Echt! Tysk 2 (Fagfornyelsen LK20)

Tysk 2, vg1–vg2

Fag: Tysk 2
Nivå: Vg2, Vg1, Vg3, Yrkesfag Vg3 påbygging, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Echt! Tysk 2 (Fagfornyelsen LK20)

Echt! er et nytt og engasjerende læreverk for tysk nivå 2, som i tråd med fagfornyelsen har kommunikasjon i fokus. Læreverket utfordrer tyskeleven til å se verden på nye måter, og får inn mye tverrfaglighet. Echt! har en innovativ tilnærming til grammatikk og språklæring, og nettressursene vil gjøre språklæringen motiverende for både svakere og sterkere elever. Echt! dekker kravene i læreplanen for fremmedspråk nivå II til fagfornyelsen.

Echt! har både fysisk og digital lærebok for hvert trinn, og fyldige digitale ressurser for elever og lærere.

• Lærebok Echt! 1 Tysk 2 vg1 (2020)
• Lærebok Echt! 2 Tysk 2 vg2 (2021)
• Digitale ressurser for elever Echt! Elevnettsted (2020)
• Innleste tekster fra bøkene: Echt! Elevnettsted Pluss (2021)
• Digitale ressurser for lærere Echt! Lærernettsted (2020)
• Digital lærebok Echt! 1 Tysk 2 vg1 Unibok (2020) Epub-format
• Digital lærebok Echt! 2 Tysk 2 vg2 Unibok (2021) Epub-format
• Digital lærebok Echt! 1 Tysk 2 vg1 Brettbok (2020) Pdf-format
• Digital lærebok Echt! 2 Tysk 2 vg2 Brettbok (2021) Pdf-format

Lav-terskel kommunikasjon på tysk
I tråd med fagfornyelsen har Echt! kommunikasjon i fokus, og verket vil derfor inneholde gode modelltekster og oppgaver som legger opp til å ta i bruk og utvikle språkferdighetene gradvis. Læreverket aktiviserer og motiverer elevene til å ta i bruk tysk fra første skoletime.

Brukervennlig struktur
Forfatterne kjenner til lærerens og elevenes behov og har derfor vektlagt en ryddig og brukervennlig struktur i bøkene. De enkelte elementene i leksjonene er gjenkjennelige og gjør det lett å orientere seg i stoffet og hvordan det er tenkt brukt. Bildene vil alltid stå i en sammenheng med tekstene og temaene i leksjonene og ofte ikke bare illustrere, men supplere innhold til temaene.

Progresjon, differensiering, variasjon
Tekstene og oppgavene bygger på en gjennomtenkt progresjon innad i hver leksjon, og i løpet av leksjonene gjennom hele boka.
Boka gir gode muligheter for differensiering, både i utvalg og vanskelighetsgrad av tekstene og i oppgavetypene, slik at hver elev skal kunne oppleve både mestring og læring av nytt stoff og nye språkferdigheter.
Modellering, repetisjon, delvis modellering, utforsking og selvstendig refleksjon utgjør bredden i oppgavenivåene. Samme prinsipp gjelder for oppgavene som for tekstene: en økende vanskelighetsgrad. På den måten kan enhver lærer tilpasse oppgavetypene etter hva som passer best for elevgruppen og enkelteleven.

Nye vinklinger, tverrfaglighet og dybdelæring
Hvilke utfordringer står demokratiet både i det tyskspråklige og det norske samfunnet ovenfor, og hva kan vi lære av historien og dagsaktuelle temaer ved å løfte blikket? Nye tilnærminger til kjente og viktige temaer, samt helt nye temaer, vil gi elevene et aktuelt bilde av målspråksområdene og øke elevenes interkulturelle kompetanse.

Temaene står i en tydelig kontekst som skal gjøre faget relevant for elevene. De skal både kjenne igjen personlige og hverdagslige temaer og de samfunnsutfordringene og -spørsmålene vi møter i dag. Ved å belyse temaer fra nye og forskjellige vinkler, samt ved å løfte frem sammenhenger mellom de enkelte temaene man lærer om i tyskfaget, er det tilrettelagt for dybdelæring.

Innovativ grammatikklæring
Echt! har en innovativ tilnærming til grammatikk og språklæring, som vil oppleves engasjerende og spennende. Elevene vil aktivt bruke forkunnskapene sine og kompetansen sin fra andre språk.
Hver leksjon inneholder en grammatikksti som inviterer til samarbeid og refleksjon rundt nye grammatikktemaer og språklige fenomener i klasserommet. Alle stiene inneholder oppgaver som må løses på veien, samt et fyldig utvalg av drilloppgaver på nett. Vi tror elevene på den måten oppnår en språkkompetanse som varer.

