Kode Informasjonsteknologi 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)

Informasjonsteknologi 1 og 2, programfag videregående skole

Fag: Informasjonsteknologi, Informasjonsteknologi 1, Informasjonsteknologi 2
Nivå: Vg2, Vg3
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Kode Informasjonsteknologi 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)

Kode 1 og Kode 2 er lærebøker skrevet for den fagfornyede læreplanen (LK20) for programfagene informasjonsteknologi 1 og 2 for studiespesialiserende utdanningsprogram. Læreverket legger til rette for mest mulig aktiv deltakelse fra elevene og har teori og oppgaver i samme bok. Med Kode kommer elevene raskt i gang med koding.

Kode består av følgende komponenter:
• Kode 1 Lærebok
• Kode 1 Unibok
• Kode 1 Brettbok
• Kode 2 Lærebok
• Kode 2 Unibok
• Kode 2 Brettbok
• Kode Elev- og lærernettsted (LK 20)

kode.cappelendamm.no

Informasjonsteknologi i fagfornyelsen
Med den nye læreplanen i informasjonsteknologi understrekes fagets praktiske egenart gjennom forståelse og utvikling av informasjonssystemer. Læreverket legger godt til rette for aktiv deltakelse fra elevene og har en oversiktlig presentasjon av teori og en rik oppgavesamling. Teorien i læreboka er systematisk bygd opp med forklarende tekst, kode og mange kode-eksempler som belyser teorien. Her presenteres kunnskapen og verktøyene de trenger for å utvikle sin kompetanse. Definisjoner og viktige poenger er markert i egne faktarammer.

I informasjonsteknologi 1 med Kode 1 lærer elevene å lage nettsider med HTML og CSS (inkludert grid og flexbox) og å programmere med JavaScript i rammeverket Svelte.

I informasjonsteknologi 2 med Kode 2 lærer elevene å programmere med JavaScript i Svelte og enkel HTML og CSS.


Utforsking og kreativ problemløsning

I fagfornyelsen har kompetansebegrepet blitt redefinert og styrket – dette tar Kode på alvor. Læreplanens overordnede del presiserer at kompetanse innebærer kunnskap, ferdigheter og refleksjon og kritisk tenkning. Bakerst i hvert kapittel finner du en helt ny oppgavedel hvor vi legger til rette for utforsking, kreativ problemløsning og dybdelæring. Oppgavedelen inneholder varierte oppgaver sortert på delkapittel. Oppgavene i hvert delkapittel har en gradvis progresjon i kompetansenivå og kompleksitet. Her får elevene utviklet og anvendt sine kunnskaper, ferdigheter og evner til å reflektere og tenke kritisk i møte med klassiske og dagsaktuelle problemstillinger. I arbeidet med oppgavene inviteres elevene til å være kreative og ta i bruk digitale, muntlige og skriftlige ferdigheter. På bokas elevnettsted finner elevene inspirasjon og støtte til et større prosjektarbeid hvor de kan fordype seg i selvvalgte tema.


Demokrati og medborgerskap

Det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap er godt synlig i den nye læreplanen og i Kode. Elevene lærer å lage nettsider som følger gjeldende regelverk for personvern og krav til brukervennlighet og universell utforming. Kode inviterer elevene til å reflektere og tenke kritisk om hvordan teknologi påvirker samfunnet og egen hverdag. Elevnettstedet inneholder ressurser knyttet til dagsaktuelle temaer. Elevene får også innblikk i ulike yrkesveier innen informasjonsteknologi.

Vurdering
Kode dekker alle kompetansemålene for informasjonsteknologi. Utvalget av fagstoff og oppgaver er eksamensrelevante. Kode lærebok og elevnettsted legger til sammen godt til rette for at elevene får vist sin læring og kompetanse gjennom problemløsning, utforsking, kritisk tenkning og faglig fordypning. Læreren får dermed mange muligheter til å jobbe variert med underveisvurdering. Oppgavene i oppgavedelen er merket med kompetansenivå. Synliggjøringen av kompetansenivå vil hjelpe elevene å forstå egen kompetanse og hvor i læringsforløpet de er. Oppgavedelen bidrar dermed til egenvurdering, og hjelper elevene å kommunisere med læreren om hvor i læringsprosessen de er. Lærernettstedet gir forslag til undervisningsopplegg, prøver og andre vurderingsformer som er godt egnet for å teste elevens kompetanse.


