Tone Vigrestad

Tone Vigrestad

Tone Vigrestad er masterstudent på norsk som andrespråk ved Universitetet i Oslo. Hun holder på med en masteroppgave om ortografi i norsk som andrespråk der hun undersøker ortografien til innlærere med vietnamesisk og bosnisk/kroatisk/serbisk som morsmål. Undersøkelsen er i første rekke en kartlegging og beskrivelse av hvilke feil som gjøres av de to gruppene. Hun er interessert i de fleste temaer knyttet til norsk som andrespråk, særlig ortografi.

Skriving på norsk som andrespråk

Vurdering, opplæring og elevenes stemmer
Anne Golden og Elisabeth Selj (red.)
Utgivelsesår: 2015