Moment vg1–vg3 (Fagfornyelsen LK20)

Norsk studieforberedende vg1, vg2 og vg3

Fag: Norsk
Nivå: Vg1
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Moment vg1–vg3 (Fagfornyelsen LK20)

Moment vg1-vg3 (2020-2022) er et komplett læreverk med lærebøker til alle tre årene og dekker kompetansemålene til fagfornyelsen i norsk for studieforberedende utdanningsprogram i videregående skole.

I Moment er dybdelæring en grunnleggende del av den pedagogiske metoden. Moment legger vekt på at elevene skal forstå og oppleve at norskfaget handler om kommunikasjon; om å uttrykke seg skriftlig og muntlig, og å være en aktiv leser som er kritisk, men også åpen for andres ideer og perspektiver.

Komponenter i læreverket:
Læreverket har rike digitale ressurser, og man kan velge mellom analog og digital lærebok på hvert trinn.

  • Lærebok Moment vg1 (2020)
  • Digitale ressurser for elever Moment Elevnettsted (2020)
  • Digitale ressurser for lærer Moment Lærernettsted (2020)
  • Digital lærebok Moment vg1 Unibok (2020)
  • Digital lærebok Moment vg1 Brettbok (2020)
  • Lærebok Moment vg2 (kommer 2021)
  • Lærebok Moment vg3 (kommer 2022)

Klart språk og konkrete eksempler
Gode forklaringer, klart språk og konkrete eksempler tar eleven med steg for steg inn i norskfaget. I Moment blir elevene tatt med på tankerekker og drøftinger før de får konklusjoner og oppskrifter. Denne metoden gir bedre læringsutbytte for elever på alle nivåer. I tråd med forskning om elevers lesing, er forklaringene konkrete og grundige framfor korte. Fagtekstene skal gi mening for elevene og de skal fungere godt også når eleven leser på egenhånd. God formidling av fagstoffet gjør Moment til et læreverk for alle elever.

Læreboka er vakker og god å lese
Moment er estetisk utformet og illustrasjonene i boka både utfyller tekstene og utfordrer dem. Læreboka har et rent og ryddig uttrykk som letter lesingen og legger til rette for at eleven kan ta til seg lengre resonnementer og lese lengre tekster. Denne kompetansen er nødvendig for å beherske norskfaget på videregående skole og er en viktig forberedelse til videre studier.

Dybdelæring og tverrfaglighet
De overordnede målene i læreplanen er tydelige i Moment. I læreverket legger vi til rette for dybdelæring på flere måter. Sentrale norskfaglige begreper, metoder og perspektiver brukes gjennomgående og konsekvent i hele verket. Grundige forklaringer knytter den teoretiske og praktiske kunnskapen sammen. Slik får elevene en dypere forståelse og kunnskapen får overføringsverdi både innenfor faget og i andre fag. Det er en god progresjon gjennom alle tre årene.
De tre tverrfaglige temaene er godt integrert i læreverket. Vinklinger i fagstoffet, oppgaver og tekstutvalg bidrar til at temaene får sin naturlige plass i faget.

Kritisk tenkning og tilnærming til tekst
Kritisk tenkning er eksemplifisert på mange måter og fra ulike perspektiver. Forfatterne forklarer og viser i praksis hvordan kritisk tenkning innebærer å forholde seg aktivt og utforskende til informasjon og tekst. På hvert trinn er det egne kurs om kritisk lesing, i tillegg blir dette kjerneelementet i faget belyst gjennom oppgaver, tekstutvalg og vinklinger av fagstoffet generelt. En grundig innføring i både retorikk og saklig argumentasjon allerede fra vg1 gir elevene nyttige verktøy for kritisk analyse.

