Forholdet mellom forfatter og forlag er i de fleste tilfeller regulert gjennom normalkontrakter som er inngått mellom Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) og Den norske Forleggerforening (DnF).

Forfatternes rettigheter er beskyttet og regulert av Lov om opphavsrett til åndsverk og de nevnte normalkontraktene bygger på denne loven. Det er ingen enhetlig praksis for når kontrakt bør underskrives – det kan avhenge av mange individuelle forhold. Hvis forlaget og forfatteren er enige om at det er for tidlig å skrive en bindende kontrakt, men likevel ønsker en skriftlig avtale, kan de inngå en foreløpig avtale.

Hvis boka er en artikkelsamling med mange forfattere, gjelder Avtale om samleverk, og royalty fordeles oftest mellom bidragsyterne etter hvor mye eller hvor mange kapitler hver enkelt har skrevet. Forfatterne kan også avtale en annen fordeling seg imellom.

Hvis forlag og forfatter har tro på at boka kan selges til utlandet, kan det inngås en agentavtale. Forlaget vil så forsøke å selge rettighetene til aktuelle utenlandske forlag. Royalty fra utenlandske rettigheter fordeles slik: 75 % til forfatteren og 25 % til forlaget.

Kontrakter som er inngått mellom DnF og NFFO finner du på Forleggerforeningens hjemmeside.

For utgivelse av bøker i papirformat bruker forlaget Normalkontakt for faglitteratur. Vilkårene er fastsatt etter forhandlinger mellom Den norske Forleggerforening (DnF) og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) og ble gjort gjeldende fra 1. november 2011.

Royalty av fag- og lærebøker på papir (bokgruppe 2.1 og 2.2) beregnes av bokas faste utsalgspris dersom – og så lenge – en slik pris kan fastsettes, ellers av den veiledende utsalgsprisen som forlaget fastsetter. Normalroyalty er 15 % prosent av beregningsgrunnlaget. Normalroyalty kan avkortes med inntil to prosentpoeng for de første 3 000 eksemplarene som selges av boka. Det samme gjelder de første 3 000 eksemplarene av en ny, revidert utgave, forutsatt at revisjonen har medført en vesentlig kostnadsmessig innsats fra forlagets side. I visse tilfeller kan det også gjøres avkorting for alle eksemplarer som selges av en bok, dersom forlaget har hatt et vesentlig forarbeid og hvor arbeidet med tilrettelegging, bearbeiding, illustrering eller utstyr klart overskrider en normal innsats fra forlagets side med et ferdig fagbokmanuskript. Du finner reglene for avkorting og andre betingelser i Normalkontrakt for faglitteratur, Spesielle kontraktsvilkår for utgivelse av faglitterære verk på papir, på nettsidene til Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

Forfatteren har krav på et såkalt minstehonorar, som utgjør en tredjedel av honoraret for førsteopplaget. Dette utbetales når manuskriptet er antatt av forlaget og kontrakten signert. Minstehonoraret avregnes mot senere royaltyutbetalinger, men forlaget kan ikke kreve det tilbakebetalt dersom salget blir lavere enn det minstehonoraret er oppgjør for.

En royaltyutbetaling på et førsteopplag kan for eksempel se slik ut:

  • Opplag: 1000 eksemplarer
  • Bokas utsalgspris: kr 348,-
  • Royalty 13 % (til og med 3 000 solgte, deretter 15 %)
  • Royalty for hele førsteopplaget: 1 000 x 348 x 13/100 = kr 45 240,-
  • Minstehonorar, dvs. en tredjedel av førsteopplaget: kr 15 080,-

Royaltygrunnlaget for e-bøker med utgangspunkt i faglitteratur for profesjonsmarkedet (bokgruppe 2.2 på papir), er forlagets oppnådde nettopris til forhandler, det vil si utsalgspris fratrukket forhandlerrabatt. I henhold til avtale mellom NFFO og DnF er royaltyen på 28 % til og med 1 000 nedlastinger, deretter 30 % dersom det dreier seg om en bok med kun tekst/glattsats. Dersom boka inneholder illustrasjoner, noter, figurer, registre eller lignende, kan royalty avkortes med 4 til 12 % på grunn av tilpasnings- og/eller rettighetskostnader tilknyttet utviklingen av e-boka.

E-bøker med utgangspunkt i lærebøker for høyere utdanning (bokgruppe 2.1) omfattes ikke av normalkontraktsverket mellom NFFO og DnF. Det finnes derfor ingen standardavtale for dette, og forfatter og forlag inngår særskilt avtale.

Det trekkes ikke skatt av royalty, fordi forfattere regnes som personlig næringsdrivende. Du må selv sørge for å innbetale eventuell forskuddsskatt.

I Cappelen Damms royaltyportal kan du se dine royaltyavregninger, endre dine brukeropplysninger og kommunisere med oss.

 

Forfatterstipend

Cappelen Damm Akademisk inviterer hvert år forfattere til å søke om våre faglitterære forfatterstipend. Stipendene deles ut til den forfatteren eller det teamet som presenterer det beste konseptet for en lærebok for høyere utdanning. Ta kontakt med forlaget, eller få mer informasjon om forfatterstipend her.