Sykepleie 1-3

Fag: Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om læreverket Sykepleie 1-3

Et kunnskapsbasert læreverk for fremtidens sykepleiere

Verket består av tre bøker som sammen dekker pensum for bachelorutdanningen i sykepleie. Det er lagt vekt på å beskrive sykepleie i hele pasientforløpet og på å vise hvordan sykepleie, med kliniske undersøkelser og vurderinger, utøves i dagens avanserte praksis.

Bøkene som inngår i verket:
Sykepleieboken 1: Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie. Boken har søkelys på ivaretakelse av pasientens grunnleggende behov, som er en gjennomgående oppgave i all sykepleie. Blant andre viktige tema kan nevnes kliniske undersøkelser og komorbiditet.
Sykepleieboken 2: Sentrale begreper og fenomener i klinisk sykepleie. Bokens overordnede tema er pasientens reaksjoner og de fenomener som ofte fremtrer ved sykdom.
Sykepleieboken 3: Utøvelse av klinisk sykepleie. Boken er organisert etter organsystemene. Her belyses de mest sentrale sykdomstilstandene, og den prinsipielle sykepleien til ulike pasientgrupper blir beskrevet.

Med Sykepleieboken 1 og 2 følger unike koder som gir én registrert bruker tilgang til
• digital utgave av boka
• «Øvelser i klinisk sykepleie – med case fra praksis»; en digital nettressurs

Bøkene kan leses uavhengig av hverandre. Samlet gir de en bred innføring i sykepleiefagets kjerneverdier, kjennetegn, arbeidsprosesser, kunnskaper og ferdigheter. I sentrum står sykepleierens kompetanse, ansvar og arbeidsoppgaver, først og fremst i den sykepleiefaglige helsehjelpen til pasienter, men også i ivaretakelsen av pasientens pårørende. Mange av kapitlene har virkelighetsnære pasientcase.

Studenter som leser hele verket, får god innsikt i
• de grunnleggende behovene og hvordan sykepleieren observerer, vurderer og setter inn tiltak for å hjelpe pasienten med å ivareta behovene
• reaksjoner og fenomener som ofte gjør seg gjeldende hos mennesker som er syke eller skadet, enten det er smerter og kvalme eller håp og mestring
• hvordan sykepleieren kan hjelpe, lindre og støtte opp om pasientens egne ressurser
• prinsipielle observasjoner, vurderinger og tiltak i sykepleien til pasienter med ulike sykdomstilstander

Videre får de
• innsikt i lovverk, retningslinjer og yrkesetikk som setter rammer for yrkesutøvelsen
• innblikk i tverrfaglig samarbeid
• henvisninger til aktuelle prosedyrer i det digitale prosedyreverket VAR Healthcare (før: PPS). Prosedyrene er til enhver tid oppdatert i tråd med gjeldende forskrifter og ny forskning og kunnskap

Til toppen

Forfatter(e)
Johannes Haltbakk er førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet.
Ellen Marie Lykke Trier er fagutviklingssykepleier ved Peer Gynt Helsehus i Moss. I tillegg påtar hun seg undervisningsoppdrag og er aktivt styremedlem i organisasjonen Hospiceforum Norge. Trier er utdannet sykepleier med hovedfag i helsefag. Mange års sykepleieerfaring fra Hospice Lovisenberg i Oslo dannet grunnlag for hennes hovedfagsarbeid om stell av døende. Hun har vært med på å etablere både sengeposten ved Hospice Lovisenberg og en lindrende enhet i Moss.
Inger Margrethe Holter er utdannet sykepleier, har sykepleierlærerutdanning fra Universitetet i Tromsø, master i sykepleieadministrasjon og ph.d. i sykepleievitenskap fra University of Rhode Island, USA. Holter har vært dekan ved Høgskolen i Buskerud og førsteamanuensis ved henholdsvis Institutt for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo, og Lovisenberg Diakonale Høgskole. Hun har vært sjefssykepleier ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, og prosjektkoordinator i Norsk Sykepleierforbund.

