Pareto 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)

Samfunnsøkonomi 1 og 2 programfag

Fag: Samfunnsøkonomi 1, Samfunnsøkonomi 2
Nivå: Vg2, Vg3
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Pareto 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)

Pareto er et inspirerende læreverk til programfaget samfunnsøkonomi i videregående skole og læreplanen LK20 i fagfornyelsen. Læreverket Pareto presenterer sentral økonomisk teori i en virkelighetsnær kontekst.

Fagfornyelsen og læreplanen i samfunnsøkonomi
Hva er nytt i læreplanen, og hva er fortsatt viktig i faget? I læreplanen til fagfornyelsen heter det at samfunnsøkonomi handler om å forstå det økonomiske samspillet mellom ulike aktører i Norge og andre land. Sentralt i faget står temaer som sammenhenger i økonomien, økonomisk politikk, verdiskapning og fordeling i offentlig og privat sektor.

Med en så variert læreplan, favner også Pareto bredt hva temaer og tilnærminger til ulike problemstillinger angår. Læreboka er sentrert rundt sentral økonomisk teori, som kontekstualiseres gjennom oppdaterte eksempler fra nasjonal- og internasjonal politikk og samfunnsliv. Denne kombinasjonen gir elevene et godt faglig fundament og utgangspunkt for å forstå for hvordan økonomisk teori kan anvendes på reelle problemstillinger i samfunnet.

Utforskning i samfunnsøkonomi handler om å bruke teori, statistikk og kunnskap om dagsaktuelle hendelser til å drøfte sentrale økonomiske utfordringer. Flere av kompetansemålene i læreplanen trekker frem utforskerevne som en sentral kompetanse i faget. Hvorfor kan skjev inntektsfordeling hindre effektivitet i økonomien, og hvordan kan den økonomiske politikken brukes til å korrigere en slik uønsket inntektsfordeling? Dette er komplekse problemer som krever at elevene kan veie mange hensyn mot hverandre. Sammenliknet med tidligere utgaver, finnes det i Pareto lærebok og digitale ressurser til LK20 enda flere oppgaver der elevene må sette sammen ulike biter av kunnskap og kompetanse for å besvare komplekse problemer.

De tverrfaglige temaene i fagfornyelsen og læreverket Pareto
Læreplanen i samfunnsøkonomi inkluderer to av de tre overordnede tverrfaglige temaene: demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling (Utdanningsdirektoratet, 2020).

Demokrati og medborgerskap i samfunnsøkonomi
Det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap handler om «(..) innsikt i det økonomiske systemet og kunnskap om økonomisk politikk (..) og om kunnskap om demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler, som bidrar til at elevene kan gjøre egne vurderinger og delta i demokratiske prosesser.

Bærekraftig utvikling i samfunnsøkonomi
I samfunnsøkonomi handler bærekraftig utvikling om «sosiale, økonomiske og miljømessige forhold og hvordan disse påvirker hverandre, (..) hvordan økonomisk aktivitet påvirker miljø og fordeling, samt hvordan myndighetene kan legge til rette for økonomisk vekst samtidig som man tar miljø- og fordelingshensyn. Bærekraftig utvikling handler om å verne om livet på jorden og å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov.

I Pareto får elevene en grundig innføring i hvordan økonomifaget er sentralt på ulike måter for disse to tverrfaglige temaene. Læringsstier på elevenettstedet utdyper mange av de sammensatte problemene elevene leser om i boka, og bidrar til en dypere forståelse for disse, og er viktig dybdelæring for elevene.

Kjerneelementene i samfunnsøkonomi og læreverket Pareto
Kjerneelementene er byggeklossene i faget, og beskriver også godt mange av prinsippene som danner fundamentet i Pareto. Alle sitater nedenfor er fra Utdanningsdirektoratet, 2020.

Ressursbruk og fordeling
Kjerneelementet ressursbruk og fordeling handler om hvordan samfunn bruker arbeidskraft, realkapital og naturressurser til å produsere varer og tjenester, og hvordan verdiskapingen fordeles mellom de ulike aktørene. Ressursbruk og fordeling skal gi innsikt i hvordan ulike markedsformene fungerer, hva det vil si at markeder er effektive, hva årsakene kan være hvis de ikke er det, og hvilke muligheter myndighetene har til å rette opp markedssvikt.

