Arverett

 

Ny lov om arv og dødsboskifte (nr. 2/2019)

HR-2018-2424-A Arvepakt. Spørsmålet om ugjenkallelighet kunne innfortolkes i et felles testament (nr. 2/2019)

Forslag til ny lov om arv og dødsboskifte - 2 (nr. 3/2018)

Forslag til ny lov om arv og dødsboskifte - 1 (nr. 3/2018)

En mann overførte ved ektepakt en bolig og hytte som gaver til ektefellens særeie. Retten kom til at overføringene var livsdisposisjoner. Borgarting lagmannsrett 13.02.2018 (LB-2016-192880) (nr. 2/2018)

Litteratur. Peter Lødrup og John Asland: Arverett, 7. utgave. Gyldendal juridisk, 2018. 441 sider (nr. 2/2018)

HR-2017-2292-A Dissens 3-2 Om arbeidsgiveransvaret og kravet til saklig tilknytning (nr. 1/2018)

Spørsmål om gjenlevende satt i uskifte eller hadde overtatt boet etter et felles testament. Lagmannsretten kom til at gjenlevende satt i uskifte og gaveoverføringer på kr. 1,5 mill. ble omstøtt etter al. § 19. Frostating 20. november 2017 (LF-2017-77629) (nr. 1/2018)

Omstøtelse etter al. § 19 grunnet gunstig oppgjørsform. Overføring av to faste eiendommer ble omstøtt. Borgarting lagmannsrett 9. november 2017 (LB-20126-103078) (nr. 1/2018)

Overføring av en leilighet fra en uhelbredelig kreftsyk mann som gave til hustruens særeie ble ansett som en dødsdisposisjon. Gulating lagmannsrett 16. oktober 2017 (LG-2017-60012) (nr. 1/2018)

Kartverkets retting av grunnboken - kjennelse 12. oktober 2017 (LB-2017-99726). Kjennelsen behandler også i hvilken grad en særlivsarving (særkullsbarn) kan samtykke i uskifte (nr. 4/2017)

Overdragelse av en gård til to sønner. Frostating 29. juni 2017 (LF-2017-36733) (nr. 4/2017)

Avtale om borett - Frostating lagmannsrett 9. januar 2017 (LF-2016-140210) (nr. 3/2017)

Omstøtelse av gave fra uskiftebo. Avtalerettslig ugyldighet (LH-2016-202820) (nr. 3/2017)

Uskifte - tolkning av testament (LB-2016-116565) (nr. 3/2017)

Rettskraftsvirkning av nei til offentlig skifte (LB-2016-187401) (nr. 2/2017)

Borgarting lagmannsrett - kjennelse av 15. mars 2017 (LB-2017-33994). Lagmannsretten kom i en arvesak til at det forelå sterke grunner for å gjøre unntak for taushetsplikten for en advokat, jf. tvisteloven § 22-5. (nr. 2/2017)

Høyesteretts avgjørelse av 5. april 2017 om hvorvidt en overdragelse var en livs- eller dødsdisposisjon (HR-2017-716-A) (nr. 2/2017)

Grensen mellom livs- og dødsdisposisjoner. Borgarting 10. oktober 2016 (LB-2015-190819) (nr. 4/2016)

Grensen mellom livs- og dødsdisposisjoner. Borgarting lagmannsretts dom av 1. juli 2016 (LB-2015-162024) (nr. 3/2016)

Virkningen av avslag på arv - al. § 74 - Agder lagmannsretts kjennelse 22. januar 2016 (nr. 2/2016)

Spørsmål om omstøtelse av salg av fast eiendom fra en mann som satt i uskifte, herunder om et testament var et gjensidig testament. Hålogaland lagmannsretts dom 5. januar 2016 (LH-2015-91618) (nr. 2/2016)

Naturalutlegg på dødsboskifte - Frostating lagmannsrett 14. desember 2015 (LF-2015-131775) (nr. 1/2016)

Bortfall av testament til fordel for ektefellen etter skilsmisse. Al. § 66 nr. 3 - Hålogaland lagmannsrett 15. desember 2015 (LH-2015-128008) (nr. 1/2016)

Livs- og dødsdisposisjon - Borgarting lagmannsrett 22. desember 2015 (LB-2015-78068) (nr. 1/2016)

Livs- og dødsdisposisjon - Borgarting lagmannsrett 7. desember 2015 (LB-2014-207398) (nr. 1/2016)

