Faglitterære forfatterstipend

Årets prisvinnere 2017

Elisabeth Backe-Hansen

Hovedstipendet på kr 150 000 ble tildelt Elisabeth Backe-Hansen. Hun får prisen for prosjektet «Fra barnevern til voksenliv – utfordringer og mestring».

Stimuleringsstipend på kr 25 000 ble tildelt Ella Cosmovici Idsøe for prosjektet «Differensiering i skolen – fra planlegging til praksis» og Øyvind Kvalnes for prosjektet «Ytringsklima».

Fra barnevern til voksenliv – utfordringer og mestring
Elisabeth Backe-Hansen, født i 1949, er psykolog med ph.d. Hennes forskning og publisering i snart 30 år har vært rettet mot barn, ungdom, familie og barnevern. Hun startet sitt yrkesaktive liv som klinisk psykologi ved Oslo barnevernskontor i 1974. I 1988 begynte hun sin forskerkarriere ved Barnevernets utviklingssenter og ble etter hvert forskningsleder ved NOVAs ungdoms- og barnevernsforskning. I år ble hun pensjonist, men er stadig tilknyttet NOVA gjennom gruppen for forskning om barn, familie og barnevern.


Bokas omdreiningspunkt er det faktum at unge voksne som har vært i barnevernet, står overfor store utfordringer når de som 18-åringer skal mestre overgangen til voksenlivet. Mange har traumatiske barndomsopplevelser i bagasjen, og de står ofte helt alene når de skal begynne å greie seg på egen hånd. Disse ungdommene kan trenge mer tid og mer hjelp enn unge voksne flest for å finne fram til et tilfredsstillende liv som voksen. Forskning viser at en positiv forskjell ligger i et godt ettervern, i gode tiltak som er rettet mot overgangsfasen fra barnevernets omsorg til et liv på egne ben. Et godt ettervern er dessuten god samfunnsøkonomi.

Med boka ønsker forfatteren

• å formidle en forståelse for hvilke utfordringer disse unge menneskene står overfor

• å peke på betingelser som må være til stede for at det skal være mulig å hjelpe dem

Backe-Hansens faglige idé er å beskrive og diskutere arbeidsmåter på en enkel, men samtidig grundig måte som gir faglige innspill til hvordan fagprofesjonene rent praktisk kan arbeide med unge voksne på vei ut av barnevernet. Boka bygger på de siste årenes forskning og kunnskapsutvikling innen feltet, blant annet på det ungdom og unge voksne selv har fortalt når de har deltatt i en rekke forskningsprosjekter. Den vil inneholde en rekke praktiske eksempler, ofte illustrert ved typiske kasusbeskrivelser.

Målgruppen for boka er bachelorutdanningene for barnevernspedagoger og sosionomer. Saksbehandlere hos NAV, institusjonsansatte og fosterforeldre vil også ha nytte av boka.

Fra juryens begrunnelse:
Det finnes knapt norske lærebøker som tematiserer tidligere barnevernsbarn i overgangsfasen til et selvstendig voksenliv, og det har vært gjort få forsøk på å kombinere en detaljert og en helhetlig tilnærming til hjelpen disse unge voksne bør tilbys. I utdanningen av målgruppene er det her et åpenbart behov for pensumslitteratur. Elisabeth Backe-Hansen er en høyt respektert forskningsformidler og søker med denne boken å imøtekomme dette litteratur- og kunnskapsbehovet, noe vi i juryen mener hun lykkes utmerket med. Hun formidler viktig forskningsbasert kunnskap og barnevernsbarns egne historier med en tydelighet og et engasjement som vekker leseren. Hennes klare standpunkt er at når det offentlige først har valgt å overta omsorgen for et barn, så har det offentlige også et etisk ansvar for å være lenge nok i foreldres sted. På dette området etterlyser hun en klar politikk.

 

 

Differensiering i skolen – fra planlegging til praksis

Ella Cosmovici Idsøe
 

Ella Cosmovici Idsøe er professor i pedagogisk psykologi ved Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo, og disputerte i 2006 over temaet «Identifisering av og klasseromstiltak for elever med akademisk talent i skolen». Hennes faglige interesser er mobbing, psykisk helse i skolen og tilpassing/differensiering av undervisningen for elever med stort læringspotensial. Idsøe jobbet tidligere ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning på universitetet i Stavanger, med mobbing og psykisk helse som forskningstema.

Boken tar sikte på å formidle kunnskap og skape refleksjon om hvorfor man skal bruke differensiering, og hvordan man skal planlegge og gjennomføre differensiert undervisning. Det gis praktiske strategier som skal veilede og inspirere lærere og som lett kan tas i bruk i klasserommet. Boken har et helhetlig perspektiv og tar for seg differensiering for hele spekteret av elever, fra dem med særlig stort læringspotensial, til elever med ulike former for lærevansker.

Fra juryens begrunnelse:
Prosjektet Differensiering i skolen – fra planlegging til praksis av Ella Cosmovici Idsøe behandler et viktig tema som griper rett inn i hverdagen i skolen. På en lettfattelig måte presenteres leseren for viktige aspekter ved problemstillingen, samtidig som det faglige er godt ivaretatt. Boken vil være en god veileder for å utvikle gjennomgående differensierte opplegg, fra kompetansemål til sluttvurderinger.

 

 

Ytringsklima

Øyvind Kvalnes

Øyvind Kvalnes er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, han har doktorgrad i filosofi fra Universitetet i Oslo og skriver jevnlig om ledelse i Dagens Næringsliv. Kvalnes har lang erfaring som prosessleder og kursholder i norske og internasjonale organisasjoner. Hans forskning er blant annet relatert til etikk, ledelse og ytringsklima i organisasjoner.

Boka vil være et teoretisk, men samtidig praksisnært bidrag til å forstå organisasjonskultur, der det legges vekt på hvordan ledere og medarbeidere snakker sammen, deler kunnskap og informasjon, gir hverandre ros og kritikk, støtte og motstand. Forfatteren belyser fenomenet ytringsklima ved hjelp av aktuell forskning innen organisasjonsteori og egne intervjuer med yrkesutøvere som deler erfaringer og historier om hvordan kvaliteter ved ytringsklimaet deres preger arbeidshverdagen. I følge Kvalnes er organisasjoner avhengige av et konstruktivt og støttende ytringsklima for å skape grunnlag for læring og utvikling. Derfor er det viktig at ledere og medarbeidere har kunnskap om hva som hemmer og fremmer utviklingen av et godt klima.

Fra juryens begrunnelse:
Juryen mener at «Ytringsklima» vil fylle et hull i kunnskapstilfanget om organisasjonsteori. Den har et bredt nedslagsfelt i utdanningene og er relevant for studenter innen økonomisk-administrative fag, lederutdanning, ingeniørfag, lærerutdanning, politiutdanning og helsefag.
Kvalnes har levert en godt gjennomarbeidet prosjektbeskrivelse.

 

 

 

Tidligere prisvinnere

Her finner du en oversikt over tidligere prisvinnere av Faglitterære forfatterstipend fra Cappelen Damm Akademisk.