Samfunnsøkonomisk metode og analyse
Kjerneelementet samfunnsøkonomisk metode og analyse handler om å utforske, forstå, gjøre rede for og drøfte økonomiske årsakssammenhenger. Dette innebærer å forklare og bruke teori og grafiske modeller. Analysen skal kunne knyttes til den økonomiske virkeligheten.

Makroøkonomi og økonomisk politikk
Kjerneelementet makroøkonomi og økonomisk politikk handler om hvordan internasjonale forhold påvirker nasjonale økonomier, og hvordan myndighetene forsøker å styre den økonomiske utviklingen ved hjelp av ulike økonomiske virkemidler. Kjerneelementet skal bidra med innsikt i global økonomi, finansmarkeder, konjunkturer, økonomisk vekst og økonomisk politikk.

Dybdelæring i læreverket Pareto
Samfunnsøkonomi er et fag som krever at elevene angriper en problemstilling fra ulike perspektiver og tar i bruk ulike verktøy for å finne svar, ofte ved bruk av både statistikk, modeller og drøftinger av politisk karakter. Oppgavene i læreboka Pareto og på elevnettstedet lar elevene trene på disse kompetansene.

Pareto digitale ressurser for elevene
Pareto har supplerende digitale ressurser for elevene i faget. På nettstedet finner elevene læringsstier og supplerende oppgaver som lar dem fordype seg i utvalgte temaer fra kapitlene. Dette fremmer dybdelæring.

Elevnettstedet krever innlogging slik at arbeid og svar lagres. Alle ressurser er gratis i bruk skoleåret 2021/22.

Pareto digitale ressurser for lærerne
Pareto lærernettsted er det nyttige ressurser for læreren. Her er det blant annet forslag til årsplaner, presentasjoner til bruk i timene, læringsstier som kan tildeles elevene, forslag til kapittelprøver og forslag til terminprøver.

Funksjonalitet på nettstedet legger til rette for at lærer kan følge med på elevenes fremdrift og arbeid på nettstedet. Læringsstiene er også innleveringsoppgaver og legger til rette for prosessorientert arbeid og underveisvurdering.

Forfatter Steinar Holden har lang erfaring fra forskning og undervisning
Steinar Holden, professor og instituttleder for ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Holden er en engasjert fagperson, med arbeidsmarkedsøkonomi og lønnsfastsettelse som viktigste arbeidsfelt. I tillegg til undervisningserfaring, og som leder for flere ekspertgrupper og offentlige utvalg, deriblant Holden-utvalget, som har hatt som mandat å se på de samfunnsøkonomiske effektene av Covid-19-pandemien.

Læreverket Pareto består av følgende komponenter til hvert kurs: Pareto 1 (2021), Pareto 2 (2022).
- Pareto lærebok
- Pareto digital lærebokutgave (Unibok og Brettbok)
- Pareto lærernettsted
- Pareto elevnettsted

Til toppen

Forfatter(e)

Steinar Holden er professor og instituttleder ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo. Holden har forelest i makroøkonomi gjennom mange år, særlig i innføringskurs, men også på masternivå. Han har lang erfaring fra forskning og undervisning, og som leder for flere ekspertgrupper og offentlige utvalg, deriblant Holden-utvalget, som har hatt som mandat å se på de samfunnsøkonomiske effektene av Covid-19-pandemien. Forfatteren er en engasjert fagperson, med arbeidsmarkedsøkonomi og lønnsfastsettelse som viktigste arbeidsfelt. Holden har skrevet læreverket Pareto for programfaget samfunnsøknomi i videregående skole, boka Makroøkonomi (2016), og han vant i 2014 Cappelen Damm Akademisk sitt Faglitterære forfatterstipend.

Robert G. Hansen er utdannet sosialøkonom (cand. oecon) fra Universitetet i Oslo. Han er ansatt som førstelektor i matematikk og samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI, og underviser innenfor begge fagområder. Både alene og i samarbeid med andre, har Robert har skrevet flere lærebøker for universitets- og høyskolesektoren, og for videregående skole.

Titler/bestilling