Echt! som digital bok
Echt! lærebøker i digitalt format er et læremiddel med en helhetlig og pedagogisk gjennomarbeidet framstilling av faget. Echt! 1 og 2 finnes i to digitale formater: Unibok og Brettbok. Unibøkene har innlest læreboktekst, direkte oppslag i Tysk ordbok og en rekke nyttige studieverktøy som øker leseforståelsen. Lisensen til den digitale læreboka for vg1 er gyldig i 2 år slik at elevene har tilgang fram til eksamen.

Digitale ressurser med nyttige funksjoner
Echt! 1 og 2 Elevnettsted er en fyldig nettressurs som vil gjøre språklæringen motiverende for både svakere og sterkere elever. Det er mange språkøvinger til hver leksjon i bøkene, også her med en gjennomtenkt progresjon og god variasjon. Lisens til elevnettstedet er gratis og gir også tilgang til grammatikk- og øvingsnettstedet Språkporten tysk. Med lisens til Echt! Elevnettsted Pluss får eleven også tilgang til innleste tekster fra bøkene.

Echt! Lærernettsted inneholder nyttig materiell og lenker til stoff som kan bidra til å gjøre undervisningen enda mer variert og spennende. Lisens til lærernettstedet må kjøpes.
Lærernettstedet gir læreren oversikt over elevens og gruppens arbeid og resultater, og mulighet til å lage og tildele oppgaver til enkeltelever eller grupper. Echt! nettressurser er tilrettelagt for prosessorientert skriving der eleven kan levere skriftlige besvarelser til læreren, som kan rette og kommentere og sende tilbake for videre arbeid. Elev og lærer kan kommunisere gjennom nettstedet.

Echt! har et sterkt og engasjert forfatterteam der alle brenner for det tyske språk og kulturen i tyskspråklige land. De har bred kompetanse på ulike felt og har lang erfaring som tysklærere.
Mona Gundersen-Røvik, Birgit Woelfert, Simen Braaten, Jo Helge Ansnes Schei

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Mona Gundersen-Røvik underviser i tysk ved Molde videregående skole og har, foruten tysk l, ll og lll, engelsk og markedsføring og ledelse som undervisningsfag. Siden 2010 har hun også vært koordinator for tysk nivå 3 i Møre og Romsdal og hun har tidligere jobbet i næringslivet med utstrakt internasjonal kontakt med bl.a. det tyskspråklige området. Hun har tysk hovedfag fra UiO og en bachelor i Internasjonal business. Gundersen-Røvik er medforfatter av Echt! (tysk II), Klasse! (tysk I for videregående skole) og Jetzt (tysk I for ungdomsskole), og har revidert Deutsch Drei Digital (tysk III).

Simen Braaten er som så mange andre nordmenn forelsket i Berlin. Som lærer ved Foss vgs i Oslo, tidligere ved Nordseter skole, og som lærebokforfatter arbeider han for at flere skal dele hans lidenskap også for det tyske språket. Han er opptatt av at elevene selv skal lete etter og finne mønstre i språket, og at de skal lære et språk de tror de vil få nytte av i praksis. Braaten har studert ved Humboldt Universität zu Berlin og har sin MA i tysk språk fra UiO. I flere år har han også vært lærer på Sommerskolens tyskkurs i Berlin. Braaten er medforfatter av Echt! (tysk II), Klasse! (tysk I for videregående skole) og Jetzt (tysk I for ungdomsskole).

Jo Helge Ansnes Schei er lektor ved Valle Hovin videregående skole i Oslo. Han har fagene tysk, fransk og norsk, med allmenn lingvistikk i fagkretsen, og underviser også i tyskdidaktikk ved Universitetet i Oslo. Schei var tidligere veiledningsspesialist i Akershus ved Rosenvilde videregående, der han også var ansvarlig for fremmedspråkene og internasjonalisering. Han har stor tro på at fremmedspråkene kan åpne verden til noe nytt for elevene. Schei er medforfatter av læreverket Echt! for tysk II.

Birgit Woelfert er lektor med tilleggsutdanning og underviser tysk og norsk på studieforberedende program ved Tingvoll videregående skole. Hun har nordisk hovedfag fra universitetene i München og Kiel i Tyskland og praktisk pedagogisk utdanning fra NTNU.

Woelfert har tysk som morsmål, men har bodd i Norge siden 1994. Hun har tidligere undervist i språkfag ved universitetene i Kiel og Tromsø og ved Bardufoss videregående skole.

Erfaringer fra tyskundervisning i norsk skole har ført til at Woelfert er spesielt interessert i didaktiske tilnærminger der forklaringsmodeller forenkles. Hun opplever det som læringsfremmende å integrere grammatikkopplæringen i arbeidet med kommunikative handlinger og modellering i skriveprosessen.

Woelfert har tidligere skrevet artikler om norske skjønnlitterære verk i «Kindlers Neues Literatur Lexikon», den mest omfangsrike litteraturhistorien på tysk språk. Hun er medforfatter av læreverket Echt! for tysk II i videregående skole.

Titler/bestilling