Varetektsfengsling og proporsjonalitetsprinsippet (Innbundet)

- en balansetest

Forfatter:

Merete Havre

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 388
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202303846
Kategori: Internasjonal rett og menneskerettigheter og Strafferett og straffeprosess
Fag: Internasjonal rett og menneskerettigheter, Strafferett og straffeprosess
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Varetektsfengsling og proporsjonalitetsprinsippet

Norsk varetektspraksis har vært under kritikk i lang tid. Den er kritisert for at vi fengsler for mange, for lenge og for hardt. Forfatteren viser at det gjelder et krav om forholdsmessighet etter EMK art. 5, nr. 3 og at straffeprosesslovens § 170a må anvendes på samme måte.

Forfatteren redegjør for de generelle og spesielle fengslingsvilkårene, og for den konkrete proporsjonalitetsvurderingen som skal foretas. I fremstillingen vises det til rikholdig praksis fra Den europeiske menneskerettsdomstolen, samt til alle ankeutvalgets kjennelser fra 1999 og frem til i dag.

Boken er viktig for alle som jobber med straffeprosess: politi, påtalemyndighet, forsvarere og dommere. Også studenter vil ha nytte av boken.

Proporsjonalitetsprinsippet gjelder i alle menneskerettslige inngrepssituasjoner og ved alle frihetsberøvelser – også de administrative. Andre som jobber med tvang, i barnevern, psykisk helsevern og utlendingssaker, vil derfor også ha glede av de generelle kapitlene i boken.

Boken bygger på forfatterens doktoravhandling som ble forsvart 19. mai 2014 for graden ph.d. i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Til toppen

Presse Varetektsfengsling og proporsjonalitetsprinsippet

"Forfatterens prosjekt og bokutgivelse fyller et rom i norsk, vitenskapelig rettslitteratur"

«Analysen av proporsjonalitetsnormens bestanddeler og innhold er rik pådybde og detaljer. Det er fristende å si at forfatterens analyse av hvilken optimaliseringsom er rettslig mulig er «fengslende» lesning.…Jeg er enig med forfatteren i at proporsjonalitetsprinsippet representerer enny standard for straffeprosessuell tenkning. Det å lese denne boken er derforvel anvendt tid for den som sysler med alle former for tvangsspørsmål idet daglige. … forfatterens systematisering ogklargjøring av proporsjonalitetsvurderingens nærmere innhold vil være til godstøtte og inspirasjon for strafferettsjuristers daglige arbeid for en mer rettssikkervaretektsprosess. Bokens struktur og dekkende oppsummeringspunktergjør det dessuten mulig å tilegne seg en kjapp oversikt over hovedpunktene.Forfatterens prosjekt og bokutgivelse fyller et rom i norsk, vitenskapeligrettslitteratur.»

Anett Beatrix Osnes Fause, Tidsskrift for strafferett, årgang 16, nr. 1, 2016, s. 104–108

Til toppen

Forfatter(e)

Merete Havre er cand.jur. fra Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen (2001) og ph.d. i rettsvitenskap fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo (2014), hvor hun var ansatt som universitetsstipendiat. Hun er ansatt som førsteamanuensis på Høgskolen i Oslo og Akershus, barnevernsutdanningen fra desember 2013. Hun har tidligere arbeidet som dommerfullmektig, rådgiver i Bergen fengsel og Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, samt som advokat med bevilling fra 2006.