I idé- og initieringsfasen utvikles bokidéen, ofte i samarbeid mellom forfatter og forlag.

Beslutning og oppstart

Når forlagsredaktøren har fått tilstrekkelig oversikt over prosjektet, beslutter forlaget om vi vil gå videre i retning av en utgivelse. Det blir lagt vekt på faglig, språklig og pedagogisk kvalitet. Ofte, men ikke alltid, bruker forlaget fagkonsulenter i denne fasen. Markedsmessige vurderinger er også viktige. Er det behov for boka? Hvilke konkurrenter har den? Hvor stort er det potensielle markedet.

Redaktøren kan be forfatteren skrive en kortfattet prosjektbeskrivelse som du kan laste ned her. I prosjektbeskrivelsen må du blant annet redegjøre for:

 • innhold
 • målgruppe og marked
 • faglig nivå
 • bokas planlagte omfang
 • format
 • utstyrsgrad (farger, illustrasjoner, innbundet eller heftet, etc.)
 • stikkordregister
 • referanseliste
 • eventuelt digitalt supplement/læringsressurs
 • framdriftsplan og forventet utgivelsesdato

Utrykket «godt begynt er halvt fullendt» gjelder i høyeste grad også for bokprosjekter. Jo flere gode avklaringer som gjøres i oppstarten av bokprosjektet og på et tidlig stadium i skriveprosessen, desto lettere går skrivingen. Vi ser det som en av våre viktigste oppgaver å hjelpe deg til å foreta valg knyttet til innhold, strukturering, målgruppe, språk og omfang. Det er også viktig å sikre at forfatter og redaktør har en omforent forståelse av punktene i prosjektbeskrivelsen.

Dersom redaksjonen beslutter å gå videre med prosjektet, vil forlaget og forfatteren ofte tegne en forhåndsavtale om utgivelse. Les mer om kontrakter her.

Skrivefasen

Et typisk forløp i skrivefasen kan være:

 • Forfatter sender manusutkast til forlaget.
 • Faglig og innholdsmessig bearbeiding, der redaktør og/eller fagkonsulent gir tilbakemeldinger og forfatter videreutvikler manuset.
 • Forfatteren leverer skisse til eventuelle figurer, grafer m.m.

Skrivefasen kan imidlertid arte seg svært ulikt fra forfatter til forfatter og fra bok til bok. Noen forfattere ønsker og har behov for tett oppfølging underveis. Andre ønsker å skrive mer uforstyrret og få tilbakemeldinger på ferdige utkast. I de aller fleste tilfeller vil det være en stor fordel at redaktør får mulighet til å lese deler av manus, gjerne et prøvekapittel, tidlig i skriveprosessen, slik at tilbakemeldingene kan tas med i det videre arbeidet. Det er uansett viktig at redaktør og forfatter blir enige om hvor tett samarbeidet skal være, og holder kontakten gjennom hele skriveprosessen.

Skriver du en pensumbok, en forskningsmonografi, eller kanskje en bok for et profesjonsmarked? Eller skal boka treffe flere målgrupper? Det er uansett nødvendig å ha målgruppen for øye mens du skriver, slik at både språk, faglig nivå og innhold treffer leserne med det budskapet du vil formidle.

Dersom du skriver en pensumbok, er det viktig at du setter deg inn i fagplanene for de kursene boka retter seg mot. Hvis du ikke selv har erfaring med å undervise på det aktuelle nivået, anbefaler vi at du er i dialog med fagpersoner med god kjennskap til målgruppen. Forlaget vil i mange tilfeller sette forfattere i forbindelse med fagkonsulenter og andre ressurspersoner som kan gi råd om pedagogisk og faglig tilpasning.

For forskningspublisering i monografi eller antologi gjelder egne retningslinjer for fagfellevurdering, definert av Universitets- og høgskolerådet. Det innebærer blant annet at forlaget skal sørge for at boka blir vurdert etter vitenskapelige kriterier av minst en fagfelle med forskningskompetanse på området. Du kan lese mer om dette, blant annet på cristin.no.

Språkvask

Når du er helt ferdig med den faglige og innholdsmessige bearbeidingen av manuset, alt stoffet er på plass og redaktøren har godkjent manuset, sender forlaget det til en profesjonell språkvasker. Det er viktig at både du som forfatter og redaktøren din anser manuset som helt ferdig på dette tidspunktet, slik at det ikke blir behov for å gjøre annet enn mindre språklige endringer senere.

Språkvaskeren vil kunne komme med forslag til forbedringer av teksten, påpeke uklarheter, og selvfølgelig lese korrektur. Språkvaskeren skal også kontrollere litteraturlisten mot referansene i teksten. Jo grundigere manuset er gjennomarbeidet språklig fra forfatterens hånd, desto bedre blir sluttresultatet. En språkvasker kan forbedre et godt manus ytterligere, men ikke rette opp uklarheter eller resonnementer som ikke henger sammen.

