Kraft Fysikk 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)

Fysikk 1 og fysikk 2, programfag videregående skole

Fag: Fysikk 1, Fysikk 2
Nivå: Vg2, Vg3
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Kraft Fysikk 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)

Kraft er et læreverk til programfaget fysikk i videregående skole og er skrevet til ny læreplan for fagfornyelsen (LK20). Kraft legger vekt på utforsking og dybdelæring i fysikk gjennom aktiviteter og forsøk, fordypningsoppgaver og programmering. Med Kraft lærer elevene fysikk som også er relevant for samfunnet vi lever i, og som kan bidra til å løse morgensdagens utfordringer.

SØLVVINNER AV BELMA-prisen 2022: "Best European Learning Material". Les juryens begrunnelse her.

Kraft Fysikk
består av følgende komponenter:

• Kraft 1 Lærebok
• Kraft 1 Unibok
• Kraft 1 Brettbok
• Kraft 2 Lærebok
• Kraft 2 Unibok
• Kraft 2 Brettbok
• Kraft Elev- og lærernettsted (LK 20)

kraft.cdu.no

Utvikler fysikkforståelse gjennom aktiv lesing

Med Kraft skal elevene ikke bare lese fysikk, de skal også gjøre, regne, skrive, snakke, bruke og utforske. Kraft understreker fysikk som et erfaringsbasert fag, og utforskende aktiviteter, undringer og eksperimenter gir en induktiv tilnærming til fagstoffet. Hvert kapittel innledes med en startaktivitet som legger grunnlaget for at elevene selv kan være med på å «oppdage» naturlovene. Det gjør abstrakte temaer konkrete og håndgripelige, bidrar til dybdeforståelse, mestringsfølelse og eierskap til fagstoffet. Elevene ledes gjennom hele tankerekker og utfordres til å utvikle analytisk tenkning og problemløsningsstrategier for å forstå fysiske fenomener. Gjennom aktiviteter og tenkepauser legger boka til rette for at elevene skal undre seg og utforske sin nysgjerrighet, skaperglede og engasjement. Tekstene er elevvennlig skrevet og rikt illustrert med forklarende figurer og tegninger. Fullstendige regneeksempler viser strategier for å løse fysikkproblemer. Tydelig markerte lover og definisjoner, sammendrag og markerte stikkord i margen gjør i tillegg læreboka også til et godt oppslagsverk.


Fordypning gjennom eksperimenter og oppgaver

Til hvert kapittel følger en samling av varierte fysikkforsøk som passer til temaet. Forsøkene har forhåndsoppgaver som hjelper elevene med å hente fram relevant teori og forberede forsøket. Noen av forsøkene har klare fremgangsmåter som leder elevene steg for steg gjennom eksperimentet, mens andre er åpne og har flere frihetsgrader. På den måten lærer elevene både om vitenskapelige og eksperimentelle metoder, og om å finne nødvendig utstyr og fremgangsmåter for å undersøke og løse nye problemstillinger på egen hånd.

Kapitlene avsluttes med en rik oppgavesamling, med mange nye og spennende oppgaver. Til hvert delkapittel følger innlæringsoppgaver med gradvis progresjon i vanskelighetsgrad som hjelper eleven med å tilegne seg det nye stoffet. Muntlige oppgaver gir elevene trening i å formulere fysikkforståelsen med egne ord, forklare fenomener og å presentere løsningene sine for andre. Blandede oppgaver krever at elevene anvender teoristoffet fra dette og tidligere kapitler i sammensatte problemer. Flere av oppgavene er mer åpne og lar elevene fordype seg i nye og spennende problemstillinger. Her må de bygge videre på fysikk-kompetansen de har tilegnet seg og bruke ulike verktøy og kilder for å finne ut mer.


Programmering og digitale verktøy i fysikk

Kraft bruker aktivt digitale verktøy som GeoGebra, Tracker og Python, når disse er hensiktsmessige for å løse og forstå fysikkproblemer. Programmeringskompetansen bygges gradvis opp gjennom læreboka på fysikkfagets premisser, og det ligger mer fordypningsstoff på elevnettsidene. Numeriske metoder brukes slik at elevene kan fokusere på de overordnede fysiske prinsippene. For eksempel brukes programmering til å studere nye og virkelighetsnære fysiske fenomener som elevene tidligere ikke har kunnet regne på. Til kapitlene finnes det også programmeringsforsøk og programmeringsoppgaver som er merket med progarmmeringssymbol.


Tverrfaglige tema

Kraft tar den overordnede delen av læreplanen og fagfornyelsen på alvor. Elevene læres til å bli selvstendige og kritiske lesere gjennom aktiviteter, tenkepauser og oppgaver. Med kompetanse om fysikk og vitenskapelig metode blir elevene i stand til å ta del i samfunnsdebatten og skille vitenskapelige og alternative forklaringsmodeller. Læreboka henviser også selv til kilder og gjør kritiske vurderinger av disse. Den tematiske oppbygningen av læreverket legger til rette for dybdelæring, og med tilleggsstoffet på nettsidene er det mye rom for videre utforsking om fagets kjerneelementer, demokrati, medborgerskap, bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring.