Aktiv og tilstedeværende lesing
Å være en god leser er å være en aktiv og tilstedeværende leser. Elevene får verktøy til utforskende og kritisk lesing, det gir mening til målet om å være en god leser. Leseeksemplene i Moment er modelleringer som beskriver i hvordan en trent leser tenker, resonnerer og stiller spørsmål underveis. Elevene blir på denne måten involvert i en tankeprosess og metode som er åpen og utforskende og kan bruke disse eksemplene for å bli bedre lesere.

Gode skrivekurs som viser bruk og referanser av kilder
Akademisk skriving og spesielt fagartikler løftes fram som særlig viktig i den nye læreplanen. Moment Vg1 inneholder en omfattende og detaljert innføring i fagskriving. Denne innføringen leder eleven gjennom alle sider ved fagskriving, fra tekstbinding og struktur helt ned på setningsnivå, til kildebruk og kildekritikk. Denne innføringen følges opp og utdypes i lærebøkene til Vg2 og Vg3. Kilder oppgis gjennomgående i læreverket, og slik viser vi i praksis hvordan elevene selv skal bruke og referere til kilder.

Digitale ressurser for elever og lærer
Moment (2020) Elevnettsted er gratis, men krever innlogging slik at elevene kan lagre oppgaver og svar. Tilgang til Moment (2020) Lærernettsted har en årlig lisens som gir tilgang til innholdet. De digitale ressursene på nettstedet er ment brukt sammen med læreboka i digitalt format og papirutgaven.

Elevene kan lagre alle svar og tekster de jobber med på nettstedet og læreren kan følge med på elevenes arbeid. På nettstedet finner elevene ulike oppgavetyper, deriblant innebygde verktøy som hjelper eleven med å forstå, skrive og bygge opp tekster i alle sjangre. Læreren får nyttige ressurser som forslag til årsplaner, undervisningsopplegg og tverrfaglig arbeid. Ny funksjonalitet på nettstedet gjør at lærer enkelt kan kommentere innleverte oppgaver og følge med på elevenes progresjon og arbeid. På lærersiden finner du alt du trenger.

Digital lærebok
Med en digital utgave av læreboka får skolen et digitalt læremiddel som gir en helhetlig og sammenhengende framstilling av faget. Læreboka finnes i to digitale utgaver som Moment vg1 (2020) Unibok og Moment vg1 (2020) Brettbok. Unibok-utgaven vil ha innlest læreboktekst, egne introduksjoner og enkle selvrettende test-deg-selv-oppgaver til hvert kapittel. Lisensen til den digitale læreboka for vg1 er gyldig i 3 år slik at elevene har tilgang til lærestoffet fram til avsluttende eksamen i faget. Tilsvarende 2 år for læreboka til vg2 og 1 år for læreboka på vg3.

Forfattergruppen har soldid faglig og pedagogisk kompetanse

Forfatterne har solid undervisningserfaring i norskfaget fra videregående skole og på høyere utdanningsnivå. De er aktive innen forskning, skoleutvikling og læreplanarbeid.

Lars August Fodstad, Martin Minken, Audhild Norendal, May Lånke, Camilla Gudmundsdatter Magnusson, Marte Blikstad-Balas, Tor Ivar Østmoe, Ole Hjortland og Pål Antonsen.

Til toppen

Forfatter(e)

Tor Ivar Østmoe har ph.d. i latin og praktisk-pedagogisk utdanning fra Universitetet i Oslo. Han arbeider ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk ved UiO. Han har i en årrekke undervist i antikkfag, retorikk og latin ved instituttet. Østmoe har oversatt kjente taler fra antikken til norsk og tegneserien Pondus til latin. Han har også skrevet populærvitenskapelig, bl.a. Latin for begynnere med Helene Uri. Østmoe er forfatter på læreverket Moment for videregående skole.

Ole Hjortland er førsteamanuensis i filosofi ved Universitetet i Bergen. Han forsker og underviser om logikk og argumentasjonsteori. Sammen med Pål Antonsen har han startet tjenesten Logikksjekk.no der de gjør analyser av argumentasjon i norsk offentlighet, spesielt i den politiske debatten. Målet med tjenestener å bidra til god og etterrettelig argumentasjon i det offentlige ordskiftet. I 2019 får de Det humanistiske fakultets formidlingspris (UiB).

Martin Minken har hovedfag i allmenn litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo og arbeider med utdanningspolitiske spørsmål i Utdanningsforbundet, der han blant annet følger utviklingen i norskfaget. Minken har lang erfaring som lektor i norsk fra videregående skole fra flere skoler. Han har holdt en rekke foredrag relatert til norskfaget, blant annet Hvordan forstå dybdelæring?

Anne Lene Berge har utdanning som allmennlærer fra lærerhøyskole, musikk grunnfag og nordisk hovedfag. Siden tidlig på 1980-tallet har hun undervist norske og minoritetsspråklige elever og elever på International Baccalaureate ved Bergen Katedralskole. Hun har også vært timelærer i stilistikk ved Universitetet i Bergen. Hun har skrevet Nye vegar til Nynorsk, flere minigrammatikker og vært medforfatter på læreverkene Spor, Impuls, Spenn og Moment.

Pål Antonsen er postdoktor i filosofi ved Universitetet i Bergen. Han forsker og underviser om logikk og argumentasjonsteori. Sammen med Ole Hjortland har han startet tjenesten Logikksjekk.no der de gjør analyser av argumentasjon i norsk offentlighet, spesielt i den politiske debatten. Målet med tjenesten er å bidra til god og etterrettelig argumentasjon i det offentlige ordskiftet. I 2019 får de Det humanistiske fakultets formidlingspris (UiB).

Lars August Fodstad er førsteamanuensis i nordisk litteratur ved Institutt for språk og litteratur (ISL) ved NTNU. Han er tidligere styreleder for Landslaget for norskundervisning. Fodstad har undervist i norsk i videregående skole og underviser og veileder nå på lektorprogrammet i norsk ved NTNU. Fodstad er forfatter på læreverket Moment for videregående skole og har holdt en rekke foredrag relatert til norskfaget i videregående skole, blant annet Skjønnhet eller skjemavelde? Hvordan undervise i litterær tolkning?

Marte Blikstad-Balas er opprinnelig utdannet allmennlærer og har arbeidet som norsklektor både i grunnskolen og videregående skole. Hun er nå professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Hennes forskningsinteresser handler bl.a. om literacy, lesing, skriving og digitale medier. For tiden arbeider hun med LISA-studien som er en omfattende videostudie av norske klasserom. Blikstad-Balas har vært med i læreplangruppen for tverrfaglige temaer i fagfornyelsen. Blikstad-Balas har bidratt i en rekke faglitterære bøker og er forfatter på læreverkene Norsk fra Cappelen Damm 8-10 og Moment vg1-vg3.

Camilla Gudmundsdatter Magnusson er stipendiat ved institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Hun har lang erfaring som lektor i norsk ved Fredrik II og Kirkeparken videregående skole. For tiden arbeider hun med LISA-studien som er en omfattende videostudie av norske klasserom. Magnusson er en av forfatterne på læreverket Moment for videregående skole.

Audhild Norendal er førstelektor i norsk ved grunnskolelærerutdanningen, Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Hun underviser om opplæring i lesing og skriving, den andre lese- og skriveopplæringen og litteraturdidaktikk. Norendal har også flere års erfaring som lektor i norsk i videregående skole og er forfatter på læreverket Moment for videregående skole.

May Lånke er lektor i norsk ved Eikelund videregående skole. Lånke er spesielt opptatt av lyrikk i klasserommet og har bl.a. skrevet om lyrikkdidaktikk i Norsk 5-10. Litteraturboka for lærerutdanningen (Universitetsforlaget). Lånke er en av forfatterne på læreverket Moment for videregående skole. Her kan du se Lånkes foredrag Hvorfor leser vi dikt?

Titler/bestilling