Norsk start 8-10 (K06)

Fag: Engelsk, Grunnleggende norsk, Grunnleggende norsk (1-10), Matematikk, Samfunnsfag for minoritetsspråklige
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Læreplan: Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, Kunnskapsløftet
Om læreverket Norsk start 8-10 (K06)

Norsk start 8-10 er et læreverk i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Her finner du også lærebøker i engelsk, samfunnsfag og KRLE som er tilpasset målgruppen og dekker de viktigste kompetansemålene i fagene.

Norsk start 8-10 er delt i de tre nivåene læreplanen beskriver. Temaene tar utgangspunkt i elevenes situasjon og tidligere erfaringer. Vi har lagt vekt på å utvikle elevenes dagligtale. Norsk start8-10 er enkel å bruke og gir gode muligheter for individuelt arbeid og repetisjon.

Formålet med Norsk start er å gi elevene så gode norskkunnskaper at de kan følge vanlig undervisning så raskt som mulig.

Norsk start 8-10 kan brukes for elever på hele ungdomstrinnet. En 10.-klassing kan derfor jobbe på samme nivå som en 8.-klassing alt etter hvor mye norsk eleven mestrer. Både temaer og bildebruk er godt egnet for ungdom. Her vil alle finne interessant og nyttig informasjon om det å være ung i Norge, noe som vil øke motivasjonen for å lære språket. Hvert kapittel starter med målformuleringer og avsluttes med ”gule sider” som inneholder grammatikk.

Elevene starter på nivå 1, og jobber seg gjennom de tre nivåene. Den enkelte elevs progresjon og gruppens sammensetning avgjør hvor mye tid som skal brukes på det enkelte nivået. På elevenes nettsted kan de jobbe med oppgaver relatert til bøkene, og ordbanken gir mulighet for å øve inn ordforråd.

Digital lærerveiledning
Norsk start har digital lærerveiledning. Her finner du metodiske opplegg for det enkelte kapittel. Den er enkel å bruke, og du kan skrive ut det du ønsker. Du vil i tillegg finne aktuelle og oppdaterte lenker, og du kan selv komme med ønsker om innhold til oss.
Den digitale lærerveiledningen kan du dessuten ta i bruk sammen med elevene i klasserommet, enten du bruker prosjektor eller digital tavle. Du kan for eksempel

  • hente fram bildestoff for begrepsinnlæring og samtaletrening
  • hente fram oppgaver til felles problemløsning
  • spille av lydstoff

Norsk start 8-10 består av:
Tekstbok: nivå 1, 2 og 3
Arbeidsbok: nivå 1, 2 og 3
Norsk start 8-10 Kom i gang!
Norsk start 8-10 Grammatikk
Norsk start 8-10 Matematikk - tall og begreper
Norsk start 8-10 Engelsk 1
Norsk start 8-10 Engelsk 2
Norsk start 8-10 KRLE
Norsk start 8-10 Samfunnsfag 1
Norsk start 8-10 Samfunnsfag 2
Norsk start 8-10 Samfunnsfag 3
Elevnettsted til nivå 1, 2 og 3
Digital lærerveiledning: Felles for alle tre nivåer


Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Kirsti Mac Donald har i en årrekke vært førstelektor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, der hun har undervist i norsk som andrespråk på alle nivåer. Hun er cand philol med hovedfag i norsk og mellomfag italiensk og litteraturkunnskap i tillegg til lærerutdanning. Hun er også lærebokforfatter og har skrevet grammatikker og øvelsesbøker i norsk som andrespråk for ulike nivåer, både grunnskole, voksenopplæring og universitet. Hun har også skrevet flere artikler om grammatiske emner og en grammatikk spesielt rettet mot lærere i norsk som andrespråk.

Anne Birgitta Nilsen er professor ved OsloMet – storbyuniversitetet og har sin faglige bakgrunn fra anvendt språkvitenskap, arabisk og midtøstenstudier. Hun har publisert en rekke vitenskapelige artikler og er redaktør og forfatter av flere fagbøker. Hun formidler også aktivt forskningsresultater i kronikker i aviser og tidsskrifter.

er doktorgradsstipendiat ved Senter for Studier av Holocaust og livssynsminoriteter, og forsker på læreplan, rasisme og skole. Hun er utdannet lektor i samfunnskunnskap og geografi, og har videreutdanning i norsk som andrespråk og begynneropplæring i norsk. Sara har vært kontaktlærer i innføringsklasser på barne- og ungdomstrinnet i flere år. Hun er opptatt av at alle elever skal bli sett og møtt i skolen, både faglig og sosialt. Sara har vært forfatter i Cappelen Damm Utdanning siden 2018, og har utgitt en rekke titler i serien Norsk start.

Titler/bestilling