Cappelens ABC

Fag: Norsk
Nivå: 1. trinn, 2. trinn
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Cappelens ABC

Cappelens ABC legger vekt på en helhetlig, systematisk og differensiert lese- og skriveopplæring for 1. og 2. trinn. Lek, samtaler, lytting, sang og eksperimentering med språket er viktige virkemidler i prosessen.

Karakter 5: «..bærer preg av orden og oversikt, fargene og illustrasjonene er nydelige og skaper kontinuitet. Verket er tiltalende og faglig solid. Det har utfordringer til de fleste elever, samtidig som fellesskapet blir godt ivaretatt.»
(Aftenposten)

I Kunnskapsløftet er det slått fast at lese- og skriveopplæringen skal starte på første trinn. Cappelens ABC har en langsom progresjon: 8 bokstaver fram til jul på 1. trinn. Fargene og illustrasjonene er tiltalende og lekne. Cappelens ABC har tydelige delmål underveis, som munner ut i læreplanens kompetansemål etter 2. trinn.

Elevbok
Elevbøkene inneholder lese- og skriveoppgaver med langsom og tydelig progresjon og klar struktur. Det er brukt versaler (store bokstaver) på 1. trinn, mens bøkene for 2. trinn går rett på stavskrift. Flere av lesetekstene har en tilhørende melodi som fins på cd-en. Bøkene har kartleggingsoppgaver som gir oversikt over oppnådde mestringsmål i samsvar med ny læreplan.

Elevbok 1 og Elevbok 2 for 1. trinn har som mål at elevene skal kjenne de store bokstavene og lydene til disse. Fokus ligger på språklig bevissthetstrening, noe som vil gi et godt grunnlag for videre syntesearbeid.

Elevbok 3 og Elevbok 4 for 2. trinn vektlegger forming av bokstaver, der elevene får utviklet sin egen håndskrift og gode strategier for skrive- og leseforståelse. Samtidig arbeides det grundig med ord- og setningsanalyse.

Lesebok
Leseboken har en bokstavinnlæringsdel og et mangfold av tekster både fra eldre og nyere tid. Tekstene tilfredsstiller elever på forskjellige lesenivåer og egner seg for veiledet, repetert, felles og selvstendig lesing. Leseboken inneholder differensierte tekster innenfor bokstavoppslagene. Leseboken gir inspirasjon både til kreativt skrivearbeid og merlesing. I Lærerens bok finner du kopieringsoriginaler til tekstene som gir fordypning i arbeid med ord og setninger.

Bildebok
Bøkene skal inspirere til gode samtaler. Bildene illustrerer situasjoner barna opplever i dagliglivet og gir gode muligheter til fordypning i temaer som for eksempel «På tur i skog og mark», «I trafikken» og «På biblioteket». Gjennom samtalene kan barna uttrykke egne følelser og meninger, leke, eksperimentere, trene språklig bevissthet, lytte og gi respons til andre.

Oppgavekort
Kortene gir muligheter for differensiering og utfordringer. Elevene møter oppgaver som supplerer elevbøkene og videreutvikler og forsterker språkelementer som rim, stavelsesdeling, spørsmål - svar osv. Oppgavene er ment til selvstendig arbeid på skolen eller hjemme.

Cd
Elevbok 1, 2 og 3 har tekster med fengende melodier som fins på cd i to versjoner: 1) bare med akkompagnement og 2) med vokal og akkompagnement.

Bokstavplansjer
Plansjene i A4-format viser liten og stor bokstav sammen med en illustrasjon. Bakgrunnsfargene rød og blå signaliserer vokal og konsonant.

Lærerens bok
Lærerens bok er hjørnesteinen i verket. Den bygger opp undervisningen steg for steg, med mange ideer til ekstraarbeid og tverrfaglig arbeid. Lærerens bok inneholder blant annet oppgaver til tekster fra Lesebok og mange nyttige kopieringsoriginaler som supplerer oppgavene i elevbøkene. I tillegg inneholder den kopieringsoriginaler med forslag til ytterligere lese- og skriveaktiviteter og kartleggingsmateriell.

Fagnettsted
Fagnettstedet er en integrert del av verket der elevene gjennom bruk av lyd, tekst og bilde kan jobbe videre med den begynnende lese- og skriveopplæringen. Fagnettstedet inneholder oppgaver som egner seg både for felles gjennomgang i klassen ved bruk av skjerm, prosjektør eller elektroniske tavler, og for individuelt arbeid. Arbeidsstoffet er differensiert. Oppgavene er delt i tre nivåer med stigende vanskelighetsgrad. Det fins også en egen del for alfabetet der elevene kan lytte til bokstavenes lyd. Elevene ledes videre inn i hver bokstav der ord som begynner med bokstaven er illustrert og lest inn. Fagnettstedet fins både på bokmål og nynorsk og er gratis.

Til toppen

Forfatter(e)
Anne Lise Aasgaard Solli er lærer og spesialpedagog med flere års erfaring i lese- og skriveopplæring.

Sissel Holt Johansen har lang erfaring som lærer på småskoletrinnet og arbeider i dag som leselærer.

Titler/bestilling