Misbruk av uskiftebo som grunnlag for skifte, jf. al. § 24 andre ledd - Gulating lagmannsretts kjennelse av 20. februar 2015 (LG-2015-23161) (nr. 4/2015)

Avvikling av statens arverett (nr. 2/2015)

Ny lov om forsvunnede personer er vedatt. (nr. 2/2015)

Borgarting lagmannsretts dom av 9. februar 2015 (LB-201424322). Spørsmål om ordet "pliktdelsarv" i et testament betød to tredjedeler av boet eller kr. 1. mill. til hver av tre barn (nr. 2/2015)

Ny lov om forsvunnede personer (nr. 1/2015)

Begjæring om skifte av uskiftebo på dødsleiet. Dom av Hålogaland lagmannsrett 25. november 2014 (LH-2014-100767) (nr. 1/2015)

Borgarting lagmannsrett dom 18. september 2014 (LG-2014-494 oh 491). Tolking av testament. Al. § 65 (nr. 4/2014)

Gulating lagmannsrett dom 20. oktober 2014 (LG-2014-32116). Tolking av testament. Al. § 16 (nr. 4/2014)

Gulating lagmannsrett dom 19. september 2014 (LG-2013-62030). Sl. § 61 andre ledd, tvist om naturalutlegg (nr. 4/2014)

Grensen mellom livs- og dødsdisposisjoner. Frostating lagmannsretts dom av 24. februar 2014 (LF-2013-182905) (nr. 3/2014)

Borgarting lagmannsretts dom av 11. desember 2013 (LB-2012-70267). Stiftelsesloven § 2 og al. § 65 (nr. 2/2014)

Borgarting lagmannsretts dom av 24. mars 2014 (LB-2012-181822) Saken gjald gyldighet av testement. (nr. 2/2014)

Borgarting lagmannsretts dom (LB-2012-98383) av 13. desember 2013. Vederlagskrav i uskifte etter al. § 27 (nr. 1/2014)

NOU 2014: 1 Ny arvelov - nærmere om enkelte av utvalgets forslag (nr. 1/2014)

Forslag til ny arvelov (nr. 1/2014)

Rt. 2013 s. 1182 Må det "legges til grunn en tradisjonell og bred avtalerettslig tilnæring"? (nr. 4/2013)

Rt. 2013 s. 1182 Var gjenlevende ektefelle bundet av uskiftebegjæring? (nr. 4/2013)

Tolkning av testament og motivvillfarelse, jf. al. § 65 første og andre ledd. Borgarting lagmannsretts dom av 17. juni 2013 (LB-2012-59840) (nr. 3/2013)

Avkortning i arv. Borgarting lagmannsretts dom 15. oktober 2012 (LB-2011-81241) (nr. 2/2013)

Uskifte. Tvist om fordeling av arv i fellesbo der lengstlevende satt i uskiftet bo med førstavdødes særarvinger (særkullsbarn). Hålogaland lagsmannsretts dom 12. desember 2012 (LH-2012-155254) (nr. 1/2013)

Arveplanlegging og særkulllsbarn. Gulating 5. oktober 2012 (LG-2011-155472) og Gulating 10. juli 2012 (LG-2011-122688) (nr. 1/2013)

Rt. 2012 s. 1338 Erstatning fra staten for sakskostnader i arvesak. (nr. 4/2012)

Litteratur: Peter Lødrup og John Asland: Arverett, 6. utgave. Gyldendal Akademisk, Oslo 2012. 435 s. (nr. 3/2012)

Avkortning i arv. Agder lagmannsrett 21. mai 2012 (LA-2011-199743) (nr. 3/2012)

Omstøtelse etter al. § 19. Agder lagmannsrett 5. mars 2012 (LA-2011-130324) (nr. 3/2012)

Rt. 2012 s. 52 Tvungent prosessfellesskap ved søksmål etter al. § 19 (nr. 2/2012)

Spørsmål om fradømmelse av arv og rett til forsikring. AI. § 73. Agder lagmannsretts dom av 18. oktober 2011 (LA-2011-14211) (nr. 1/2012)

To høyesterettsavgjørelser om tvungent prosessfellesskap i omstøtelsessaker ved uskifte - RT. 2011 s. 1502 og RT. 2011 s. 1517 (nr. 1/2012)

Ny arvelov - forberedelse (nr. 3/2011)

Al. § 49 - formkravene for testamenter. Borgarting lagmannsretts dom 4. februar 2011 (LB-2010-55667) og Eidsivating lagmannsrett 16. desember 2010 (LB-2010-72632) (nr. 2/2011)

Bortfall av testament - al. § 57 annet ledd annet punktum. Borgarting lagmannsretts dom 7. januar 2011 (LB-2010-79362) (nr. 2/2011)

Rt. 2010 s. 1361 (se også Rt. 1982 s. 948) Omstøtelse av fast eiendom fra uskiftet bo (nr. 1/2011)

Rt. 2010 s. 1587 Naturalutlegg etter skifteloven § 63 annet ledd (nr. 1/2011)

Rt. 2010 s. 691 Inhabile vitner, al. § 61 (nr. 3/2010)

Rt. 2010 s. 488 Vilkårene for etablering av uskifte. Internasjonal prosessrett (nr. 3/2010)

23. april 2010 (Rt. 2010 s. 488)Litteratur. Peter Hambro: Tilbakekall av testamenter, Gyldendal Akademisk, Oslo 2010. 285 sider (nr. 1/2010)

Rt. 2009 s. 1223 (HR-2009-1917-A) Arveloven § 75 - foreldelse av arverett (nr. 1/2010)

Rt. 2009 s. 1512 (HR-2009-2232-A) Naturalutlegg ved skifte. Skiftelovens § 61 annet ledd andre punktum (nr. 1/2010)

Arveloven § 61 - Eidsivating lagmannsretts dom 23. september 2009 (LE-2009-35784) (nr. 4/2009)

Litteratur. Anne Louise Bormann, Finn Taksøe-Jensen og Ib Hounsgaard Trabjerg: Arveloven af 2008. Med kommentarer, København 2008. 564 sider (nr. 3/2009)

Litteratur. Gösta Walin og Göran Lind: Kommentar til Ärvdabalken Del (1-17), 9. utg., Norstedts juridik, Stockholm 2008 (nr. 3/2009)

Avkortning. § 38 og § 40 - Borgarting lagmannsretts dom 11. mai 2009 (LB-2008-117674) (nr. 3/2009)

Avkall på arv - § 45 - Agder lagmannsretts dom 5. juni 2009 (LA-2009-5839) (nr. 3/2009)

Pliktdel. Al. § 30 - fordeling av gjenstander i testament. Avkortning - §§ 38 og 40 - Agder lagmannsretts dom 16. mars 2009 (LA-2008-130879) (nr. 3/2009)

Uskifte. Al. § 19 - flere gaver fra uskiftebo til samme arving. Vederlagskrav etter § 27 - Hålogaland lagmannsretts dom 22. april 2009 (LH-2008-180463) (nr. 3/2009)

Al. § 19 - Gavesalg/omstøtelse. Tre dommer fra Agder lagmannsrett (nr. 2/2009)

Muntlig nødstestament - al. § 51 første ledd. Gulating lagmannsrett 23. desember 2008 (LG-2008-123005) (nr. 2/2009)

Bortfall av testament - Hålogaland lagmannsrett 3. mars 2009 (LH-2009-172266) (nr. 2/2009)

Rt. 2008 s. 1589 Overdragelse av leilighet fra mor til sønn vurdert som en dødsdisposisjon (nr. 1/2009)

Rt. 2008 s. 1484 Uskiftet bo - arveloven § 24 annet ledd (nr. 1/2009)

Litteatur. Ulf Bergquist: Nordisk internationell privaträtt. En kommentar med tillägg til Internationell arvs- och bodelningsrätt. Nordstedts gula bibliotek, Stockholm 2008. 138 sider (nr. 4/2008)

Litteratur. John Asland: Uskifte. Gyldendal, Oslo 2008. 613 sider, inkl. registre (nr. 4/2008)

Ot.prp. nr. 73 (2007-2008) Om lov om endringer i arveloven mv. (arv og uskifte for samboere) (nr. 3/2008)

Omstøtelse etter al. § 19 i en sak hvor gjenlevende satt i uskifte med testamentsarvinger, og hadde begunstiget en av testamentsarvingene under uskiftet. Dommen berører ikke spørsmålet om det virkelig forelå et uskifte i den konkrete saken - Agder lagmannsretts dom 7. mars 2007 (LA-2007-14220) (nr. 3/2008)

Tolking av testamenter - Eidsivating lagmannsretts dom 6. august 2008 (LE-2008-20042) (nr. 3/2008)

