Lær mer norsk

Lær mer norsk

Om læreverket Lær mer norsk

Lær mer norsk er beregnet på fremmedspråklige som på forhånd kan snakke om enkle dagligdagse temaer og lese relativt enkle tekster. Verket består av studiebok, arbeidsbok, lærerveiledning, fasit og CD-er.

Til toppen

Forfatter(e)
Anne Golden er professor i norsk som andrespråk og temaleder ved MultiLing, Universitetet i Oslo. Hun har vært med å bygge opp andrespråksfaget i Norge, har undervisningserfaring fra alle nivåer ved universitetet og har også undervist på en rekke etter- og videreutdanningskurs for lærere. Golden har deltatt på flere NFR-finansierte forskningsprosjekt (Kultur og språkkontakt, Askeladden, Morsmålstransfer i norsk innlærerspråk - en korpusbasert tilnærming, Språk, kultur og identitet), har publisert vitenskapelige artikler om en rekke emner relatert til ulike sider ved andrespråk og flerspråklighet og skrevet lærebøker knyttet til grammatikk, ordforråd og skriving i norsk som andrespråk.

Else Ryen er førsteamanuensis ved NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring), OsloMet-Storbyuniversitetet. Hun har arbeidet med blant annet fagspråk, didaktikk og grammatikk og har forfattet og medredigert en rekke publikasjoner innen fagfeltet norsk som andrespråk. Hun har også arbeidet med skoleforskning og er opptatt av undervisning og læring i en flerkulturell kontekst.

Titler/bestilling