I arbeidslivet

Norsk arbeidsliv for voksne innvandrere

Fag: Arbeidsliv og jobbsøk, Norsk for nybegynnere (A1-A2), Norsk for viderekomne (B1-C1), Norsk som andrespråk
Nivå: Spor 3 - A1, Spor 3 - A2, Spor 1 - A1, Spor 1 - A2, Spor 1 - B1, Spor 2 - A2, Spor 2 - A1, Spor 2 - B1, Spor 3 - B1
Læreplan: Norsk og samf.kunnskap for voksne innvandrere
Om læreverket I arbeidslivet

I arbeidslivet er et stort læreverk i arbeidslivskunnskap for voksne innvandrere, med en serie komponenter for variert bruk. Kommunikative ferdigheter blir vektlagt.

I arbeidslivet består av en rekke komponenter som kan brukes om hverandre: Tekstbok, praksisplasshefte, mange yrkeshefter, Jeg vil bli-serien, Jobbkoder, Jobbprat og en stor nettressurs med stoff og oppgaver til alle komponenter. Flere yrkeshefter kommer i tiden framover.


Kvalifisering for arbeid i Norge
Målgruppa for I arbeidslivet er unge og voksne innvandrere som ønsker å kvalifisere seg for arbeid i Norge, men det passer også for andre målgrupper som vil inn i det norske arbeidslivet. Innholdet tar for seg norsk arbeidsliv på en kortfattet og engasjerende måte. Læreverket legger vekt på å hente fram deltakernes erfaringer og fører arbeidslivet inn i norskopplæringen på en naturlig måte. Språket som brukes på arbeidsplasser skiller seg ofte fra språket i undervisningsrommet på skolen, og deltakeren lærer hvordan det er vanlig å uttrykke seg på jobb. De lærer også om formelle regler og krav i norsk arbeidsliv og om kompetansebehov og forventninger i ulike yrker. I arbeidslivet kan enkelt kombineres med læreverk i norsk.

Temainndeling gjør I arbeidslivet fleksibelt og valgfritt
Tekstboka er delt inn temaer der innholdet kan gjennomgås i valgfri rekkefølge, etter behov og interesse. Læreverket har en enkel og klar struktur, som gjør det lett å finne fram til ønsket tema. Tekstboka inneholder også engasjerende samtaleoppgaver og refleksjonsoppgaver.

I arbeidslivet Tekstbok A2/B1 tar for seg norsk arbeidsliv på en enkel og engasjerende måte. Nødvendig informasjon om lover og regler, forventninger på jobben, jobbsøking og intervju blir presentert kortfattet og engasjerende med praktiske eksempler. Både innhold og oppgaver inviterer til refleksjon og diskusjon, og deltakerne kan bruke sine egne erfaringer underveis.

På praksisplassen kan brukes på alle praksisplasser. Det knytter undervisningen på skolen og erfaringene fra praksisplassen tett sammen. Praksisheftet inneholder praktiske oppgaver og inviterer deltakeren til å finne ut av arbeidsoppgaver og arbeidskultur. Heftet vil være en god støtte for deltakeren og andre som er involvert i å lage en god praksisplass. Målet er å hjelpe deltakeren til å bli en aktuell kandidat for ansettelse.

Yrkesretting
I arbeidslivet inkluderer en rekke yrkeshefter som viser ulike yrker. Hjelpemidler og arbeidsoppgaver blir presentert, og heftene viser fram vanlige situasjoner og krav i yrket, støttet av foto fra arbeidsplassene. Yrkesheftene kan brukes i grupper, i klassen eller individuelt, på nivå A1–A2 og A2–B1.

Jeg vil bli… er en serie yrkesbøker på nivå A1/A2 eller A2/B1 som tar for seg et yrke på en mer inngående måte. Yrkesbøkene gir et innblikk i vanlige arbeidsoppgaver og krav i yrket, samt HMS. Relevante ord og uttrykk blir presentert, og samtidig innholdet vil hjelpe deltakerne til å bli bedre kjent med det norske språket og yrket før arbeidspraksis, i praksis eller i jobb. Bøkene inneholder foto fra arbeidsplassene, bildeforklaringer, ordlister, uttaleoppgaver og ulike oppgaver som er relevante i praksis. Bøkene kan brukes individuelt, i grupper eller i hele klasser.

