Nå kan du få økonomisk støtte til innkjøp av digitale læremidler! Men du må sørge for at din skoleeier er klar over dette og sender inn søknad, og det gjelder for både grunnskole og videregående skole.

48 millioner kroner

Den teknologiske skolesekken har som mål å øke tilfanget og kvaliteten på digitale læremidler, og bevilger 48 millioner kroner i innkjøpsstøtte til skoleeiere som ønsker å anskaffe digitale læremidler til skolene i sin (fylkes)kommune i 2019.

 

Kort søkeperiode

Skoleeiere som ønsker et slikt tilskudd må søke om dette i løpet av perioden 2. mai - 1. juli 2019.

Utdanningsdirektoratet vil komme med nødvendig informasjon om hvordan man går fram for å søke, og hvordan fordelingsnøkkelen blir.

 

Hold deg oppdatert!

Følg med på Udir sine sider om Den teknologiske skolesekken og hold deg oppdatert på våre sider på Facebook:

Facebook ikon
 

Grunnskole: facebook.com/cappelendammgrunnskole/
VGS: facebook.com/CappelenDammVGS/

 

Krav til læremidlene

Det er kun læremidler som er produsert av kommersielle eller ideelle private aktører, og basert på salg, som er støtteberettiget. Tilskuddsordningen gjelder for kommuner og fylkeskommuner og krever egenandel fra tilskuddsmottakerne. Rammen er inntil 48 millioner kroner årlig over fire år.

Innkjøpsstøtten gjelder for læremidler som oppfyller visse kriterier:

  • tilfredsstiller definisjonen av læremidler i gjeldende lovverk. Det er utviklet til bruk i opplæringen og dekker hele eller deler av kompetansemålene i læreplanverket.
  • foreligger på bokmål og nynorsk til samme tid og til samme pris (gjelder for årskull over 300 elever).
  • er utviklet etter gjeldende lovverk for personopplysningsloven.
  • er utviklet etter universell utforming av læremidler.
  • benytter FEIDE dersom læremiddelet har innloggingsfunksjon
  • har funksjonalitet utover å være en digital utgave av et trykt læremiddel. Det vil si at læremiddelet har flere funksjoner enn muligheten for opplest tekst.
     

Gode betingelser

Disse kriteriene er det en selvfølge at læremidler fra Cappelen Damm oppfyller, og dersom din skoleeier blir tildelt tilskudd, vil dere kunne få svært gunstige betingelser ved kjøp av mange av våre digitale læremidler.


Elevsats

Foreløpig sats per elev i 2019 er på kr 95,-. Tilskudd per elev bygger på forventet søking til ordningen. Udir anslår at det blir søkt om midler tilsvarende 60 prosent av det totale støtteberettigede elevgrunnlaget. Elevgrunnlaget bygger på endelige KOSTRA-tall per 15. juni 2019.
 

Mer informasjon om søknadskrav, kriterier for tilskudd og søknadsskjema for kommuner og fylkeskommuner publisert av Utdanningsdirektoratet 2. mai 2019: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/den-teknologiske-skolesekken/tilskudd-for-kjop-av-digitale-laremidler/