Live Kaasa er høgskolelektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge, fakultet for helse- og sosialvitenskap. Hun er utdannet sykepleier med videreutdanning i intensivsykepleie og har embetseksamen i sykepleievitenskap. Kaasa har lang klinisk erfaring fra ulike intensiv- og oppvåkningsavdelinger, og også mange års erfaring med undervisning i sykepleie, både på bachelornivå og i videreutdanningene i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie.

Ellen Karine Grov, professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, og professor II ved Høgskulen på Vestlandet, Avdeling for helsefag. Grov er sykepleier, bedriftsøkonom, kandidat i sykepleievitenskap og dr.polit. Hun leder flere forskningsprosjekter og har skrevet en rekke fagartikler og -bøker.
Trine Oksholm er førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole i Bergen, studiested Haraldsplass. Hun er utdannet sykepleier og har en ph.d.-grad på temaet rehabilitering etter lungekreftoperasjon fra Universitetet i Oslo. Hun har også forsket på risiko ved pasientoverflytning og er godkjent som klinisk spesialist i sykepleie. Oksholm var i mange år undervisningssykepleier ved lungemedisinsk avdeling, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus HF, der hun blant annet hadde ansvar for opplæring av nyansatte sykepleiere og kvalitetssikring av pasientoppfølging.
Elin Børøsund er seniorforsker ved Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning, Oslo universitetssykehus HF. Hun er utdannet sykepleier og har en ph.d.-grad innen eHelse fra Universitetet i Oslo. Børøsund har lang erfaring fra Rikshospitalets Seksjon for klinisk immunologi og infeksjonsmedisin, både som sykepleier, undervisningssykepleier og seksjonsoversykepleier.
Tone Elin Mekki er førstelektor og daglig leder ved Senter for omsorgsforskning vest, Høgskulen på Vestlandet.

Hun er utdannet sykepleier og veileder, har mellomfag i pedagogikk og embetseksamen i sykepleievitenskap. Mekki har mange års erfaring som underviser og faglig veileder. Hun er kjent for sitt politiske og faglige engasjement for sykepleietjenesten og har blant annet ledet arbeidet med Rammeplan og forskrift for 3-årig sykepleierutdanning (2000). Mekki har publisert en rekke artikler om sykepleierutdanning i nasjonale og internasjonale tidsskrifter.
Kirsten Lerum Indrebø er ph.d.stipendiat og sykepleier 1, stomisykepleier, ved Førde sentralsjukehus, kirurgisk avdeling, der hun har et spesielt ansvar for stomiopererte pasienter, pasienter med gastrostomi og pasienter med avføringsinkontinens. Stillingen inkluderer drift av stomipoliklinikken. Hun har også en undervisningsstilling hos bandasjist og underviser blant annet i kommunehelsetjenesten. Indrebø er utdannet sykepleier og har mastergrad i sykepleievitenskap. I tillegg har hun videreutdanning i praksisrettledning, lindrende behandling, stomisykepleie og i å undervise og arbeide kunnskapsbasert. Hun har lang erfaring som sykepleier, stomisykepleier og avdelingssykepleier.
Tore Kr. Schjølberg er sykepleier og har embetseksamen i sykepleievitenskap. Han er høgskolelektor ved videreutdanningen i kreftsykepleie, Høgskolen i Oslo og Akershus, og ph.d.-stipendiat ved Universitetet i Tromsø på temaet fatigue hos kreftpasienter. Schjølberg var studiesjef ved videreutdanningen i onkologisk sykepleie, Det norske Radiumhospital, fra 1985 til 2001. Han har vært engasjert i kreftsykepleie nasjonalt gjennom Forum for kreftsykepleie og som redaktør av tidsskriftet Kreftsykepleie. Internasjonalt har han vært engasjert gjennom European Oncology Nursing Society (EONS), som styremedlem i International Society of Nurses in Cancer Care (ISNCC) og gjennom International Conference on Cancer Nursing (ICCN).
Anne-Kari Tolo Heggestad er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun er sykepleier, cand.san. og har ph.d.-graden på en avhandling om verdighet i demensomsorgen. Heggestad er opptatt av demensomsorg, verdighet og etikk, og også av hvordan sykepleierstudenter kan tilegne seg kunnskap og kompetanse i etikk. Hun har publisert flere artikler om verdighet.
Marit Hegg Reime er cand.polit. med hovedfag i sykepleievitenskap og arbeider som førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet. Hun er utdannet sykepleier med videreutdanning i henholdsvis gastroenterologisk sykepleie, veiledning og kunnskapsbasert praksis. Reime har yrkeserfaring fra medisinske og kirurgiske sengeposter og har veiledet bachelorstudenter på gastrokirurgiske avdelinger i en årrekke. Hun er også fagansvarlig for en nasjonal videreutdanning i gastroenterologisk sykepleie ved Høgskulen på Vestlandet.
Jofrid Høybakk er høgskolelektor ved Lovisenberg diakonale høgskole i Oslo, der hun underviser i sykepleie på bachelor- og masternivå. Hun er utdannet sykepleier og intensivsykepleier og har veilederutdanning og embetseksamen i sykepleievitenskap. Høybakk har arbeidet mye med veiledning og undervisning ved videreutdanning i intensivsykepleie. Hun har klinisk erfaring fra hjertemedisinsk avdeling, hjerteovervåking, akuttmottak og intensivavdeling, og har dessuten erfaring med transport av kritisk syke pasienter.
Elisabeth Østensvik er kvalitetsrådgiver i seksjon Helse og velferd i Fredrikstad kommune. Hun er utdannet sykepleier og har hovedfag i helsefag fra Universitetet i Oslo. Østensvik har lang klinisk erfaring som sykepleier og fagutviklingssykepleier fra ortopedisk avdeling ved Sykehuset Østfold HF. Hun har vært høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold, bachelorutdanningen i sykepleie, forlagsredaktør i Akribe AS og leder for forsknings- og utviklingsavdelingen (FoU) ved Utviklingssenter for sykehjem i Østfold.
Hilde Marie Andreassen er høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold, Avdeling helsefag. Hun er utdannet sykepleier og har mastergrad i organisasjon og ledelse. Andreassen har i mange år arbeidet som sykepleier, fagutviklingssykepleier og oversykepleier ved nevrologisk avdeling.

Ingeborg Ulvund er førstelektor ved Høgskolen i Molde, der hun underviser på bachelorstudiet i sykepleie og på videreutdanning i kunnskapsbasert praksis. Ulvund er utdannet sykepleier og jordmor, hun har mellomfag i statsvitenskap og hovedfag i helsevitenskap. Hun har lang klinisk erfaring som sykepleier ved ulike somatiske avdelinger og som jordmor ved fødeavdeling og i kommunehelsetjenesten.

Heidi A. Zangi er sykepleier og forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR), Diakonhjemmet sykehus, og førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole. Hun har en doktorgrad i «Livsstyrketrening», som er et gruppebasert mestringskurs for personer med langvarige helseutfordringer. Ved VID er hun fagansvarlig for videreutdanning i livsstyrketrening. Zangi har arbeidet mange år med kompetanseutvikling, veiledning og undervisning av sykepleiere og annet helsepersonell. Hennes forskning er spesielt relatert til læring og mestring hos personer med revmatiske sykdommer og andre muskel-skjelett-sykdommer.[
Unni Knutstad underviser og forsker ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun er sykepleier, cand.paed. fra UiO og har en ph.d.-grad fra Aarhus Universitet. Forskningen hennes omhandler sykepleierutdanning og sykepleiens kunnskapsgrunnlag. Knutstad var prorektor ved Høgskolen i Oslo fra 2003 til 2007 og dekan ved Avdeling for sykepleierutdanning i perioden 2000–2003. Hun har omfattende erfaring med utvikling av planer for sykepleierutdanning på nasjonalt og lokalt nivå.
Ruth Urdahl Arellano var ansatt som avdelingssykepleier ved øyeavdelingens sengepost på Ullevål universitetssykehus fram til hun ble pensjonist i 2008.
Lis Ribu, sykepleier, ph.d. Førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid.
Titler/bestilling