Objektet for odelsrett og åsetesrett

Ein kritikk av Høgsterett sin praksis

Erlend Baldersheim
  • Utgivelsesår: 2008
  • ISBN: 9788202289454
  • Språk/målform:
    Nynorsk
  • Antall sider: 184
  • Nivå: Akademisk
Mer info

Kjernespørsmålet i odelsretten og åsetesretten er om ein eigedom er «odlingsjord». Dei siste åra har Høgsterett tolka odelslova §§ 1 og 2 slik at mange mindre landbrukseigedomar har mista statusen som odlingsjord.

Forfattaren stiller seg sterkt kritisk til Høgsterett sin rettskjeldebruk og måte å argumentera på, og meiner Høgsterett gjennom rettsskapande verksemd her har gått for langt inn på lovgjevaren sitt område.

Forfattaren viser også korleis domstolen gjennom dommane har skapt stor usikkerheit og grunnlag for fleire og unødige rettsprosessar i odelsretten og åsetesretten.

Her kan du laste ned innholdsfortegnelsen.

Forfatterbilde

Erlend Baldersheim

Erlend Baldersheim (f. 1982) er master i rettsvitskap (2007) frå Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Han arbeider som universitetsstipendiat same stad. > Forfatterprofil

«Kritikken blir fremført på en imponerende måte. [...] Boken er artig skrevet. Med engasjement, kraft og egne meninger, og uten en servil grunnholdning til landets høyeste domstol. Boken har også et godt og lettfattelig språk. Det er nesten som man får lyst til å skrive nynorsk selv!»
Einar Bergsholm, Kart og Plan 1/2009

"Det dreier seg om et engasjert og velskrevet - jeg må vel helst bruke ordet angrep - på Høyesteretts rettskildebruk, både hva angår lovtekst og forarbeider. Og dette er gjort på en slik måte at det dreier seg om en diskusjon som er av interesse ut over de odelsrettslige spørsmål. [...] les selv og ha gleden - eller forargelsen - over et friskt og sterkt rettskildeinnlegg!"
Thor Falkanger, Nytt i privatretten 1/2009

"Fagboka er skriven på eit forståeleg språk slik at også lekfolk (t.d. underteikna) kan ha nytte av henne."
Anne Liv Haukanes, Os og Fusaposten, 10. september 2008

Andre aktuelle titler

Erlend Baldersheim