Interactions (LK20)

Engelsk 1 og 2 programfag

Fag: Engelsk programfag
Nivå: Vg2
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Interactions (LK20)

Interactions gir elevene mulighet til å jobbe i dybden med programfagene Engelsk 1 og Engelsk 2 og er utviklet til ny læreplan i faget for fagfornyelsen (LK20). Læreverket lar elevene jobbe systematisk med begreper, perspektiver og språklige utfordringer for å utvikle deres samlede kompetanse i engelskfaget.

Interactions lærebok i kombinasjon med læreverkets digitale ressurser gir elever og lærere verktøyene de trenger for å lykkes med Engelsk 1 og 2. Interactions har både fysisk og digital lærebok:

Interactions 1 lærebok
Interactions 1 Unibok (digital lærebok)
Interactions 1 Brettbok (digital lærebok)
• Interactions Elevnettsted – interactions.cdu.no
• Interactions Elevnettsted Pluss – interactions.cdu.no
• Interactions Lærernettsted – interactions.cdu.no
• Interactions 2 lærebok (kommer våren 2022)
Interactions 2 Unibok (digital lærebok) (kommer våren 2022)
• Interactions 2 Brettbok (digital lærebok) (kommer våren 2022)

Toveis digital ordbok i engelsk følger med i elevnettstedet, lærernettstedet og den digitale læreboka i Unibok.

Interactions 1
Kapitlene: struktur og tematikk i samspill

Læreverket innledes med et kapittel som gir elevene mulighet til å hente opp egne kunnskaper og erfaringer om engelsk som verdensspråk og deretter jobbe med problemstillinger knyttet til utbredelsen og bruken av språket i verden i dag. Språklige varianter i engelskspråklige land er et sentralt kompetansemål, og elevene får bl.a. innsikt i hvordan engelsk brukes i Nigeria, Sør-Afrika, India og New Zealand. De får også lære om og lytte til varianter av engelsk innad i Storbritannia og USA.

De tre påfølgende kapitlene har en struktur som tilrettelegger for en gradvis oppbygging av kunnskaper og kompetanse, i tråd med det nye kompetansebegrepet i fagfornyelsen:
• Del A: Foundations: Her forklares nøkkelbegreper for tematikken i kapittelet.
• Del B: Perspectives: Her møter elevene personlige perspektiver og synspunkter på kapitlets tematikk.
• Del C: Societies: Her belyses samfunnsmessige perspektiver og vinklinger på tematikken.

De tre kapitlenes tematikk er hentet fra læreplanen («Om faget» og kompetansemål):
• kommunikasjon, kritisk tenkning og interkulturell kompetanse (kap. 2)
• innflytelsen til og bruken av det engelske språket i informasjons- og meningsutveksling globalt (kap. 3)
• aktuelle samfunnsdebatter i engelskspråklige land (kap. 4)

Det tverrfaglige temaet «Demokrati og medborgerskap» ligger til grunn for utvelgelsen av temaer og tekster i disse kapitlene. Kapittel 4 har spesielt søkelys på «citizenship».

Kapittel 5 gir elevene et litterært begrepsapparat og et bredt utvalg litterære tekster å jobbe med og analysere. Filmanalyse behandles også i kapitlet.
Kompetansemålet «bruke ulike fagspesifikke tekster på engelsk med tema fra andre fag, som utgangspunkt for egen språklæring og faglig refleksjon» dekkes på læreverkets elevnettsted interactions.cdu.no.

Språklæring i Interactions 1

Exploring English er en egen sekvens som kommer etter kapittel 1 og 5 og etter hvert del-kapittel i kap. 2–4. Her jobber elevene med tekster og oppgaver knyttet til språklæring, med utgangspunkt i flg. kompetansemål i læreplanen:
I tillegg inneholder læreboka EXPLORE: GRAMMAR – korte introduksjoner til teori og oppgaver på elevnettstedet interactions.cdu.no for de elevene som har behov for å jobbe grundig med emner fra engelsk grammatikk.

Dybdelæring i Interactions 1

Begrepslæring er sentralt i Interactions 1, og hvert delkapittel i kap. 2–4 innledes med en introduksjonstekst der de mest sentrale begrepene forklares. I det øvrige tekstutvalget i delkapitlet og i påfølgende kapitler får elevene bruke disse begrepene aktivt i bl.a. refleksjons- og skriveoppgaver.

Elevene får også muligheter til å fordype seg aktivt i temaer de synes er interessante, og til å bruke begreper, kunnskap og ferdigheter de har tilegnet seg i nye sammenhenger. Etter mange av tekstene kan elevene gå videre og jobbe med læringsstier (EXPLORE) – strukturerte læringsløp med tekst/video/lyd og varierte oppgavesett – på nettstedet interactions.cdu.no.

«Revise, Review & Research»: for hvert kapittel kan elevene jobbe med oppsummerings- og refleksjonsoppgaver på nettstedet. De kan også evaluere sitt eget arbeid og vurdere om de har oppnådd målsettingene for kapitlet. På elevnettstedet interactions.cdu.no er det mange forslag til fordypningstemaer for kapitlene – både i form av problemstillinger elevene kan undersøke og i form av temaer de selv skal lage problemstillinger til.

Interactions som digital bok

Læreboka finnes i to digitale formater: Interactions Unibok og Interactions Brettbok. Unibok-utgaven har innlest læreboktekst og integrert ordbok. Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og har flere gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet i boka.

