Verdi og verdighet (Heftet)

Etikk i praksis

Forfatter:

Eva Skærbæk og Lillian Lillemoen (red.)

Forfatter: , , , , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 168
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202401474
Kategori: Sosialfag
Fag: Sosialfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Verdi og verdighet

Hva menes med at etikk er kontekstuell? Hva er empati, og hva betyr det for en som jobber i barnevernet? Hva betyr det å se et menneske når man jobber som sykepleier eller sosialarbeider? Hvordan kan helse- og sosialarbeidere bidra til å endre utsatte gruppers ulikhet i helse? Hvordan skal man møte pasienter som ikke ønsker å endre helseatferd?

Dette er en bok som børster støv av begreper som «verdi» og «verdighet», og drøfter hva etikk og etisk refleksjon innebærer i praktiske situasjoner for helse- og sosialarbeidere. Dette er med andre ord ikke en bok om moralfilosofi og etiske grunnlagsteorier og perspektiver, men en bok om etikk og etiske handlinger i møte med dem som i en kortere eller lengre periode har behov for hjelp og støtte i vårt samfunn.

Bokens forfattere retter oppmerksomheten mot verdispørsmål og etiske problemstillinger i ulike helse- og sosialtjenester. De viser hvor viktig det er å ha oppmerksomheten på de verdiene som preger ikke bare egen praksis, men også systemer og politikk som legger føringer på den konkrete praksisen.

Verdi og verdighet passer særlig inn i felles innholdsdel i bachelor for helse- og sosialfag hvor etikk er sentralt, samtidig vil den være nyttig gjennom hele utdanningen. Boken er også aktuell for praksisutøvere i helse- og sosialsektoren, for forskere og andre som er opptatt av etikk og etiske spørsmål i arbeidet med mennesker på det mest sårbare.

Til toppen

Andre aktuelle titler

  • Engasjement i praksis

    Broer mellom filosofi og praksis i helse- og sosialfeltet

    Anders Johan W. Andersen, Inger Beate Larsen og Anne Brita Thorød (red.)

    Heftet
Presse Verdi og verdighet

«Forfatterne beskriver det som trengs av høy, faglig kompetanse og evne til refleksjon og reflektivitet for å kunne ivareta den enkelte brukers verdier og verdighet. Gjennom denne boka har de klart å formidle betydningen av en profesjonell praksis.»

Liv Wergeland Sørbye, Sykepleien 12/2013Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)
Eva Skærbæk er professor ved Høgskolen i Østfold. Hennes arbeidsområde er: Etikk og psykososialt arbeid innen helse- og sosialfag.? Etiske perspektiver og dilemmaer i epistemologi og forskning.? Etikk i forhold til kjønn og likestilling i et samfunnsperspektiv. I 2007 ble hun av Kunnskapsdepartementet oppnevnt som medlem av KiF (kjønnsbalanse i forskning) komiteen hvor hun representerer høgskolene i Norge.

Lillian Lillemoen er pensjonist fra forskerstilling ved Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo. Lillemoen er sykepleier, kandidat i sykepleievitenskap og dr.polit. Hennes forskningsområder er klinisk etikkarbeid og etiske spørsmål i eldreomsorgen og ved livets slutt. Hun har også vært førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold.

Catharina Bjørkquist er førsteamanuensis i statsvitenskap ved Høgskolen i Østfold og PhD i statsvitenskap fra Karlstads universitet. Hennes forskningsinteresser er offentlig reformer, samordning av helse- og velferdstjenester og interorganisatorisk samarbeid. Hun har jobbet med organisering av tjenester, styring, organisering og ledelse i sykehus og digitalisering. Hun er leder for prosjektet ROPIT som studerer organisering av integrerte tjenester til mennesker med samtidige ruslidelser og psykiske lidelser (ROP).

Lilliana Del Busso er førsteamanuensis i sosialpsykologi ved Høgskolen i Østfold. Hun har tidligere jobbet som forsker og foreleser ved King’s College London, London South Bank University og University of Brighton. I tillegg har hun jobbet i klinisk og terapeutisk praksis med barn som er i foster- og adoptiv hjem og har blitt diagnostisert med en psykisk lidelse, og barn som har sosiale vansker i skolen. Hun er aktiv forsker innen kroppslighet (embodiment), emosjon, barndom og mental helse, og publiserer jevnlig på disse temaene både nasjonalt og internasjonalt.

Mona Jerndahl Fineide er førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold ved avdelingen for helse- og velferd og er knyttet til masterstudiet i Samordning av helse- og velferdstjenester. Hun har mange års erfaring fra kommunal helse og velferdstjeneste som profesjonsutøver og leder og har en doktorgrad i arbeidsvitenskap fra Karlstad Universitet. Hennes forskningsinteresser er styring, organisering og ledelse av helse- og velferdstjenester.

Heidi Aarum Hansen er sosionom med hovedfag i sosialt arbeid. Hun er ansatt som høgskolelektor ved avdeling for helse- og sosialfag ved høgskolen i Østfold. Hun er også ph.d.-stipendiat i sosialt arbeid, ved universitet i Gøteborg. Heidi Aarum Hansen har barnevern som forskningsfelt, og har selv bred erfaring fra barnevernet.
Nina Jahren Kristoffersen har hovedfag i sykepleievitenskap og er førsteamanuensis ved Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Østfold. Hennes forskningsfelt er blant annet studiekvalitet, veiledningskompetanse, evaluering og kritisk refleksjon.
Inger Tjøstolvsen er førstelektor ved Høgskolen i Østfold på Sykepleierutdanningen. Hun har blant annet forsket på erfaringer med Samhandlingsreformen og sykepleierstudenters samhandlingskompetanse.