Sykepleieverket som tar høyde for dagens helsevesen

Sykepleieboken 1-3 gir studenten oppdatert dybdekunnskap hvor grunnleggende ferdighetene er vektlagt gjennom hele verket.

Hvorfor velge vårt sykepleieverk?

• Verket bygger på forsking, erfaring- og brukerkunnskap – kunnskap tilpasset dagens krav til sykepleie.

• Vektlegger; Kliniske undersøkelser og vurdering. Kartelgging av grunnleggende behov, observasjoner, symptomer og tiltak.

• Dekker utøvelsen av dagens sykepleie og kan benyttes som pensum i alle tre årene.

• Prosedyreverket VAR Healthcare er integrert i verket, slik at prosedyrene alltid er i tråd med nyeste forskning og forskrifter.

• Nettressurs og brettbok medfølger verket.

Jordmorboka

Anne Brunstad og Eva Tegnander (red.)

• med instruktive illustrasjoner
• med gratis digitalutgave på kjøpet

Boka er skrevet for jordmorstudenter. Den formidler bredden i jordmorfaget og -yrket i en norsk kontekst og beskriver kompleksitet og metoder på en måte som stimulerer til læring og refleksjon. Jordmors selvstendige funksjon i normale svangerskaps- og fødselsforløp, og jordmors bidrag i teamarbeidet ved avvik og komplikasjoner, blir grundig gjennomgått.

Denne andre reviderte utgaven er oppdatert i henhold til ny internasjonal forskning og fagutvikling. Utgangspunktet er samtidig norsk praksis, gjeldende norske lover og retningslinjer, norsk kultur og norske samfunnsforhold.

MedRegning App

Lars André Olsen

Forbered deg til eksamen i medikamentregning på din iPhone eller Android-telefon! MedRegning gir deg:

  • Øvelse i utregning av doser, styrker og mengder.
  • Regneøvelser innen alle legemiddelformer og oppgavetyper.
  • Egenkontroll og forklaringer av utregningsmåten.
  • Historikk som viser hvilke regneområder du mestrer og hvilke du må øve mer på.
  • Eksamenstester med angivelse av hvor lang tid du bruker.
  • Oversikt over alle formlene i medikamentregning.

Fortellinger fra et sykehjem

Kristin Hartveit Hansen

Gjennom atten fortellinger skrevet i en skjønnlitterær form blir du tatt med inn i hverdagen til pasienter, pårørende, studenter og sykepleiere ved Tindvedtunet sykehjem. Fortellingene gir deg innblikk i mangfoldet av oppgaver du vil møte ute i praksis, og levendegjør utfordringene du vil stå overfor. Fagkunnskapen du må ha for å kunne jobbe på sykehjem settes på denne måten i en praksisnær kontekst du kan kjenne deg igjen i.

Boken vil være særlig verdifull for studenter som skal ut i praksis, både tidlig i studiet når erfaringsgrunnlaget er begrenset, og senere når fortellingene kan relateres til egne opplevelser. Den vil også være en god støtte for andre som studerer helse- og omsorgsfag og for sykepleiere og helsefagarbeidere som arbeider i sykehjem.

Kreftsykepleie

Anne Marie Reitan og Tore Kr. Schjølberg (red.)

Boken beskriver kreftsykepleie i lys av diagnose, behandling og utfordringer pasienter og pårørende står overfor. Den spenner fra det generelle til det spesielle og er strukturert i tre deler:

Del 1: Utfordringer i kreftomsorgen. Kreftsykdom og -behandling har konsekvenser på kort og lang sikt for pasienter og pårørende.

Del 2: Forebygging, kreftbehandling og rehabilitering. Behandlingsformer som kirurgi, kjemoterapi og strålebehandling blir grundig gjennomgått.

Del 3: Spesiell onkologi og kreftsykepleie. Her omhandles de sentrale diagnosegruppene og mer spesielle utfordringene som gjør seg gjeldende