Juss og samfunn 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)

Rettslære 1 og 2 programfag

Fag: Rettslære 1, Rettslære 2
Nivå: Vg2, Vg3
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Juss og samfunn 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)

Læreverket Juss og samfunn 1 og 2 dekker alle kompetansemålene til programfaget rettslære i videregående skole og følger læreplanen LK20 i fagfornyelsen. Juss og samfunn er et læreverk som tar rettslære som fag på alvor og egner seg dermed også godt som introduksjon til juss og videre studier.

Juss og samfunn er skrevet ut fra en helhetlig faglig og pedagogisk tanke. Jussen blir forklart i et klarspråk som eleven forstår. Læreverket følger et gjennomgående pedagogisk prinsipp om å gå «fra det nære til det fjerne». Komplekse juridiske problemstillinger og rettspraksis blir introdusert og forklart med elevnære eksempler på de ulike nivåene.

Juss og samfunn inneholder et stort utvalg av eksempler rettspraksis. Et rikt utvalg av ulike typer oppgaver lar eleven utforske jussen på egen hånd.

Rettslære i fagfornyelsen vektlegger demokratiet
Fagfornyelsens læreplan i rettslære legger vekt på at faget handler om å forstå og bevare vårt demokratisk samfunn. Juss og samfunn gir elevene kompetanse i gjeldende rett og legger vekt på hvilke retter og plikter de besitter som aktive borgere, som medborgere.

I Juss og samfunn blir jussen illustrert med elevnære eksempler. Læreverket følger et pedagogisk grunnprinsipp om å gå «fra det nære til det fjerne». Konkrete eksempler på individ- og samfunnsnivå gis før en går videre til det abstrakte og generelle.

Demokrati og medborgerskap – overordnet tverrfaglig tema
I fagfornyelsen er demokrati og medborgerskap tatt inn som tverrfaglig tema for rettslære. Juss og samfunn fremhever rettsreglenes betydning for et velfungerende demokrati. Videre poengteres hvordan rettsstatsprinsipper og menneskerettigheter ligger til grunn for og opprettholder vårt liberale demokrati.

Juridisk refleksjon og metode
Juss og samfunn gir en grundig innføring i rettskildelæren. Eleven får dermed en nøkkel til systematisk og selvstendig arbeid med de rettslige problemstillingene som behandles i følgende kapitler.

Rettsreglene i samfunnet
Juss og samfunn gir eleven innsikt i de rettslige forholdene som gjelder mellom de ulike partene i samfunnet. Eleven får kunnskap om rettskildene og blir trent i bruk av gjeldende rett, samtidig som de blir gjort bevisste på sine plikter og rettigheter som samfunnsborgere.

Juss og samfunn er strukturert for dybdelæring
Kapitlene i læreverket er strukturert i tråd med metodekapitlet. Eleven blir dermed gjennomgående trent i å tenke juridisk og bruke metodelæren i møte med ulike rettsspørsmål. Parallelt inneholder kapitlene et rikt utvalg av oppgavetyper som spenner fra repetisjon til refleksjon og større case-oppgaver. På elevnettstedet kan eleven jobbe med læringsstier som følger trinnene i juridisk metode.

Læreverket Juss og samfunn består av følgende komponenter:
- Juss og samfunn 1 (2021) lærebok
- Juss og samfunn 2 (2022) lærebok
- Juss og samfunn 1 og 2 Elevnettsted (2021-22)
- Juss og samfunn 1 og 2 Lærernettsted (2021-22)

Lærebøkene utgis også i digiale utgaver:
- Juss og samfunn 1 (2021) Unibok og Brettbok
- Juss og samfunn 2 (2022) Unibok og Brettbok

Til toppen

Forfatter(e)

Alf Marcus Wiegaard er hovedforfatter av læreverket Juss og Samfunn til faget rettslære i videregående skole. Wiegaard er jurist fra Universitetet i Oslo, og har også en master i Antikk kultur og klassiske språk.
Han er universitetslektor i jus på Universitetet i Sørøst-Norge (USN), og driver i tillegg egen advokatpraksis i Oslo der han i mer enn 15 år har jobbet med saker innenfor bl.a. arbeidsrett, kontraktsrett og arve- og familierett.

Titler/bestilling