Anne Golden
© Foto: Nadia Frantsen, UiO

Anne Golden

Anne Golden er professor i norsk som andrespråk og temaleder ved MultiLing, Universitetet i Oslo. Hun har vært med å bygge opp andrespråksfaget i Norge, har undervisningserfaring fra alle nivåer ved universitetet og har også undervist på en rekke etter- og videreutdanningskurs for lærere. Golden har deltatt på flere NFR-finansierte forskningsprosjekt (Kultur og språkkontakt, Askeladden, Morsmålstransfer i norsk innlærerspråk - en korpusbasert tilnærming, Språk, kultur og identitet), har publisert vitenskapelige artikler om en rekke emner relatert til ulike sider ved andrespråk og flerspråklighet og skrevet lærebøker knyttet til grammatikk, ordforråd og skriving i norsk som andrespråk.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform