Cappelen Damm Akademisk inviterer hvert år nye og etablerte forfattere til en konkurranse om å motta forlagets lærebokstipend. I 2020 deler vi ut to stipend; ett lærebokstipend, åpen klasse, og ett debutantstipend.

Lærebokstipendet, åpen klasse, for 2020 på kr 100 000 går til Ingrid Fylling og Anne Tjønndal for prosjektet Digitale forskningsmetoder

Foto: Nord universitet

Cappelen Damm Akademisk tildeler i år forfatterstipendet i åpen klasse til Anne Tjønndal og Ingrid Fylling for lærebokprosjektet Digitale forskningsmetoder. Begge er førsteamanuensis ved Nord universitet, Tjønndal i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode og Fylling i sosiologi. Både Tjønndal og Fylling har doktorgrad i sosiologi, og begge underviser i samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder.

Lærebokprosjektet Digitale forskningsmetoder er en introduksjonsbok til ulike former for digitale forskningsdesign i samfunnsvitenskapelige fag. Boken skiller mellom forskningsdesign hvor innhold på internett og sosiale medier kan brukes som sekundærdata (forskning på tekst, bilder og video som ikke er produsert for forskningsformål) og forskningsdesign hvor internett og sosiale medier brukes til å skape primærdata (eksempelvis rekruttering av respondenter til spørreskjema via Facebook, virtuell etnografi, nettbaserte intervju og stordata).

Den pedagogiske ideen bak bokprosjektet er å gi studenter kunnskap om ulike digitale forskningsdesign, med særlig fokus på de særskilte etiske dilemmaene det medfører å gjennomføre forskning via internett og de metodiske implikasjonene sosiale medier kan ha for forskningsprosessen.  Et hovedpoeng med boken er å inspirere studenter til å utvikle egne digitale forskningsdesign til sine bachelor- og masteroppgaver gjennom å gi innsikt i noen av de digitale metodene som er tilgjengelig for samfunnsforskere i dag.

Tjønndal og Fylling har skrevet en solid prosjektskisse og prøvekapittel til en lærebok som det er stort behov for blant studenter i mange utdanninger. Cappelen Damm Akademisk ser fram til å følge dette prosjektet fram til ferdig bok.

 

Debutantstipendet på kr 50 000 deles ut til Jonas Jakobsen for prosjektet Populismens politiske teori

Foto: UiT/David Eriksen
 

Cappelen Damm Akademisk sitt debutantstipend går i år til lærebokprosjektet Populismens politiske teori. Stipendvinner Jonas Jakobsen har doktorgrad i filosofi fra UiT Norges arktiske universitet, hvor han i dag også underviser og veileder studenter på alle nivåer.

Jakobsen har skissert et prosjekt som går rett til kjernen av en av de mest sentrale politiske debattene i vår tid, knyttet til populismens fremvekst og utbredelse, nasjonalt og internasjonalt. Boken vil gi en oppdatert oversikt over populismebegrepets status i moderne politisk teori, og presentere de mest sentrale stemmene, kontroversene og posisjonene i den akademiske populismedebatten. Prosjektskissen viser at Jakobsen har god oversikt over forskningslitteraturen på feltet, samtidig som han evner å bidra med egne perspektiver og aktualiseringer for et norsk publikum, både i og utenfor akademia.

Prøvekapitlet vitner om at Jakobsen er en svært moden og språksikker formidler, som skriver engasjerende og lett tilgjengelig om til dels kompliserte politiske spørsmål. Som forfatter har han ingen pretensjoner om å avslutte diskusjonen om populisme, men å introdusere sentrale konfliktlinjer og gi leseren en dypere forståelse av fenomenet. Underveis er han tydelig på hva som er egne synspunkter og argumenter, og hva andre, sentrale tenkere har skrevet og ment. På denne måten blir leseren selv i stand til å gjøre seg opp egne meninger om spørsmålene som diskuteres.

Forlaget ser fram til å følge dette prosjektet fram til ferdig bok, og vi er overbevist om at Populismens politiske teori vil bli et sentralt tilskudd til den eksisterende faglitteraturen på feltet, til glede for studenter på fag som sosiologi, politisk filosofi, stats- og medievitenskap og historie.