Voices in Time

Fag: Engelsk
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Voices in Time

Voices in Time er et mangfoldig og fleksibelt engelskverk som åpner for individuell tilpassing og variert undervisningspraksis.

Stort tekstutvalg
I Textbook finner du et stort utvalg tekster i ulike sjangere – og en stor del av disse er autentiske. Hvert kapittel inneholder 2 grunntekster som alle bør lese og 6 fordypningstekster der elevene kan velge tekst ut fra egne interesser innen skjønnlitteratur, fakta, musikk, sport, historie og tid. Alle tekstene er differensierte på 4 nivå med ulik vanskelighetsgrad. Eleven kan velge å lese hele eller deler av tekstene, avhengig av egen språkkompetanse.

Nivådelte arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgavene er samlet i Workbook. Workbook inneholder før- og etterlesingsoppgaver til hver tekst innen fire vanskelighetsgrader: A for All, deretter velges B (Basic), C (Challenging) eller D (Demanding). Elevene jobber med det samme temaet, muntlig eller skriftlig, men på ulike nivåer. Oppgavene trener tekstforståelse, analyse og refleksjon.
Til hver grunntekst øves utvalgte språklige ferdigheter.

Læringsstrategier
En del av oppgavene kan løses ved å ta i bruk varierte læringsstrategier. Elevene får innføring i en rekke ulike Tools (læringsverktøy), som hjelper dem med forståelse og læring i tekstbearbeidelsen. Her er forklaring og eksempler på hvordan elevene kan bruke blant annet Mind Map, Mini Talk, 8-squares og andre lese- og analysestrategier.

Teacher's Voice
Lærerhåndboka Teacher’s Voice har forslag til varierte og engasjerende klasseaktiviteter og utfyllende oppgaver til hvert tema. Boka inneholder en oversikt over læringsmål og hvilke ferdigheter som øves gjennom kapittelets oppgaver og aktiviteter.

Task Collection
Ressurspermen, Task Collection, inneholder kopieringsoriginaler med utfyllende oppgaver, undervisningsopplegg og et stort utvalg tester. Noen av språktekstene ligger på www.dammskolen.no og kan lastes ned gratis.

Evaluering
I Voices in Time finner du en rekke evalueringsskjemaer som bevisstgjør elevene på hva de kan, hva de vil oppnå og hva de har lært.

Kunnskapsløftet

Voices in Time er skrevet i henhold til Kunnskapsløftet.

Kunnskapsløftet sier blant annet dette om viktigheten av engelskfaget:
”Når vi skal lete etter informasjon ut fra våre egne interesser eller i faglig sammenheng, skjer dette ofte på engelsk. I tillegg brukes det stadig mer engelsk i utdanning og arbeidsliv, i Norge så vel som i utlandet. […] For å klare oss i en verden der engelsk benyttes i internasjonal, mellommenneskelig kommunikasjon, er det nødvendig å mestre det engelske språket.”
Kravet til engelskkunnskaper blir stadig større i dagens samfunn. Å ivareta eller vekke elevenes interesse og motivasjon for å utvikle egne engelskferdigheter er derfor viktigere enn noensinne. Voices in Time møter elevene på dette, og forståelse og mestring er målet.

Om læringsstrategier kan man lese følgende i Kunnskapsløftet:
”Når vi er bevisst hvilke strategier som brukes for å lære fremmedspråk, og hvilke strategier som hjelper oss til å forstå og å bli forstått, blir tilegnelsen av kunnskaper og ferdigheter enklere og mer meningsfylt.”
For å utvikle ferdigheter i språket trenger elevene verktøy. Voices in Time har Tools, en rekke strategier som hjelper eleven å tilegne seg kunnskaper og ferdigheter.

Kunnskapsløftet om engelsk som verdensspråk:
”Å lære om den engelsktalende verden vil gi et godt grunnlag for å forstå verden omkring oss og utviklingen av engelsk som et verdensspråk. Engelskspråklig litteratur, fra barnerim til Shakespeare, kan gi leseglede for livet og en dypere forståelse for andre og seg selv.”
Voices in Time er rik på autentiske tekster i ulike sjangere fra hele den engelskspråklige verden.

Kulturell forståelse i følge Kunnskapsløftet:
”Faget skal gi innsikt i hvordan mennesker tenker og lever i den engelskspråklige verden. Kommunikative ferdigheter og kulturell innsikt kan fremme økt samhandling, forståelse og respekt mellom mennesker med ulik kulturbakgrunn.”
Voices in Time legger vekt på tekster og oppgaver som styrker elevene i forhold til kommunikasjon og innsikt.

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)
Lisbeth M. Brevik er cand.philol. med hovedfag i engelsk. Hun har arbeidet som lærer og avdelingsleder i grunnskolen og i videregående skole og har bred erfaring med etterutdanning av lærere innenfor engelsk, lesing, læringsstrukturer og vurdering. Brevik er konsulent for Utdanningsdirektoratet, har utgitt lærebøker i engelsk for ungdomsskolen og videregående skole og har publisert artikler om lesing og lesestrategier. Lisbeth M. Breivik er for tiden doktorgradsstipendiat ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo.
Titler/bestilling