Verdier og visjoner (Ebok)

Profesjonalitet i endring

Forfatter:

Ursula Småland Goth (red.)

Forfatter:
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 214
Kopibeskyttelse: Readium LCP
Filstørrelse: 3.96 MB
Filformat: PDF
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202730789
Kategori: Sykepleiefag
Fag: Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Verdier og visjoner

Den vitenskapelige fagfellevurderte antologien Verdier og visjoner belyser betydningen av profesjonsverdier i helse- og sosialfagsyrker både for praksis og i praksis. Disse verdiene har en moralsk karakter, og innebærer en forpliktelse til å sette pasientens og samfunnets interesser foran sine egne. Dagens pågående modernisering med sikte på å forbedre produktivitet, effektivitet og kvalitet kan imidlertid stå i sterk kontrast til det som tradisjonelt har vært oppfattet som grunnleggende profesjonelle verdier. Det er heller ikke nok å høre om verdier – verdiene må bety noe. Det er gjennom vår profesjonelle praksis at verdier fungerer som en rettesnor for hva som er best å gjøre. Et av de viktigste aspektene ved boken er at den inkluderer refleksjoner rundt både profesjonsverdier og kristne verdier.

Boken er et samarbeidsprosjekt der 15 forfattere har skrevet om verdier og visjoner i helse- og sosialfaglige profesjoner med relevans for norske forhold. Temaområdene for antologiens ti kapitler er utformet av forfatterne i fellesskap for best mulig å imøtekomme eksisterende kunnskapsbehov hos forskere og fagpersoner i forsknings-, universitets- og høgskolesektoren.

Til toppen

Andre utgaver

Verdier og visjoner
Bokmål Heftet 2019
Forfatter(e)

Ursula Småland Goth er professor i helsefag ved VID vitenskapelige høgskole og i pedagogikk ved NLA Høgskolen. Goth er utdannet siviløkonom, sykepleier og har en master i epidemiologi med lang erfaring i arbeid med flytninger og innvandrere i inn- og utland. FoU-arbeidene hennes omfatter helsetjenester for eldre migranter, migrasjonspedagogikk og migrasjonshelse.

Hege Ingeborg Aamlid har en master i sykepleievitenskap og er lektor ved VID vitenskapelige høyskole, Oslo. Hun har klinisk erfaring blant annet med akutt lunge- og hjertesyke, deriblant KOLS pasienter. Hun er fasilitator i medisinsk simulering og sykepleiefaglig veileder. Aamlid er engasjert innen forskning på områder omhandlende KOLS og medisinsk simulering.

Herdis Alvsvåg er professor emeritus ved VID vitenskapelige høgskole i Bergen. Hun er sykepleier, har sykepleierlærerutdanning og er cand.polit. i sosiologi. Som forsker er hun opptatt av sykepleie, pedagogikk og filosofi, spesielt herunder ulike kunnskapsformer, omsorg, læring og dannelse.

Eli Bøhme er utdannet sykepleier med videreutdanning i operasjonssykepleie. Hun har også praktisk pedagogisk utdanning, i tillegg til en erfaringsbasert mastergrad i interkulturelt arbeid fra VID vitenskapelige høgskole i Oslo. Bøhme er for tiden ekstern veileder for sykepleierstudenter ved Universitetet i Stavanger. I tillegg underviser hun innenfor rammen av prosjektet «Menn i helse», samt for videregående elever som skal ta fagbrev i helse-og omsorg.

Kirsten Jæger Fjetland er utdannet helsesøster og pedagog og har doktorgrad i kulturell språkpraksis/literacy. Hun har arbeidet i mange år som sykepleier og helsesøster på ulike nivå i helsetjenesten. Fjetland er ansatt som førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole i Sandnes. Hennes forskningsarbeid er knyttet til medborgerskapspraksis med fokus på narrativitet, etikk og pårørendearbeid i profesjonell praksis.

Vibeke Glørstad er utdannet vernepleier og senere sosiolog (cand. polit.) fra Universitet i Oslo og arbeider som førstelektor ved VID vitenskapelige høgskole i Sandnes. Forsknings- og utviklingsarbeidet hennes knytter seg mot politisk communityteater i Zimbabwe, medforskning i psykisk helsearbeid, fagutvikling i tjenester til personer med utviklingshemming og kulturarenaen som medborgerskapsarena for personer med funksjonsnedsettelser.

Kjersti Helene Haarr er ergoterapeut og førstelektor ved VID vitenskapelige høgskole i Sandnes, nå som studieleder for master i medborgerskap og samhandling. Haarr har bidratt til utvikling av masterprogram og videreutdanninger, blant annet i rehabilitering og hverdagsrehabilitering. Hun har tidligere erfaring fra rehabiliteringsfeltet i primær- og spesialisthelsetjeneste, samt forsknings- og utviklingsprosjekt sammen med partnere i kommunene.

Line Lindenskov er førstelektor ved VID vitenskapelige høgskole i Oslo og leder av VID Akuttmedisinske Studentforening. Hun er utdannet sykepleier, har en master i sykepleievitenskap og lang erfaring fra sengepost og akuttmedisin. Lindenskovs forskningsområde er simulering som didaktisk tilnærming.

Thine Elisabeth Lunde er sykepleier og har en mastergrad i helsevitenskap fra NTNU. Hun har også utdanning innen veiledning, helseøkonomi og administrasjon. Lunde har klinisk erfaring fra kirurgisk avdeling, rehabilitering og hjemmesykepleie. Nå jobber hun som høgskolelektor ved VID vitenskapelige høgskole i Oslo.

Gunhild Odden er senterleder ved Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK) ved VID vitenskapelige høgskole i Stavanger. Hun har en ph.d. i sosiologi fra Universitetet i Poitiers (Frankrike). Hennes forsknings- og undervisningsaktiviteter omhandler migrasjon og mangfold. Odden er også forfatter av læreboken «Internasjonal migrasjon. En samfunnsvitenskapelig innføring».

Simen Alexander Steindal er førsteamanuensis ved Lovisenberg diakonale høgskole og har en bistilling ved sengepost for lindrende behandling ved Oslo Universitetssykehus. Steindals forskningsområder er KOLS, symptomlindring og palliasjon. Han er leder for Forskningsnettverk for lungesykepleiere.

Liv Wergeland Sørbye, sykepleier, cand.philol., ph.d., professor emeritus ved VID vitenskapelige høgskole, Oslo. Har vært medlem av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Britt Heimvik Takvam er spesialpedagog og cand.polit med master i pedagogikk. Hun har lang erfaring fra senter mot incest og Stiftelsen Bergensklinikkene, det psykiske helsevernet og pasienter med rusmiddelavhengighet.

Line Alice Ytrehus er professor i interkulturell forståelse ved NLA Høgskolen i Bergen. Hennes forskningsinteresser spenner fra intellektuelle flyktningers opplevelse av integrering- og ekskluderingsprosesser i Norge til bistandssamarbeid, urfolkbevegelser og inkludering i Bolivia. Ytrehus har også forsket på forskningsetikk og grunnlagsproblemer i studier av interkulturell samhandling og kulturelt mangfold.

Øyvind Økland, professor i pedagogikk, Institutt for sosialfag, Høgskulen i Volda. Økland har forsket på ungdom og bruken av sosiale medier, barns bruk av skjermer, samt pedagogiske og helsefaglige spørsmål i et interkulturelt kommunikasjonsperspektiv.