Å planlegge og designe undervisning

Trond Eiliv Hauge

Å planlegge undervisning er en sammensatt oppgave. Forfatteren bruker i denne boka designbegrepet for å vise hvordan man kan bygge opp kunnskaper og ferdigheter til å løse undervisningsoppgavene. Design betyr i denne sammenhengen formen og mønsteret på undervisningen i det daglige arbeidet med eleven. Lærerens undervisning er resultat av mange typer design i skolehverdagen, som læreplaner, skolens organisering, form og innhold i lærebøker, fysisk miljø, digitale omgivelser og ulike vurderingsformer.

Læreren som student:

Kompetanse for kvalitet

Ingunn Ofte, Marthe S. Pande-Rolfsen og Jennifer Duggan

Kompetanse for kvalitet (KfK) er en nasjonal strategi som skal bidra til et lærerløft fram mot 2025. Mange lærere vil oppleve at det å skulle ta etter- eller videreutdanning ved siden av jobb kan være utfordrende, men også lærerikt og inspirerende.

Denne generelle innføringsboka er rettet mot deg som skal begynne eller som allerede har begynt på et KfK-kurs. Hovedmålet med boka er å gjøre din retur til skolebenken enklere.

Kompetanse for kvalitet av Ingunn Ofte, Marthe S. Pande-Rolfsen og Jennifer Duggan (Heftet)
Heftet

Open Access-tidsskrift

Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk

Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk skal skape rom for reflekterte og kritiske analyser av utdannings- og danningsprosesser. Pedagogikken – historisk og aktuelt – tegner tidsskriftets emnekrets. Tidsskriftet skal være et sted for nytenkende og skarpe analyser som åpner for nye perspektiver på pedagogiske problemsstillinger og institusjoner.

Tidsskriftets ambisjon er å bidra til samtalen om pedagogiske tenkning og praksis gjennom artikler med en velbegrunnet stillingtagen. Det kritiske perspektivet peker på den nødvendige analyse av og diskusjon om pedagogisk teori og praksis. Hensikten er å skjerpe den pedagogiske tenke- og handlemåte i retning av respekt for menneskeverdet og naturen, rettferdighet, demokrati, solidaritet, toleranse og medmenneskelighet.

Læremidler og pedagogisk materiell

Cappelen Damm Barnehage

Faglig påfyll fra Cappelen Damm Undervisning

Fagsnakk | Blogg

Alltid oppdatert!

Kataloger fra Cappelen Damm Akademisk