Konkursrett

 

HR-2019-515-A Aksjeeiers rett til å anke over konkursåpningskjennelse i selskapet (nr. 2/2019)

Omstøtelse av betaling foretatt forut for konkurs (HR-2017-370-A) (nr. 2/2017)

Litteratur. Vibeke Irene Løvold: Brækhus'  Omsetning og kreditt 1. Tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandling og konkurs. Universitetsforlaget 2015. 304 sider (nr. 3/2015)

Litteratur. Kristoffer Aasebø, Leif Petter Madsen og Siv Sandvik: Dekningsloven med kommentarer. Gyldendal Juridisk 2015. 418 sider (nr. 3/2015)

Litteratur. Hans Fredrik Marthinussen (red.): Internasjonale konkurser - med særlig fordypning i bankinsolvens. Cappelen Damm Akademisk, Oslo 2014. 227 sider (nr. 1/2015)

Rt. 2014 s. 833 Forfallsklausul sikrar motrekningsrett etter gjeldsbrevlova § 26 overfor utleggstakar (nr. 4/2014)

Rt. 2014 s. 672 Samla inntekt i husstanden skal vurderast ved gjeldsordning (nr. 3/2014)

Rt. 2014 s. 14 Realisasjon av salspant for bukostnader krev vurdering av behovet for tvangssal, men ikkje tinglysing av legalpanteretten (nr. 1/2014)

Rt. 2013 s. 556 Insolvensførehaving i utlandet hindrar ikkje utlegg i Noreg (nr. 3/2013)

Rt. 2013 s. 129 Speditøren har atthaldingsrett i varene også for krav etter tidlegare oppdrag, og denne atthaldningsretten kan ikke omstøytast etter dekningslova § 5-7. (nr. 2/2013)

Litteratur. Henriette Nazarian med bidrag fra Anna Nylund: Konkursrett. Cappelen Damm Akademisk, Oslo 2012. 279 s. (nr. 1/2013)

Rt. 2012 s. 468 A Betaling frå tredjeperson kan etter omstenda omstøytast (nr. 2/2012)

Gulating lagmannsretts dom 29. apil 2004 - Motregning i konkurs (nr. 3/2004)

Internasjonal omstøtelseskompetanse (nr. 3/2004)

Tinglysning i strid med delingsforbud (nr. 3/2004)

Rt. 2004 s. 782 Overbeheftet eierandel ved samlivsbrudd (nr. 3/2004)

Lov om finansiell sikkerhetsstillelse (nr. 3/2004)

Rt. 2003 s. 619. Fortrinnsrett (nr. 3/2003)

Høyesterettsdom av 14. mai 2003. Fortrinnsrett (nr. 3/2003)

Tilvirkningskontrakter i verkstedets konkurs (nr. 2/2003)

Boets tilbakeleveringsplikt - penger (nr. 2/2003)

Rt. 2002 s. 387. Skattekrav i gjeldsordning (nr. 2/2002)

Rt. 2002 s. 297. Renter av forsikringskrav ved insolvens (nr. 2/2002)

Rt. 2001 s. 1155 – Hambros Bank-dommen. Solidarskyld i konkurs (nr. 4/2001)

Rt. 1999 s. 247. Forholdet mellom dekningsloven § 2-2 og tinglysingsloven § 20 (nr. 1/1999)