Anita Hegg
© Foto: Sveinung Bråthen

Anita Hegg

Anita Hegg arbeider som seniorrådgiver i Arbeidstilsynet, hvor arbeidet består i veiledning, saksbehandling, tilsyn og utredninger innen det arbeidsrettslige området; særlig bestemmelsene om ansvarsforhold, krav til arbeidsmiljø, virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet, vernetjenesten og arbeidstid. Hun har tidligere arbeidet i Arbeids- og inkluderingsdepartementet i Arbeidsmiljø-og sikkerhetsavdelingen. I departementet arbeidet hun blant annet med lov- og forskriftsarbeid innen arbeidsmiljøområdet. Hun har også arbeidet i juridisk seksjon i Direktoratet for arbeidstilsynet. Hovedvekten av arbeidet hennes i direktoratet bestod i å utrede og besvare enkelthenvendelser innen arbeidsmiljø, behandle klagesaker på området, vurdere om det forelå straffbare overtredelser av arbeidsmiljøloven i forbindelse med arbeidsulykker og å utarbeide tilrådninger til politiet. Anita Hegg skriver om arbeidsgivers og arbeidstakers plikter, herunder arbeidsgivers utvidede ansvar for andre enn egne arbeidstakere, og om virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet.