode læremidler, god pedagogikk og god didaktikk.

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Vestergaard er matematiker fra Roskilde universitetssenter og underviser ved Oslo by steinerskole. Hun er en mye brukt foredragsholder med utforskende opplegg i matematikkundervisningen som spesialitet, og fikk hedersomtale i forbindelse med Holmboeprisen i 2015. Vestergaard er forfatter på det nye Sinus-verket for fagfornyelsen.

Jacobsen er utdannet matematiker fra Universitetet i Oslo og underviser ved Asker videregående skole. Han sitter i arrangementskomiteen for matematikkolympiaden i Oslo i 2022. Jacobsen er forfatter på Sinus-verket for forfagfornyelsen.

Pedersen underviser i matematikk og historie ved Lambertseter videregående skole, og er også sakprosaforfatter med krigshistorie som spesialfelt. Han er forfatter på Sinus-verket for forfagfornyelsen.

Svorstøl er lektor i matematikk og assisterende rektor ved St. Hallvard videregående skole. Svorstøl har jobbet med Sinus i en årrekke, som både forlagsredaktør og forfatter.

Gustafsson er utdannet sivilingeniør og lektor i fysikk og matematikk fra NTNU. Han underviser ved Nannestad videregående skole og sitter i fagutvalget for matematikk i Norsk Lektorlag. Gustafsson er forfatter på Sinusverket for forfagfornyelsen.

Osnes er matematikklærer og avdelingsleder ved Valle Hovin videregående skole. Han underviste ved Hellerud videregående da matematikkseksjonen mottok Holmboe-prisen i 2015. Han er forfatter på Sinus-verket for forfagfornyelsen.

Oldervoll er matematiker fra NTH og universitet i Bergen. Han har lang undervisningserfaring fra videregående skole og høyere utdanning. Oldervoll har vært en sentral forfatter for Sinus-verket i 25 år.

Titler/bestilling