Theodor W. Adorno

Theodor W. Adorno

Kulturindustri

Opplysning som massebedrag
Max Horkheimer og Theodor W. Adorno
Utgivelsesår: 1991