Sykepleieportalen

Bøker for sykepleiefagene Se alle

Sykepleieboken 1

Ann Kristin Bjørnnes, Edith Roth Gjevjon, Ellen Karine Grov og Inger Margrethe Holter (red.)

Sykepleieboken 1 - Sykepleiens fundament gir en bred innføring i sykepleiens grunnlag. Boken synliggjør sykepleierens arbeidsoppgaver og særegne bidrag i det helsefaglige teamet. Den vektlegger kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse det er forventet at studenten skal tilegne seg gjennom sykepleierutdanningen.

Innbundet

Praktisk medikamentregning

Lars André Olsen

Praktisk medikamentregning gir studentene kunnskaper og ferdigheter til å løse utregninger med alle legemiddelformer. Forfatteren viser hvordan man sikrer utregningene og gjennomfører egenkontroll på svarene.

Sentrale tema er trekantforholdet mellom dose, styrke og mengde; grunnleggende regneferdigheter og egenkontroll; utregninger knyttet til alle de ulike legemiddelformene; repetisjons- og øvingsoppgaver med fasit, utregningsmåte og forklaringer

Heftet

Nettressurser

Jobb kunnskapsbasert!

Monica Wammen Nortvedt, Gro Jamtvedt, Birgitte Graverholt og Malene Wøhlk Gundersen

Arbeidsboken "Jobb kunnskapsbasert!" gir en innføring i kunnskapsbasert praksis og viser hvordan helsearbeidere kan bli bedre til å etterspørre, finne og bruke kvalitetsvurdert forskning i fagutøvelsen. Kunnskapsbasert praksis kan ses som en prosess i flere trinn. Boken følger trinnene og har øvingsoppgaver rettet mot hvert trinn. Underveis blir leseren oppfordret til å se videoer, høre podkaster eller lese artikler som utdyper ulike temaer som blir tatt opp. Ved hjelp av en egen læringsressurs og QR-koder i boken vil leseren lett få tilgang til de ressursene det henvises til.

Heftet

Sykepleie ved hjertesykdom

Dag-Gunnar Stubberud og Karen By (red.)

Sykepleie ved hjertesykdom presenterer oppdatert kunnskap som dekker sykepleierens funksjons- og ansvarsområde i teamet rundt hjertesyke pasienter i alle aldre. Boken beskriver de vanligste sykdomstilstandene med konsekvenser og komplikasjoner, og gjennomgår sykepleierens bidrag i helsehjelpen pasienten tilbys ved både akutt og kronisk hjertesykdom. Gjennom hele boken er det lagt vekt på sykepleierens kompetanse i å overvåke og kartlegge pasientens tilstand, gjøre kliniske vurderinger og utføre intervensjoner for å imøtekomme pasientens behov og ivareta helse.

Innbundet