Cappelen Damm Akademisk inviterer hvert år nye og etablerte forfattere til en konkurranse om å motta forlagets faglitterære forfatterstipend. Årets pris ble utdelt under forlagets sommerfest torsdag 6. juni.


Hovedstipend tildelt prosjekt om arverett

 

Thomas Eeg (Foto: Universitetet i Bergen)
Thomas Eeg (Foto: UiB)
Årets hovedstipend på kr 100 000 går til Thomas Eeg for prosjektet Lærebok i arverett.
 

Arveretten er juss som angår de aller fleste av oss i løpet av livet: som arveberettigede, som arvelatere eller – og oftest – som begge deler. Arveretten er et levende rettsområde, til tross for at den altså i hovedsak inntrer ved noens død. Likevel har det ikke vært mange fremstillinger av emnet skrevet for studentene i jusutdanningen. Denne våren ble det vedtatt en ny arvelov for første gang siden 1972, og det er derfor svært velkomment med en ny lærebok tilpasset den nye loven.

Eeg har levert en detaljert og utmerket prosjektbeskrivelse, samt prøvekapitler som viser formidlingsglede og sterke pedagogiske grep. Boken vil bli tilpasset studentene som møter arveretten allerede tidlig i studiet, hvor det er behov for en fremstilling som både løfter og møter dem på det nivået de er i utdanningsløpet.

Thomas Eeg er professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, der han i hovedsak arbeider med familie- og arverettslige problemstillinger. Han er prosjektleder for forskningsprosjektet «Succession Law: Challenges and Potential regarding regulating the Transfer of Property on Death in changing Society» og for forskergruppen for arverett, familierett og barnerett, personrett ved UiB.  Eeg er blant de fremste og mest engasjerte arverettsforskerne i landet og har publisert flere bøker og artikler i mangfoldige norske og internasjonale tidsskrifter.

 

To prosjekter får stimuleringsstipend

 

Et stimuleringsstipendet på kr 25 000 går til Helmer Aslaksen, Nils Buchholtz, Arne Hole og Guri A. Nortvedt for Matematikkdidaktikk i praksis for lærere 8-13.

De siste årene har forfatternes og andres forskning på matematikkundervisning, elevers læring og matematikklæreres kompetanse gitt mye ny innsikt. Med denne boken tar forfatterteamet sikte på å gjøre den nye forskningsbaserte kunnskapen praktisk anvendbar for lærerstudenter og matematikklærere i skolen.

De skriver:

Selv om vi ønsker å skrive en forskningsbasert lærebok, er det svært viktig at boken er lett å lese. Vi vil legge vekt på å gjøre informasjon om vitenskapelige studier tilgjengelig og velge et språk som passer målgruppen. Vi har som mål at denne boken skal presentere state-of-the-art innenfor matematikkdidaktisk forskning, men ut fra en praksisorientering.

Den grundige prosjektbeskrivelsen og et glimrende og velskrevet prøvekapittel borger for at de vil nå målet.
 

Helmer Aslaksen (Foto: National University of Singapore)
Foto: Studio Line
Foto: Kyrre Vigestad/UiO
Foto: Kyrre Vigestad/UiO

(Foto: National University of Singapore, Studio Line og Kyrre Vigestad / Universitetet i Oslo) 

Helmer Aslaksen, Nils Buchholtz, Arne Hole og Guri A. Nortvedt er førsteamanuenser i matematikkdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo, og sentrale i forskningen på matematikk som undervisningsfag i Norge og internasjonalt.

 

Et stimuleringsstipend på kr 25 000 går til Arild Aambø for Innvandreres helse og helsetjenestens ansvar.

I følge SSB er nå 18 % av befolkningen i Norge enten selv innvandrere eller barn av innvandrere. Forskning viser at migrasjon over landegrenser medfører sosiokulturelle endringer og behov for tilpasning til et nytt samfunn.

Boken vil handle om hvilke helseutfordringer som er knyttet til migrasjon over landegrenser og hvordan innvandreres levekår påvirker og påvirkes av deres helsetilstand. Den vil belyse hvilke utfordringer helse- og sosialtjenesten står overfor i møte med innvandrere med en annen sosiokulturell bakgrunn, og hvordan helse- og sosialarbeidere best kan respondere på disse.

Forfatteren har levert en gjennomarbeidet prosjektbeskrivelse, og et velskrevet og engasjerende prøvekapittel. Dette vil bli en viktig lærebok i migrasjonshelse for et bredt spekter av studenter i helse- og sosialfagutdanningene, og også legge grunnlag for bedre forståelse og praksis på tvers av profesjonene.

Arild Aambø er utdannet lege og nå ansatt som seniorrådgiver ved Enhet for migrasjonshelse ved FHI, Folkehelseinstituttet. Han er en anerkjent forsker og har publisert en rekke artikler og bokkapitler både nasjonalt og internasjonalt, særlig innenfor migrasjonshelse og familieterapi.