Anne Golden

Anne Golden

Anne Golden er professor i norsk som andrespråk ved MultiLing, Universitetet i Oslo. Hun har vært med å bygge opp andrespråksfaget i Norge, har undervisningserfaring fra alle nivåer ved universitetet og har også undervist på en rekke etter- og videreutdanningskurs for lærere. Golden har deltatt på flere forskningsprosjekt (Kultur og språkkontakt, Askeladden, Morsmålstransfer i norsk innlærerspråk - en korpusbasert tilnærming, Språk, kultur og identitet), har publisert vitenskapelige artikler om en rekke emner relatert til ulike sider ved andrespråk og flerspråklighet og skrevet lærebøker knyttet til grammatikk og ordforråd i norsk som andrespråk.

Skriving på norsk som andrespråk

Vurdering, opplæring og elevenes stemmer
Anne Golden og Elisabeth Selj (red.)
Utgivelsesår: 2015

Lær mer norsk studiebok

Norsk bokmål for fremmedspråklige
Anne Golden, Tone Gedde og Else Ryen
Utgivelsesår: 1992

Lær mer norsk arbeidsbok

Norsk bokmål for fremmedspråklige
Anne Golden, Tone Gedde og Else Ryen
Utgivelsesår: 1992

Lær mer norsk fasit

Anne Golden, Tone Gedde og Else Ryen
Utgivelsesår: 1992

Lær mer norsk lærerveiledning

Anne Golden, Tone Gedde og Else Ryen
Utgivelsesår: 1992