Engelsk 1-4 fra Cappelen Damm

Fag: Engelsk
Nivå: 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Engelsk 1-4 fra Cappelen Damm

Ønsker du deg et læreverk som

  • inneholder oppgaver og tekster tilpasset ulikt nivå?
  • har en klar struktur og som hjelper elevene til å forstå det de hører og leser, det andre sier og hva de har lært?
  • får elevene til å ta i bruk det de har lært?

I Engelsk 1-4 både lærer og leker elevene, ved hjelp av opplegg og oppgaver som aktiviserer dem. Systematisk gjennomgang og repetisjon kvalitetssikrer læringsprosessen og en jevn progresjon. Gjennom hele verket lærer elevene å bruke de språkkunnskapene de allerede har til å lære engelsk, samt hvordan språket brukes i ulike kontekster.

Engelsk 1-4 fra Cappelen Damm gir en solid ramme for å skape dybdelæring i engelskfaget fra første dag.

Kjerneelementene kommunikasjon, språklæring og kultur, samfunn og litteratur

Kommunikasjon: Med Engelsk 1-4 lærer elevene å forstå og ta i bruk engelske ord og uttrykk gjennom varierte oppgaver. Sammen med læringspartner deltar elevene i korte dialoger og spontane samtaler om temaer knyttet til egne opplevelser og egen hverdag.

Språklæring og kultur: Elevene får gjennom arbeidet med Engelsk 1-4 hjelp til å kategorisere, repetere og systematisere kunnskapen. Grunnleggende ord, uttrykk og setningsmønster øves inn gjennom ulike muntlige og skriftlige oppgaver. Elevene blir bevisstgjort, både på likheter/ulikheter mellom engelsk og andre språk, og på andre kulturelle forskjeller.

Samfunn og litteratur: Elevene får muligheten til å utforske engelsk litteratur gjennom rim, regler, korte tekster og sanger.

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Kristin er allmennlærer og har etterutdanning i IKT for lærere og Norsk - begynneropplæring med vekt på lesing og skriving. Nå er hun kontaktlærer på 1. trinn, Gystadmarka skole. Kristin har lang erfaring fra småskolen og god kjennskap til begynneropplæringen. Hun er opptatt av systematisk arbeid og varierte aktiviteter i språkarbeidet. Kristin brenner for engelskfaget og å gi elevene opplevelser gjennom språket.

Marianne Undheim Vestgård er lærer med engelsk i fagkretsen. Hun har lang undervisningserfaring fra alle trinn i barneskolen, og hun har god kjennskap til engelskundervisningens problemområder og utfordringer.
Titler/bestilling