Sykepleieverket som tar høyde for dagens helsevesen

Sykepleiebøkene 1-3 gir studentene oppdatert kunnskap i grunnleggende ferdigheter.

Hvorfor velge vårt sykepleieverk?

• Verket bygger på forsking og erfarings- og brukerkunnskap – kunnskap tilpasset dagens krav til sykepleie.

• Vektlegger kliniske undersøkelser og vurderinger, kartlegging av grunnleggende behov, observasjoner, symptomer og tiltak.

• Dekker utøvelsen av dagens sykepleie og kan benyttes som pensum i alle tre årene.

• Prosedyreverket VAR Healthcare er integrert i verket, slik at prosedyrene alltid er i tråd med nyeste forskning og forskrifter.

• Nettressurs og brettbok medfølger verket.

Dokumentasjon i sykepleiepraksis

Grete Vabo

Denne innføringsboken er skrevet for bachelorstudenter innen sykepleie og andre helsefag som har en lovpålagt dokumentasjonsplikt i pasientjournalen.


Førstelektor ved Universitetet i Agder, Grete Vabo, viser hvordan sykepleien og kvaliteten på gitt helsehjelp blir gjort synlig gjennom systematisk dokumentasjon, og hvordan utfordringene med en ny terminologi og et standardisert språk i dokumentasjonen kan møtes.

MedRegning App

Lars André Olsen

Forbered deg til eksamen i medikamentregning på din iPhone eller Android-telefon! MedRegning gir deg:

  • Øvelse i utregning av doser, styrker og mengder.
  • Regneøvelser innen alle legemiddelformer og oppgavetyper.
  • Egenkontroll og forklaringer av utregningsmåten.
  • Historikk som viser hvilke regneområder du mestrer og hvilke du må øve mer på.
  • Eksamenstester med angivelse av hvor lang tid du bruker.
  • Oversikt over alle formlene i medikamentregning.

Sykepleie i hjemmet

Arvid Birkeland og Anne Marie Flovik

Sykepleie i hjemmet beskriver det særegne ved hjemmesykepleien og dens betydning i helse- og omsorgstjenesten. Hjemmesykepleiens funksjons- og ansvarsområde, og de spesielle utfordringene medarbeiderne møter når de skal yte helsehjelp i pasientens eget hjem, blir grundig belyst i boka.

Boka er skrevet med tanke på bachelorstudenter i sykepleie og i studenter i andre helsefag som har praksisstudier i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Kreftsykepleie

Anne Marie Reitan og Tore Kr. Schjølberg (red.)

Boken beskriver kreftsykepleie i lys av diagnose, behandling og utfordringer pasienter og pårørende står overfor. Den spenner fra det generelle til det spesielle og er strukturert i tre deler:

Del 1: Utfordringer i kreftomsorgen. Kreftsykdom og -behandling har konsekvenser på kort og lang sikt for pasienter og pårørende.

Del 2: Forebygging, kreftbehandling og rehabilitering. Behandlingsformer som kirurgi, kjemoterapi og strålebehandling blir grundig gjennomgått.

Del 3: Spesiell onkologi og kreftsykepleie. Her omhandles de sentrale diagnosegruppene og mer spesielle utfordringene som gjør seg gjeldende