Nettressurs med nyttige funksjoner
I arbeidslivet Digital
er en stor ressurs som inneholder interaktive oppgaver til alle utgivelser i serien. Her kan elevene øve mer på ord og begreper som brukes i arbeidslivet.
Elever og lærere får enkelt oversikt over utført arbeid og tidsbruk gjennom de tilgjengelige rapportene. Alt digitalt innhold kan brukes på smarttelefoner og nettbrett. Nettressursen inneholder også nyttige filmer om jobbsøking og jobbintervju, og filmer om vanlige og litt vanskelige situasjoner på jobben. Filmene avsluttes med diskusjonsoppgaver. Lærere har også tilgang til lærerveiledninger, ekstra aktiviteter og tavlebøker.


Tekstboka er skrevet av Jorunn Mo, Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen. De har lang erfaring fra undervisning i arbeidsliv og som forfattere av læreverk for voksne innvandrere. De har tidligere gitt ut læreverket Jobb i sikte sammen.

KOMPONENTER
• Tekstbok A2–B1
• Jobbkoder
• Jobbprat
• På praksisplassen
• Elevnettsted med innlest tekst
• Lærernettsted med innlest tekst
• Yrkeshefter (serien vil stadig utvikles med nye hefter)
• Jeg vil bli renholder
• Jeg vil bli fiskeindustriarbeider
• Jeg vil bli helsefagarbeider

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Ingebjørg Dolve er allmennlærerutdannet med videreutdanning i engelsk, skoleledelse og kristendom og livssynskunnskap. Hun har lang erfaring i å undervise voksne innvandrere i norsk, samfunnskunnskap og arbeidsliv. Hun mottok høsten 2004 Norges første voksenopplæringspris (IKVO). Ingebjørg har sammen med Janne Grønningen jobbet som rektor på Voksenopplæringen i Øvre Eiker og ved Voksenopplæringen i Røyken kommune.

Hun har sammen med Janne Grønningen og Jorunn Mo skrevet flere læreverk i norsk, samfunnskunnskap og arbeidsliv for innvandrere, blant annet I arbeidslivet – norsk arbeidsliv for voksne innvandrere.

Jorunn Mo er utdannet cand. philol. med hovedfag i nordisk språk og litteratur. Hun har jobbet som lærer i norsk som andrespråk i mange år og jobber for tiden med grunnskole for voksne. Mo har skrevet læreverket I arbeidslivet – norsk arbeidsliv for voksne innvandrere sammen med Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen, og Sesam sammen med Bente Günenc og Solgunn Hjalming Moen.

Linda Hagen er Folkehelserådgiver i Stavanger kommune. Hun har tidligere vært Utviklingssjef i Hero Kompetanse AS, og har lang erfaring med kvalifiseringskurs for voksne med utenlandsk bakgrunn. Hun er utdannet lærer med videreutdanning i voksenpedagogikk og har master i Endringsledelse. Hun har også arbeidet som rådgiver i norske bedrifter for å utvikle ansattes arbeidsmetodikk og forståelse for verdiskapning.

Janne Grønningen er allmennlærerutdannet med videreutdanning i IKT, norsk som andrespråk og psykososialt arbeid med flyktninger. Hun har undervist i innføringsklasse for nyankomne ungdommer, arbeidet som flyktningkurator og med norskopplæring av voksne innvandrere. Janne har sammen med Ingebjørg Dolve jobbet som rektor på Voksenopplæringen i Øvre Eiker i mer enn fire år og jobber nå som leder/rektor ved Voksenopplæringen i Røyken, også sammen med Ingebjørg Dolve.

Hun har sammen med Ingebjørg Dolve og Jorunn Mo skrevet flere læreverk i norsk, samfunnskunnskap og arbeidsliv for innvandrere, blant annet I arbeidslivet – norsk arbeidsliv for voksne innvandrere.

Titler/bestilling