Du får det språkvaskede manuset tilbake til gjennomsyn og godkjenning før prosessen går videre. Dersom det er uklarheter, misforståelser, eller du er uenig i endringene som språkvaskeren foreslår, tar du dette opp med din redaktør. Dine endringsønsker kan du notere i Wordmanus ved hjelp av merknadsfunksjonen. På dette stadiet må alle endringer være sporbare slik at forlaget kan kvalitetssikre språk og tegnsetting i det som legges til eller endres. Etter at språkvasken er gjennomgått er det ikke lenger mulighet til å gjøre endringer i manus.

Fra manus til boksider – ombrekking/grafisk design

Etter at språkvasken er ferdig og alle feil og mangler rettet opp, sendes manuset sammen med alle figurer, tabeller og illustrasjoner til ombrekking. Det vil si at boka får sin endelige grafiske utforming, med plassering av tekst og illustrasjoner på sidene.

Forlaget har utviklet et sett med maler for layout, som definerer skrifttype på brødtekst og overskrifter, marger og andre visuelle uttrykk. Redaktøren vil velge en layout som passer for din bok.

Ombrukket førstekorrektur

De ombrukne boksidene (en såkalt førstekorrektur) blir sendt deg for kontroll. Din oppgave er å påse at all tekst er kommet med og står der den skal, at eventuelle sidereferanser (kryssreferanser) blir riktige og at figurer og illustrasjoner er riktig plassert. Det er nå bare anledning til å rette faktiske feil, for eksempel om det skulle vise seg at et navn er stavet feil, og ikke har blitt rettet i språkvasken.

Du får utkastet til ferdig bok som en PDF-fil. Når du åpner fila i Acrobat, kan du ved hjelp av kommentarverktøyet både kommentere og korrigere. Du vil få en klar beskjed fra din redaktør om hva du skal sjekke og det er nå ikke anledning til å legge til mer tekst i manus.

Dersom du foretrekker å gjøre korrekturen på papir ser vi gjerne at du bruker korrekturtegnene, som du finner blant annet her. Du må notere så tydelig som mulig i margen. Du kan skanne og sende korrekturen med e-post eller levere papirversjonen direkte hos oss.

Videre korrekturrunder

Forlaget sørger for oppretting av førstekorrektur, og kontrollerer manuset helt til det er klart til å sendes til trykk.

Bokas omslag og baksidetekst

Samtidig som det jobbes med manus, sørger forlaget for å få designet et omslag. Vi har profesjonelle designere som lager gode bokomslag i tråd med forlagets visuelle profil.

Det er ikke bare hvordan boka tar seg ut når du holder den i hånden, som er avgjørende for valg av design. Hvordan den framstår i digitale markedsføringskanaler som nettsider og sosiale medier, er også svært viktig. Derfor utformer designerne omslagene med utgangspunkt i målgruppe og salgs- og markedskanaler. Vi vil selvfølgelig også at du som forfatter skal være fornøyd med omslaget på boka, og tar deg derfor med på råd.

Bokas baksidetekst skal gi rask og god informasjon om bokas innhold, målgruppe og forfatter. Den skal være en interessevekker, og en kort tekst er oftest bedre enn en lang. Redaktøren vil kanskje be deg om å skrive et utkast til baksidetekst og samarbeide med deg om den endelige teksten. Teksten blir også brukt som utgangspunkt for markedsføring på forlagets nettsider og i andre digitale kanaler.

Trykking og publisering – ferdig bok

Når alle rettelser er utført, kontrollert og godkjent, sendes boka til trykk. Fra trykkeriet mottar filen til ferdig bok foreligger, går det normalt tre til fire uker.

Når boka foreligger, vil du som forfatter få tilsendt dine forfattereksemplarer så raskt som mulig.

Utgivelse og markedsføring

Planlegging av markedsføringen begynner tidlig i prosjektet.

Målet med forlagets salgs- og markedsføringsarbeid er på best mulig måte å informere markedet om nye utgivelser, og for lærebøkenes del å få dem etablert på pensumlistene slik at de selger godt gjennom mange år.

Hver enkelt redaksjon har en eller flere dedikerte markedsansvarlige som kjenner fagområdene godt, og som arbeider tett med forlagsredaktøren og med deg som forfatter. I god tid før utgivelse vil forlaget utarbeide en salgs- og markedsføringsplan for boka som vil danne grunnlaget for markedsføringen. I planen spesifiserer vi de viktigste målgruppene og hvilke aktiviteter som skal gjennomføres for din utgivelse, både før og etter utgivelsestidspunktet.

Les mer om våre markedsføringsaktiviteter her.