Programmering og algoritmisk tenkning
I Kode lærer elevene å programmere med JavaScript. I bøkene legger vi opp til å bruke rammeverket Svelte, som gjør kodingen enklere enn tradisjonell JavaScript. Elevene lærer grunnleggende programmering og datalagringsmetoder i IT1. I tillegg lærer de objektorientert programmering og modellering i IT 2. Gjennom oppgavene i bøkene jobber elevene med ulike sider ved algoritmisk tenkning.

Digitale ressurser for elevene
Kode har supplerende digitale ressurser for elevene i faget. Nettstedene inneholder undervisningsopplegg, oppgaver, filer for nedlastning, løsningsforslag og andre læringsstøttende ressurser. Nettstedene oppdateres kontinuerlig med relevant faglig krydder som gir flere muligheter for dybdelæring og tverrfaglig arbeid. Digitale ressurser for elevene er gratis for både elever og lærere.

Digitale ressurser for lærerne
På lærernettstedet til Kode finnes lærerveiledninger med tips til undervisningen, forslag til kapittelprøver, eksamensoppgaver med løsningsforslag, samt digital utgave av kode-eksemplene i boka. Som en ekstra støtte for lærerens planlegging har nettstedet også forslag til årsplan og PowerPoint-presentasjoner. Gjennom ny funksjonalitet, kan læreren tildele oppgaver og følge opp elevens arbeid på nettstedet. Det kreves årlig lisens for tilgang til Kode 1 og 2 Lærernettsted.

Digitale lærebøker
Lærebøkene i Kode-læreverket finnes også i digitale utgaver, som Unibok og Brettbok.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og har flere gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet i boka. I Unibok kan eleven gjøre direkte søk og oppslag på ord i teksten, skrive notater, markere og lytte til teksten. Tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever ettersom ordene markeres under opplesing.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no.

Forfatterne av læreverket er Gløer Olav Langslet, Eirik Solheim, Petter Bae Brandtzæg, Eirik Vågeskar og Hossein Rostamzadeh.

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Vågeskar er sivilingeniør innen datateknologi fra NTNU i 2017. Han jobber som systemutvikler hos Knowit Objectnet, og har blant annet hatt oppdrag for kollektivselskapet Entur. Han er spesielt interessert i web-programmering og algoritmer. Eirik er forfatter av nye Kode 1 og Kode 2 for programfagene Informasjonsteknologi 1 og 2.

Rostamzadeh har master i teoretisk kjernefysikk fra UiO. Han har lang undervisningserfaring, og driver aktivt med utforskende undervisning ved Asker videregående skole. Hossein og hans elever har siden 2017 deltatt i et stort, internasjonalt forskningsprosjekt der de forsker på satellittbilder fra Antarktis og Arktis. I tillegg driver han en egen forskerklubb for ungdomsskoleelever i Asker. Hossein har skrevet oppgaver til en rekke kapitler i nye Kode 1 og Kode 2.

Solheim arbeider som prosjektleder i NRKs utviklingsavdeling, og er redaktør for nettstedet NRKbeta.no. Eirik er NRKbetas teknologiguru og over gjennomsnittlig interessert i teknologi. Han har tidligere arbeidet i Accenture.

Brandtzæg er professor i medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Han har også en bistilling som sjefsforsker ved SINTEF Digital. Hans spesialområder er internett, kunstig intelligens og sosiale medier. Han forsker på hvordan vår nye digitale hverdag påvirker sosiale relasjoner og samfunnsengasjement.

Kristensen har master i informatikk med spesialisering innen databaser og søk fra NTNU. Han har erfaring innenfor oppstartsbransjen og jobber for tiden som systemutvikler og fagansvarlig i backend hos Knowit Objectnet. Han er glad i å spre kunnskap og gjør dette jevnlig ved å holde faglige foredrag. Brede er medforfatter av den nye Kode 2 for programfaget informasjonsteknologi 2.

Langslet jobber som PhD-kandidat ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo. Tidligere har Langslet jobbet med frontend-utvikling i selskaper som Gjensidige, Point Carbon og Dagbladet, men har også lang erfaring med undervisning, både som lektor ved Sandvika VGS og som fagansvarlig på Frontend-studiet ved Fagskolen Kristiania.

Sørem har master i Informatikk med vekt på design, bruk, interaksjon fra Universitetet i Oslo og bachelor i interaktivt design fra Westerdals. Markus har jobbet som IT-konsulent (brukeropplevelse/design) siden 2018 med prosjekter hos Kulturrådet, OBOS og Telia. Markus har bidratt på Kode 2 om design og brukeropplevelse.

Titler/bestilling