Kontraktsrett og obligasjonsrett

Kåre Lilleholt

Emnet for boka er rettslege yteplikter i formueretten. Viktigast er yteplikter som kviler på kontrakt, men yteplikter på andre grunnlag er òg omtala.

Boka har med reglane om inngåing, innhald og oppfylling av kontraktar og dessutan allmenne tema som renter, personskifte og forelding. Framstillinga dekkjer dermed område som gjerne blir omtala som avtalerett, kontraktsrett, obligasjonsrett og pengekravsrett.

Forfattaren legg hovudvekta på oversyn, omsyn og utsyn: Framstillinga gjev oversyn over reglane, set dei inn i ein vidare samanheng og viser kva omsyn reglane byggjer på. Utsyn til andre lands rett lettar forståinga av dei norske reglane og er dessutan praktisk nyttig når rettsforhold over landegrenser blir meir vanlege.

Saman med forfattarens bok Allmenn formuerett dekkjer framstillinga dei viktigaste delane av formueretten.

Kontraktsforpliktelser

Erlend Haaskjold

Kontraktsforpliktelser er en bredt anlagt og utførlig fremstilling av sentrale kontraktsrettslige spørsmål, med hovedvekt på det som skal presteres under kontrakten. 

Sentrale problemstillinger er:

  • Hva har partene blitt enige om?
  • Hvordan kommer enigheten til uttrykk, og hvor langt rekker den?
  • Hvordan påvirkes avtalens innhold av regler og normer utenfor kontrakten?
  • Hva karakteriserer ulike typer kontraktsforpliktelser?

Denne fremstillingen gir en innføring i de reglene som kommer til anvendelse når man skal bestemme innholdet av kontraktsforpliktelsene.

Et åpent forlagshus

Akademisk frokost, boklanseringer og seminarer

Skrive for oss?

Forfatterinformasjon

Alltid oppdatert!

Kataloger fra Cappelen Damm Akademisk