Kontakt Påbygg (Fagfornyelsen LK20)

Norsk Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Fag: Norsk
Nivå: Yrkesfag Vg3 påbygging
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Kontakt Påbygg (Fagfornyelsen LK20)

I Kontakt Påbygging får elevene presentert fagstoffet på en oversiktlig og grundig måte. Læreverket dekker alle kompetansemålene i læreplanen LK20 for norsk påbygging Vg3 til fagfornyelsen, og hjelper elevene mot eksamen og å bli rustet for videre studier.

Kjerneelementene i norskfaget er styrende for innfallsvinkler og fagstoff, og eleven får hjelp til å videreutvikle ferdighetene i lesing, skriving og muntlig. Gjennom konkrete tips og eksempler som blir grundig forklarte, modellerer vi for eleven hvordan ulike oppgaver og problemstillinger kan løses. Fagbegreper er gjennomgående forklart i teoristoffet og uthevet i margene.

Her kan du bla i utdrag fra boka.

Kontakt Påbygging er et selvstendig verk som kan brukes uavhengig av om elevene har brukt Kontakt for yrkesfag på Vg2. Prinsippene om modellering og fokus på studieteknikk er elementer som er felles med yrkesfagsboka.

Nøye utvalgte emner og tilnærminger til fagstoffet
Påbyggskurset er omfattende i både timetall og innhold i faget. I Kontakt Påbygging får elevene et komprimert og lett tilgjengelig fagstoff som er tilpasset dette kurset. Eksamensrelevante oppgaver er integrerte i alle kapitler, slik at elevene får mye trening i de sjangrene de skal produsere på eksamen. Oppgavene er knyttet opp mot de ulike temaene i faget, inkludert de tverrfaglige temaene.

Kontakt Påbygging er delt inn i tre hoveddeler ut fra kjerneelementene i faget
Å lykkes med norskfaget: I lærebokas første del får elevene hjelp med studieteknikk, skriving i ulike sjangre og verktøy for å mestre muntlige sjangre. I et eget kapittel er det informasjon og tips om muntlig og skriftlig eksamen.

Tekst i kontekst: I del to er tekst i kontekst et gjennomgående bakteppe for litteraturhistoriestoffet. Her får elevene møte både tekster fra deres egen samtid og de eldre tekstene slik at de kan sammenlikne tekstene og vurdere dem i lys av konteksten de er skrevet i. Oppgaver hvor elevene kobler tekster og perioder til sin egen samtid, er gjennomgående i denne delen.

Språket vårt: I del tre lærer elevene om utviklingen av tale- og skriftspråket vårt. Vi viser elevene hvordan de kan reflektere rundt endringer i språket som er knyttet til både kultur og identitet ved å bruke konkrete eksempler og modelleringer.

Oppgavene i Kontakt Påbygging er varierte og tilpasset ulike nivå
Alt fra enkle repetisjonsoppgaver til refleksjons- og dybdelæringsoppgaver hvor elevene får øvd seg på kritisk tenkning og å utvikle egen tekstforståelse.

Digitale ressurser for elever
Kontakt Påbygging Elevnettsted finner elevene supplerende oppgaver til læreboka og læringsstier der de går i dybden og utforsker temaer. Nettstedet inneholder digital ordbok på bokmål og nynorsk og oversikt over viktige rettskrivningsregler. Et skreddersydd lese- og skriveverktøy hjelper eleven med å forstå, skrive og bygge opp tekster i alle relevante sjangrer. Elevene kan bruke ressursene gratis, men de må logge inn slik at de kan lagre arbeidet sitt, og lærer kan ta i bruk funksjonaliteten på nettstedet. For eksempel kan lærer kommentere utvalgte tekster som elevene arbeider med på nettstedet, og komme tett på elevenes progresjon og faglige utvikling. Med Kontakt Påbygging Elevnettsted Pluss vil elevene få tilgang til innlest læreboktekst på begge målformer.

