Å drive et tidsskrift er tid- og ressurskrevende, ikke minst for redaktørene. Hver artikkel skal fortsatt gjennom en omfattende prosess – faglig, språklig og teknisk – før den er klar til publisering. Vi gir tidsskriftredaktører, forfattere og fagfeller redaksjonell og teknisk støtte i denne prosessen. Vi har stor tro på en effektiv arbeidsdeling, hvor forskere bruker sin tid på å forske, skrive og gi fagfellevurdering, mens forlaget tar seg av publisering, markedsføring og drift.

Et godt samarbeid mellom en tidsskriftredaksjon og et forlag med høy redaksjonell kompetanse og god innsikt i Open Access-feltet, vil kunne være av avgjørende betydning for hvor godt tidsskriftet lykkes. Suksessen måles ikke i antall abonnenter, men i artikkeltilfang, kvalitet, utbredelse og sitering. At publiseringsplattformen gir optimal spredning av publiserte artikler er avgjørende for at forskningen når både relevante forskningsmiljøer og et bredere publikum. Et Open Access-tidsskrift skal, på lik linje med vanlige publikasjoner, markedsføres – og også dette er en viktig oppgave for forlaget.

Vårt mål er å være en troverdig og seriøs samarbeidsparter for forskningsmiljøene i Norge og Norden i deres Open Access-publisering. Det kan vi bare være ved å forholde oss strengt til god skikk når det gjelder fagfellevurdering, publiseringsetikk og høye standarder for redaksjonelt arbeid. Vi følger nøye med på krav og retningslinjer fra Universitets- og høgskolerådet, forskningsrådene i Norden, og andre premissleverandører innenfor feltet. Cappelen Damm Akademisk vil stå som garantist for ekte Open Access og seriøs forskningspublisering. Cappelen Damm Akademisk/NOASP er medlem av Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA), og er godkjent av Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Lisenser

Ved Open Access publiserer man under såkalte Creative Commons-lisenser. Den mest brukte lisensen er CC BY, som også er den lisensen som gir flest rettigheter. CC BY gir brukeren tillatelse til å bruke, distribuere og reprodusere arbeidet i ethvert medium, så lenge opphavspersonen navngis på tilbørlig måte.

Arkivering

Alle artikler som publiseres i tidsskriftene arkiveres i Portico.

Selvarkivering

Alt innhold som publiseres på NOASP skal være fritt tilgjengelig. Forfattere oppfordres derfor til å legge ut sine artikler på både egne og institusjonelle nettsider og til å gjøre artikkelen tilgjengelig i relevante forskningsarkiver hos institusjoner og finansielle aktører umiddelbart etter publisering. Supplementerende materiale bør også legges ut. Forfattere har også anledning til å legge ut preprint-versjoner av sine artikler på institusjonelle nettsider og forskningsarkiver (under forutsetning av at alle bibliografiske detaljer oppgis).