Ellen Marie Lykke Trier

Ellen Marie Lykke Trier

Ellen Marie Lykke Trier er fagutviklingssykepleier ved Peer Gynt Helsehus i Moss. I tillegg påtar hun seg undervisningsoppdrag og er aktivt styremedlem i organisasjonen Hospiceforum Norge. Trier er utdannet sykepleier med hovedfag i helsefag. Mange års sykepleieerfaring fra Hospice Lovisenberg i Oslo dannet grunnlag for hennes hovedfagsarbeid om stell av døende. Hun har vært med på å etablere både sengeposten ved Hospice Lovisenberg og en lindrende enhet i Moss.

Utøvelse av klinisk sykepleie

Sykepleieboken 3
Unni Knutstad (red.)
Utgivelsesår: 2013