Livs-dødsdisposisjoner. Vi har en omfattende rettspraksis om grensen livs-dødsdisposisjoner. En variant av disposisjoner hvor det kan oppstå tvil er overføringer som innebærer en forfordeling av livsarvinger. Gultaing lagmannsretts dom 29. mai 2008 (LG-2008-24964) (nr. 3/2008)

Litteratur. Irene Nørgaard: Arveret, København 5. utg. 2008, Jurist- og Økonomforbundets forlag. 384 s. (nr. 2/2008)

Rt. 2008 s. 337 Spørsmål om gjenlevndes disposisjoner som arving etter gjensidig testament var i strid med testamentets ånd og formål  (nr. 2/2008)

Skifte ved misbruk av uskifteboet - al. § 24 annet ledd. Borgarting lagmannsretts dom 31. mars 2008 (LB-2007-161466) (nr. 2/2008)

Litteratur. Peter Lødrup: Arverett, Gyldendal Akademisk, Oslo. 5. utgave 2008. 421 sider inkludert registre (nr. 1/2008)

NOU 2007:16 Ny skiftelovgivning (nr. 1/2008)

Bortkommet testament, elektronisk lagrede kopier - al. § 69. Borgarting lagmannsrett 20. august 2007 (LB-2006-27667). Dommen er anket til høyesterett (nr. 4/2007)

Tilbakekall av testament og arvepakt , al. § 56. Agder lagmannsrett 9. oktober 2007 (LA-2007-25864) (nr. 4/2007)

Formkrav for testamenter - al. § 49. Agder lagmannsrett 6. juli 2007 (LA-2007-39314) (nr. 4/2007)

Uskifte og avkorting i arv - al. § 21. Borgarting lagmannsrett 8. oktober 2007 (LB-2006-187235) (nr. 4/2007)

Litteratur. Peter E. Hambro: Arveloven, Kommentarutgave, 4. utgave (universitetsforlaget) 2007. 669 s. (nr. 3/2007)

Ny dansk arvelov (nr. 3/2007)

Arvepakt - Gulating lagmanssrett 21. mai 2007 (LG-2006-72801) (nr. 3/2007)

Rt. 2007 s. 776 Livs- og dødsdisposisjoner - gaver mellom samboere (nr. 3/2007)

Arvelovens § 19 - omstøtelse av gave. Borgarting lagmannsrett 16. april (LB-2006-42753) (nr. 2/2007)

Grensen livs- og dødsposisjoner. Borgarting lagsmannsrett 5. mars 2007 (LB-2005-125685)  (nr. 2/2007)

Rt. 2007 s. 16 Tolking av testament fra gjenlevende ektefelle i uskifte. (nr. 1/2007)

Eidsivating lagmannsretts dom 4. oktober 2006 (LE-2006-25151) Dommen gjelder et tilfelle hvor gjenlevende satt i uskifte og solgte sin leilighet. (nr. 1/2007)

Livs- og dødsdisposisjoner - samboere. Eidsivating lagmannsrett 22. august 2006, LE-2006-15712 (nr. 4/2006)

Gaver mellom ektefeller - livs- eller dødsdisposisjon (nr. 3/2006)

Rt. 2006 s. 776 Overføring av fast eiendom fra uskiftebo - al. § 19 (nr. 3/2006)

Litteratur: Peter Hambro: Arveplanlegging og avtalt uskifte - Gjenlevende ektefelle og særkullsbarn. Oslo (Universitetsforlaget) 2006. 316 sider, kr. 399,- (nr. 2/2006)

Gjenlevende ektefelles rett til minstearv (nr. 2/2006)

Rt. 2004 s. 777 Gjenlevende ektefelles råderett i uskifte over gjenstander som førstavdøde har testamentert over til felles livsarving (nr. 3/2004)

Rt. 2003 s. 198 og 203  Inhabilitetsreglene i arveloven § 61 annet ledd (nr. 2/2003)

Rt. 2002 s. 127. Omstøtelse av gavesalg etter al. § 19 (nr. 2/2002)

Rt. 2001 s. 683. Begjæring om skifte av et uskiftebo på grunn av forfordeling av arvingene. Arveloven § 21 annet ledd (nr. 3/2001)

Rt. 1999 s. 1353. Tilbakekall og tolking av et testament (nr. 4/1999)

Rt. 1999 s. 440 og Gulating lagmannsretts dom av 19.2.99. Gyldigheten av testament (nr. 2/1999)