I Unibok kan eleven gjøre direkte søk og oppslag på ord i teksten, skrive notater og markere, og lytte til teksten. Tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever ettersom ordene markeres under opplesing.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no.


Interactions digitale ressurser gir muligheter

Interactions Elevnettsted er gratis for elever. De kan logge direkte inn på interactions.cdu.no med Feide eller cdu-bruker. Nettstedet er strukturert som læreboka, og hver tekst i boka har interaktive oppgaver. Mange tekster i boka en ekstra læringssti (EXPLORE) – et strukturert læringsforløp med tekst, video og oppgaver – om et tema tilknyttet teksten. I tillegg får elevene ressurser til fordypningsarbeid på nettstedet.

Kompetansemålet om fagspesifikke tekster på engelsk dekkes også gjennom strukturerte læringsforløp, f. eks med tema fra psykologi eller biologi som elevene leser og/eller ser video om på engelsk, for deretter å løse oppgaver og skrive tekster.

Noen viktige problemområder i engelsk grammatikk introduseres i læreboka (EXPLORE: GRAMMAR), og på interactions.cdu.no er det læringsstier med teori, interaktive oppgaver og skriveoppgaver. Eleven har også tilgang til en integrert interaktiv utgave av Cappelen Damms Engelsk ordbok.

Alt arbeid gjort på Interactions Elevnettsted lagres, og eleven får oversikt over aktivitet og resultater. Eleven kan sende skriftlige besvarelser til lærer og lærer kan gi detaljert tilbakemelding på teksten ved bruk av kommentarer og merknader i elevens tekst. Eleven kan jobbe videre med besvarelsen sin utfra lærers innspill, og lage ny versjon som kan sendes til læreren.

Alle lytteøvelsene i boka er gratis tilgjengelig på Interactions Elevnettsted. Alle innleste tekster fra boka er tilgjengelig på Interactions Elevnettsted Pluss.


Interactions
Lærernettsted på interactions.cdu.no har ressurser til hvert kapittel og til verket som helhet, bl.a. løsningsforslag, forslag til årsplaner, kapittelprøver, lyttemanus og undervisningsopplegg. Lærerinnholdet ligger i et eget felt som kun er synlig for brukere som er pålogget som lærere.

Rapporter over elevenes arbeid er tilgjengelig for lærer. Til bruk i omvendt undervisning kan lærer se hva elevene har jobbet med i forkant av timen, hvor lang tid de har brukt, om de har skrevet tekst i skriveoppgaver og resultater på oppgaver. For bruk i timen er det mulig for lærer å følge med på om elevene har kommet i gang på nettstedet, om de gjør det de skal og om de står fast på noe. Og til vurderinger kan lærer liste opp elevens aktivitet på de ulike temaene. Følgende rapporter er tilgjengelig:

  • Tidrapport viser hvor mye tid elevene i en gruppe har brukt på nettstedet, i det tidsintervallet læreren ønsker.
  • Elevrapport gir detaljer om arbeidet til en enkelt elev.
  • Aktivitetsrapport er en oversikt over gruppas arbeid med en bestemt aktivitet.

Innlevering av skriftlige besvarelser

  • Elev kan sende skriftlige besvarelser til lærer
  • Lærer kan gi detaljert tilbakemelding på teksten ved bruk av kommentarer og merknader i elevens tekst.
  • Elev kan jobbe videre med besvarelsen sin utfra lærers innspill, og lage ny versjon som kan sendes til læreren

Full FEIDE-støtte. Innlogging, tilgangsstyring og gruppehåndtering støtter FEIDE, som gjør at lærer ikke trenger å administrere lisenser eller brukerinformasjon dersom gruppene er vedlikeholdt i FEIDE.
Til toppen

Forfatter(e)

Hilde Hasselgård er professor i engelsk ved Universitetet i Oslo. Hun forsker blant annet på kontrastiv lingvistikk og på engelsk innlærerspråk. I tillegg til forskningspublikasjoner innen engelsk språk har hun skrevet lærebøker i engelsk språkbruk og grammatikk for både videregående skole og universitetsnivået.

Tom Arne Skretteberg er utdannet lektor m/opprykk med hovedfag i engelsk fra Universitetet i Oslo. Han har vært ansatt i Osloskolen i 17 år og jobber nå ved Nydalen videregående skole. Han var medlem av Utdanningsdirektoratets læreplangruppe som utarbeidet de nye læreplanene i engelsk programfag i forbindelse med fagfornyelsen.

Richard Burgess er musiker og forfatter. Han har mange års undervisningserfaring fra videregående skole og underviser nå på Universitetet i Sørøst-Norge. Burgess har vært forfatter på mange læreverk i engelsk for videregående skole, blant annet Access-serien for engelsk programfag.

Magne Dypedahl er førstelektor i engelsk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han har erfaring fra undervisning i videregående skole og arbeid med flere læreverk. Han har vært medredaktør og medforfatter for mange antologier om engelsk fagdidaktikk. Hans spesialområder er amerikansk kulturkunnskap og interkulturell kompetanse.

Maria Casado Villanueva er førsteamanuensis i engelsk ved Universitet i Sørøst-Norge, hvor hun underviser i flere studieprogrammer inkludert lærerutdanning. Hennes spesialområder er språklæring, Britisk litteratur og barnelitteratur. Hun har vært medforfatter på flere antologier for lærerstudenter.

Titler/bestilling