Vurdering og eksamen

Kraft legger til rette for at elevene skal kunne vise sin læring og kompetanse gjennom skriftlige og muntlige oppgaver, utforskende aktiviteter, planlegging og gjennomføring av forsøk, kritisk tenkning og fordypning. Slik får læreren mange muligheter til å jobbe variert med underveisvurdering. Lærerressursene gir også forslag til prøver og andre vurderingsformer. Samtidig er Kraft skrevet slik at elever og privatister skal bli klare for både muntlig og skriftlig eksamen i fysikk. Læreverket dekker kompetansemålene i læreplanen, og utvalget av fagstoff, forsøk og oppgaver er eksamensrelevant. Problemløsningsstrategier og tips til løsning av fysikkoppgaver gir gode verktøy for å mestre vurderingssituasjonene.

Digitale ressurser for elevene

Kraft Elevnettsted har supplerende digitale ressurser i fysikk for elevene. Nettressursene har fordypningsstoff, løsningsforslag, kapitteltester, flervalgsoppgaver, rapport-maler, video-leksjoner, animasjoner og simuleringer som innbyr til en variert undervisning. Nettstedet oppdateres stadig med relevant tilleggsstoff som gir flere muligheter for dybdelæring og tverrfaglig arbeid.


Digitale ressurser for lærerne

På lærernettstedet til Kraft er det nyttige ressurser for læreren. Forslag til årsplaner, fullstendige undervisningsopplegg og tverrfaglige opplegg, powerpoint-presentasjoner, kapittelprøver, halvårsprøver og tips til andre vurderingsformer. Læreren kan tildele oppgaver og forsøk til elevene og følge opp elevenes arbeid. Elevinnholdet er gratis, mens lærerinnholdet krever årlig lisens til Kraft Lærernettsted.


Digital lærebok

Lærebøkene i Kraft finnes også i digitale utgaver, som Kraft Unibok og Kraft Brettbok.


Et sammensatt forfatterteam med bred faglig og didaktisk bakgrunn

Forfatterne bak Kraft består av fysikere og lærere med solid erfaring innen formidling og undervisning av fysikk. Marit Sandstad, som har doktorgrad i kosmologi og til daglig jobber ved CICERO Senter for klimaforskning, bidrar med solid faglig tyngde og engasjerende formidling av komplekse temaer som astrofysikk og klima. Janne-Christine Fossum jobber som lektor i videregående skole og evner å formidle tradisjonene i fysikkfaget på nye måter som er nært og tilgjengelig for elevene. Henning Vinjusveen Myhrehagen er utdannet lektor i matematikk og fysikk, har jobbet flere år som lærer og lærebokredaktør, og jobber nå med fysikkdidaktisk forskning ved Universitetet i Oslo. Elise Bergli har doktorgrad i beregningsorientert fysikk, har bred undervisningserfaring fra videregående skole og universitetsnivå, og hun formidler fascinasjon og historier om selv verdens minste bestanddeler. Hege Reiling Dellnes er hjernen bak mange av de varierte oppgavene i Kraft, og med mange års erfaring som lektor i realfag sørger hun for å lage oppgaver som er godt tilpasset alle elever. Maria Hammerstrøm, som både er astrofysiker og grafisk designer, gjør fagstoffet levende med flotte illustrasjoner.

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Dellnes er lektor i realfag fra lektorutdanningen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) fra 2007. I tillegg har hun idrett mellomfag fra Høgskolen i Agder. Hun har siden 2006 undervist i matematikk, fysikk og naturfag ved Kirkeparken videregående skole i Moss.

Henning Vinjusveen Myhrehagen har lektorutdanning i realfag fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Hans masterprosjekt var tilknyttet det fysikkdidaktiske forsknings- og utviklingsprosjektet ReleKvant. Prosjektet har resultert i Viten-programmer i kvantefysikk og generell relativitetsteori. Han har siden 2015 undervist i matematikk og fysikk ved Asker videregående skole og deltatt videre i ReleKvant-prosjektet.

Fossum har en mastergrad i fysikk fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), med fordypning i biologisk fysikk og matematisk nevrovitenskap. I tillegg har hun praktisk-pedagogisk utdanning fra NMBU. Fossum jobber som lektor i fysikk og matematikk ved Ski videregående skole. Tidligere har hun også jobbet med videreutdanning av lærere i fysikk ved lærerutdanningen på NMBU.

Sandstad har mastergrad i teoretisk fysikk og doktorgrad i kosmologi fra Universitetet i Oslo (UiO). Hun har undervist på bachelornivå i astrofysikk, informatikk og matematikk ved UiO. Utenom dette har hun drevet med formidlingsarbeid gjennom foredrag og deltakelse i Abels tårn på NRK P2. Etter ca. to år som forsker på postdoktornivå ved Nordisk institutt for teoretisk fysikk (NORDITA) i Stockholm jobber hun nå ved CICERO Senter for klimaforskning. Hun har bidratt som medvirkende forfatter til IPCCs klimarapport AR6.

Bergli har hovedfag i faste stoffers fysikk, hovedfag i datalingvistikk og doktorgrad i kjernefysikk fra Universitetet i Oslo (UiO). I tillegg har hun praktisk-pedagogisk utdanning fra NMBU. Hun har undervist på bachelornivå i fysikk ved UiO, HiOA (nå Oslo Met) og NMBU, og jobbet med videreutdanning for lærere i fysikk ved UiO. Siden 2015 har hun jobbet som lektor i realfag ved Ås videregående skole. Fra 2018 har hun hatt delt stilling mellom Ås videregående skole og lærerutdanningen (ILU) ved NMBU.

Titler/bestilling