Norge og Schengen

Et svekket samarbeid mot kriminalitet

Bjarne Kvam
  • Utgivelsesår: 2008
  • ISBN: 9788202290337
  • Språk/målform:
    Bokmål
  • Antall sider: 192
  • Nivå: Akademisk
Mer info

De siste årene har det vært fokusert på at Norge ikke har levd opp til internasjonalt nivå i bekjempelsen av organisert kriminalitet, krigsforbrytelser og annen grenseoverskridende kriminalitet. Denne boken inneholder en grundig juridisk analyse av om Norges tilknytning til Schengen-regelverket gir norsk politi og påtalemyndighet tilstrekkelige "verktøy" i kampen mot kriminalitet. Konklusjonen er at Norges tilknytningsavtale til Schengen bare i liten grad gir Norge delaktighet i EUs nye og mer effektive tiltak på området. Når Norge dermed blir stående stadig mer utenfor i forhold til EU-tiltakene, foreslår forfatteren at Norge bør prøve å oppnå en "totalavtale" med EU på justissektoren, tilsvarende EØS-avtalen på det økonomiske området.

Boken er primært skrevet for jurister, men også politikere, statsvitere, journalister og andre med interesse for nasjonal og internasjonal kriminalitetsbekjempelse vil ha utbytte av å lese den. Boken inneholder ikke bare en grundig analyse av Norges tilknytningsavtale til Schengen-regleverket, men bidrar også til forståelsen av den generelle folkeretten og til tolkning av folkerettslige avtaler. Viktige sider ved Lisboatraktaten omtales. Boken bør være av like stor interesse for tilhengere som for motstandere av EU.

Her kan du laste ned innholdsfortegnelsen.

Forfatterbilde

Bjarne Kvam

Bjarne Kvam er jurist og universitetslektor ph.d. ved Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen. > Forfatterprofil

«Boken er et viktig bidrag til forståelsen av Schengen-avtalen som en mellomstatlig dynamisk avtale og ikke minst de begrensninger den har. Boken inneholder mye bakgrunnsstoff om utviklingen av EUs justis- og innenrikspolitikk, derunder opplysende passasjer om Lisboa-traktaten. Boken er på 190 sider inkludert innholdsfortegnelse, kildeoversikt og stikkordsregister. Det betyr at den kan leses tvers igjennom med stort utbytte.»
Fredrik Bøckman Finstad, LOV OG RETT nr. 7/2009