Sykepleieverket som tar høyde for dagens helsevesen

Sykepleiebøkene 1-3 gir studentene oppdatert kunnskap i grunnleggende ferdigheter.

Hvorfor velge vårt sykepleieverk?

• Verket bygger på forsking og erfarings- og brukerkunnskap – kunnskap tilpasset dagens krav til sykepleie.

• Vektlegger kliniske undersøkelser og vurderinger, kartlegging av grunnleggende behov, observasjoner, symptomer og tiltak.

• Dekker utøvelsen av dagens sykepleie og kan benyttes som pensum i alle tre årene.

• Prosedyreverket VAR Healthcare er integrert i verket, slik at prosedyrene alltid er i tråd med nyeste forskning og forskrifter.

• Nettressurs og brettbok medfølger verket.

Jordmorboka

Anne Brunstad og Eva Tegnander (red.)

• med instruktive illustrasjoner
• med gratis digitalutgave på kjøpet

Boka er skrevet for jordmorstudenter. Den formidler bredden i jordmorfaget og -yrket i en norsk kontekst og beskriver kompleksitet og metoder på en måte som stimulerer til læring og refleksjon. Jordmors selvstendige funksjon i normale svangerskaps- og fødselsforløp, og jordmors bidrag i teamarbeidet ved avvik og komplikasjoner, blir grundig gjennomgått.

Denne andre reviderte utgaven er oppdatert i henhold til ny internasjonal forskning og fagutvikling. Utgangspunktet er samtidig norsk praksis, gjeldende norske lover og retningslinjer, norsk kultur og norske samfunnsforhold.

Sykepleie i hjemmet

Arvid Birkeland og Anne Marie Flovik

Sykepleie i hjemmet beskriver det særegne ved hjemmesykepleien og dens betydning i helse- og omsorgstjenesten. Hjemmesykepleiens funksjons- og ansvarsområde, og de spesielle utfordringene medarbeiderne møter når de skal yte helsehjelp i pasientens eget hjem, blir grundig belyst i boka.

Boka er skrevet med tanke på bachelorstudenter i sykepleie og i studenter i andre helsefag som har praksisstudier i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Kreftsykepleie

Anne Marie Reitan og Tore Kr. Schjølberg (red.)

Boken beskriver kreftsykepleie i lys av diagnose, behandling og utfordringer pasienter og pårørende står overfor. Den spenner fra det generelle til det spesielle og er strukturert i tre deler:

Kreftsykepleie er primært skrevet for videreutdanninger i kreftsykepleie og palliasjon. Deler av den er relevant også for bachelorutdanningen i sykepleie.