Samspill (K06)

Sosialkunnskap Vg2/Vg3

Fag: Sosialkunnskap
Nivå: Vg2, Vg3
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Samspill (K06)

Samspill er nytt læreverk til programfaget sosialkunnskap i videregående skole som har med elementer fra generell del i fagfornyelsen. I Samspill får elevene gode forklaringer, nødvendig begrepsforståelse og det er god teoretisk forankring til fagets mange emneområder.

Velferdsstatens prinsipper og ordninger
For å lykkes i sosialkunnskap er det viktig å forstå hvordan velferdsstatens prinsipper og ordninger virker sammen, i samspill med individer, grupper og andre samfunnsaktører. Ny generell del av læreplanen, med begrepene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling er tatt inn i fagstoffet i læreboka: Samspill bokmål / Samspel nynorsk.

Det er gjort fire sentrale grep i Samspill
  1. Elevnære eksempler og aktuelle artikler som innfallsvinkel til alle kapitler. Eksempler, forklaringer og utdyping går fra mikronivå via mesonivå og videre til makronivå. Det hjelper eleven til en dypere forståelse av emnene.
  2. Teorier og teoretikere er integrert i alle kapitler. Elevene møter de samme teoretikerne gjennom flere kapitler.
  3. God sammenheng og helhetlig tenkning mellom emner, kapitler, struktur og innhold gir eleven mulighet for dybdelæring, god forståelse og trening til eksamen.
  4. Kildekritikk og arbeid med kilder er gjennomgående synliggjort i hele læreverket.

Strukturen fremmer læring hos elevene
Læreverket er bygd opp med aktuelle kildetekster, gode modeller og forklarende tekster. Elevene får hjelp til førlesing, det er sjekklister underveis, lesestøtte i marg og oppsummering av innhold og nøkkelbegreper i alle kapitler. Alle kapitler har et rikt oppgaveutvalg, som dekker repetisjon, redegjørelse, arbeid med metode, eksterne kilder og diskusjons- og drøftingsoppgaver. I tillegg får elevene oppskrifter på hvordan skrive en drøftingsoppgave, og hvordan de skal føre kilder.

Læreboka finnes også i digitale utgaver som Brettbok og Unibok.

Eget elev- og lærernettsted med digitale ressurser > samspill.cdu.no

Elevnettstedet er åpent og gratis. Der finner elevene flere repetisjonsoppgaver, fordypningsoppgaver, tekstoppgaver, eksamenstrening og mer nyhetspregede oppgaver.
Lærernettstedet krever lisens. De digitale ressursene inneholder årsplaner, undervisningsopplegg, forslag til vurderingssituasjoner og eksamensbesvarelser.

De fire forfatterne har i tillegg til solid fraglig kunnskap bred undervisningserfaring fra videregående skole og offentlig sektor.

Til toppen

Ungdom i Norge 2017. Hvem er de? Fagseminar 19. mai 2017

Samspill. Nytt læreverk i sosialkunnskap

"Samspill" gir elevene gode forklaringer, nødvendig begrepsforståelse og en teoretisk forankring av fagets mange emneområder. Redaktør Hege Simensen Hermo innleder. Forfatterne Ida Carine Longva og Eva Kosberg presenterer læreverket.
Forfatter(e)

Mona Langø er lektor med hovedfag i sosiologi. Hun har jobbet i videregående skole siden 2006, og har undervisningserfaring fra samfunnsfag, sosiologi og sosialantropologi, sosialkunnskap, religion og historie. Mona er også lektor i samfunnsfagdidaktikk ved Universitetet i Bergen.

Stian Haugen har en mastergrad i kriminologi fra Universitet i Oslo. Han har jobbet med rusmiddelproblematikk i privat og offentlig sektor siden 2007. Han har tidligere skrevet boken "Endring fra innsiden", som omhandler et tiltak i Oslo fengsel rettet mot personer med rusmiddelproblemer. Stian jobber i dag som seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

Eva Kosberg (f. 1982) er statsviter og stipendiat i utdanningsforskning ved OsloMet. Hun har undervist i videregående skole i tolv år, med undervisning innenfor ulike samfunnsfag, norsk og tysk. Kosberg er lærebokforfatter på læreverkene Delta!, samfunnskunnskap og Samspill, sosialkunnskap og Demos, politikk og menneskerettigheter (kommer våren 2022).

Ida Carine Longva er lektor med mastergrad i nordisk språk med vekt på retorikk og kommunikasjon. Hun har jobbet i videregående skole siden 2009, og underviser i fagene samfunnsfag, psykologi og norsk på studieforberedende linje, International Baccalaureate og yrkesfag.

Titler/bestilling