Digitale ressurser for lærer
Kontakt Påbygging Lærernettsted har flere nyttige ressurser, som forslag til årsplaner, undervisningsopplegg og vurderingssituasjoner til de ulike temaene i verket. Funksjonalitet på nettstedet gir lærer oversikt over elevenes progresjon med oppgavene på elevnettstedet. Utvalgte læringsstier og oppgaver har lagt opp til prosessorientert arbeid, der lærer kan kommentere innleverte tekster. Lærer kan legge til egne oppgaver og tildele elevene oppgaver individuelt.

Digital lærebok
Lærebøkene finnes også i digitale utgaver, som Kontakt Påbygging Unibok og Kontakt Påbygging Brettbok. Unibok har det mest leservennlige formatet og tilfredsstiller alle nye krav til universell utforming. Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese boka på alle digitale flater – også mobil. En rekke funksjoner støtter elevenes leseforståelse, det er innlest læreboktekst, en tekst-til-tale-funksjon som har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever. Cappelen Damms digitale ordbok er en del av nettstedet. I ordoppslagene får elevene ordforklaringer, synonymer og bøyninger.

Til toppen

Forfatter(e)

Tone Elisabeth Grundvig er lektor og avdelingsleder ved Sandefjord videregående skole. Hun har hovedfag i norsk, og har tysk, engelsk og mediekunnskap som øvrig fagkrets. Grundvig har undervist i norsk på yrkesfag siden 1995, og har vært FYR-kontakt og digitalpedagog. Hun har også erfaring fra eksamensnemndarbeid i Utdanningsdirektoratet. Grundvig er forfatter av læreverkene Kontakt yrkesfag, Kontakt basis og Kontakt påbygging. Hun er særlig opptatt av yrkesretting av norskfaget og har holdt flere foredrag, blant annet: Hvordan gjøre norskfaget relevant for elevene?

Ada Bråthen Øye er lektor i engelsk og norsk ved Gjøvik videregående skole, og underviser i norsk for sf, yf og påbygg. Øye har vært FYR-koordinator for Oppland i norsk, og har hatt oppdrag for Skrivesenteret knyttet til FYR. Hun har jobbet med vurdering og eksamen siden 2009, og de siste åra også som oppmann. Øye har også deltatt i KE-gruppe for norsk i læreplanfornyinga og er involvert i utvikling av eksamen i norsk.

Astrid Syse Talsethagen har mastergrad i norskdidaktikk fra Universitetet i Oslo (2008). Hun har jobbet som lektor i norsk og engelsk på Hartvig Nissens videregående skole i Oslo siden 2009, og vært fagkoordinator i norsk på skolen i en rekke år. Talsethagen har også skrevet fagboka Dypt og grunnleggende norskfaglig sammen med Jorunn Øveland Nyhus i 2020. Sentrale stikkord om boka: dybdelæring og fagfornyelsen.

Heidi Heier Gudmundseth er lektor ved Rosenvilde videregående skole og underviser i norsk og ulike samfunnsfag. Gudmundseth har bred erfaring med undervisning fra studiespesialisering, yrkesfag og påbygging. Hun har mastergrad i nordisk litteratur med ulike samfunnsfag i fagkretsen, og som lærerspesialist i norsk, faglig-pedagogisk leder og elevrådskontakt er hun opptatt av arbeid med lesing og skriving og norskfagets viktige rolle for demokrati og medborgerskap.

Siv Sørås Valand er lektor ved Sandvika videregående skole i Bærum og har jobbet som lektor i norsk i videregående skole siden 2008. Valand har mastergrad i norsk og har praktiskestetiske fag i sin fagkrets. Hun har bred erfaring med undervisning i norsk, både for yrkesfag, for studieforberedende og fra ungdomsskolen. Valand er forfatter av læreverkene Kontakt yrkesfag, Kontakt basis og Kontakt påbygging og har holdt flere foredrag som også er relevant for norsk for studieforberedende utdanningsprogram: Klimafiksjon i norskundervisningen og Kildekritikk: hvordan og hvorfor – et undervisningsopplegg. Siv Sørås Valand er i tillegg daglig leder i Landslaget for norskundervisning (LNU).

Titler/bestilling