Klinisk sykepleie 1-3

Utøvelse av klinisk sykepleie (Innbundet)

Sykepleieboken 3

Forfatter:

Unni Knutstad (red.)

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 960
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Originaltittel: Sykepleieboken 3, Klinisk sykepleie
ISBN: 9788202543099
Kategori: Helse- og sosialfag og Sykepleiefag
Fag: Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Utøvelse av klinisk sykepleie

Sykepleieboken 3 – Utøvelse av klinisk sykepleie belyser

- pasientens grunnleggende behov ved sykdom i ulike organsystemer
- sykepleierens sentrale observasjoner, vurderinger og tiltak
- ABCDE-prinsippene, skåringsverktøyet NEWS og kommunikasjonsmalen ISBAR
- arterielle og venøse sår, trykksår og diabetessår
- ERAS-programmene i fast track-forløp
- sykepleierens rolle i poliklinikk og dagkirurgi
- sykepleierens arbeid i spesialisthelsetjenesten og i helse- og omsorgstjenesten i kommunen

Boken er skrevet for bachelorutdanningen i sykepleie. Gjennom hele boken er det henvist til aktuelle sykepleieprosedyrer i VAR Healthcare.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Unni Knutstad er førsteamanuensis ved OsloMet – Storbyuniversitetet, der hun underviser ved bachelorutdanningen i sykepleie og er medlem av forskningsgruppen Læring og samhandling i utdanning og yrke. Hennes forskningsprosjekter er knyttet til sykepleiens kunnskapsgrunnlag. Knutstad var prorektor ved Høgskolen i Oslo fra 2003 til 2007 og dekan ved Avdeling for sykepleierutdanning i perioden 2000–2003. Hun er utdannet sykepleier, er cand.paed. fra Universitetet i Oslo og har en ph.d.-grad i utdannelse og pedagogikk fra Universitetet i Aarhus.

Anny Aasprang er førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet og fagseksjonsleder for bachelor i sykepleie, campus Førde. Hun er også forsker ved Senter for helseforsking, Helse Førde. Aasprang er utdannet sykepleier og har en ph.d.-grad innen livskvalitet og fedmekirurgi fra Universitetet i Bergen. Fra 2004 til 2015 var hun fagansvarlig for videreutdanningene hjerneslag og slagbehandling basert på Bobath-konseptet ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Aasprang har klinisk erfaring fra fedmepoliklinikk og fra nevrologiske og kirurgiske sengeposter.

Hilde Marie Andreassen er høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold, Avdeling helsefag. Hun er utdannet sykepleier og har mastergrad i organisasjon og ledelse. Andreassen har i mange år arbeidet som sykepleier, fagutviklingssykepleier og oversykepleier ved nevrologisk avdeling.

Fanny Bruserud er koordinerende sykepleier for levende giver og nyretransplantasjon ved Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus HF. Hun er klinisk spesialist i sykepleie og har lang klinisk erfaring fra nyremedisinsk sengepost, dialyseavdeling og transplantasjonskirurgisk sengepost. Bruserud var med i en prosjektgruppe nedsatt av NSFFNS med mandat til å starte opp videreutdanning i sykepleie til pasienter med nyresykdom ved Høyskolen Diakonava i Oslo, nå VID vitenskapelige høgskole. Videreutdanningen startet opp i 2004.

Elin Børøsund er seniorforsker ved Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning, Oslo universitetssykehus HF. Hun er utdannet sykepleier og har en ph.d.-grad innen eHelse fra Universitetet i Oslo. Børøsund har lang erfaring fra Rikshospitalets Seksjon for klinisk immunologi og infeksjonsmedisin, både som sykepleier, undervisningssykepleier og seksjonsoversykepleier.

Guro-Marie Eiken er sykepleier med videreutdanning i sårbehandling og mastergrad i avansert geriatrisk sykepleie (AGS). Hun er universitetslektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, campus Drammen, og AGS i hjemmetjenestens innsatsteam i Færder kommune. Hun har rundt 20 års klinisk erfaring, blant annet fra kommunehelsetjeneste, intensiv, nyfødtintensiv, urologi/nefrologi (i Australia), akuttmottak/AMK og hudavdeling.

Mette Ellingsen er ansatt ved Sykehuset Telemark HF, nyrepoliklinikken, med oppfølgingsansvar for predialytiske pasienter, nyretransplanterte og hjemmedialysepasienter i både hemodialyse og peritonealdialyse. Hun er klinisk spesialist i sykepleie og har lang og bred klinisk erfaring med pasienter med nyresykdom, både fra hemodialyseavdeling, nyresengepost og nyrepoliklinikk. Ellingsen var med i en prosjektgruppe nedsatt av NSFFNS med mandat til å starte opp videreutdanning i sykepleie til pasienter med nyresykdom ved Høyskolen Diakonava, nå VID vitenskapelige høgskole. Ellingsen skrev også studieplanen for videreutdanningen, som startet opp i 2004

Jofrid Høybakk er høgskolelektor ved Lovisenberg diakonale høgskole i Oslo, der hun underviser i sykepleie på bachelor- og masternivå. Hun er utdannet sykepleier og intensivsykepleier og har veilederutdanning og embetseksamen i sykepleievitenskap. Høybakk har arbeidet mye med veiledning og undervisning ved videreutdanning i intensivsykepleie. Hun har klinisk erfaring fra hjertemedisinsk avdeling, hjerteovervåking, akuttmottak og intensivavdeling, og har dessuten erfaring med transport av kritisk syke pasienter.

Kirsten Lerum Indrebø er ph.d.stipendiat og sykepleier 1, stomisykepleier, ved Førde sentralsjukehus, kirurgisk avdeling, der hun har et spesielt ansvar for stomiopererte pasienter, pasienter med gastrostomi og pasienter med avføringsinkontinens. Stillingen inkluderer drift av stomipoliklinikken. Hun har også en undervisningsstilling hos bandasjist og underviser blant annet i kommunehelsetjenesten. Indrebø er utdannet sykepleier og har mastergrad i sykepleievitenskap. I tillegg har hun videreutdanning i praksisrettledning, lindrende behandling, stomisykepleie og i å undervise og arbeide kunnskapsbasert. Hun har lang erfaring som sykepleier, stomisykepleier og avdelingssykepleier.

Edda Johansen er intensivsykepleier ved kirurgisk intensiv ved Drammen sykehus, Vestre Viken HF, og førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge. Der er hun blant annet ansvarlig for en videreutdanning i forebygging, behandling og lindring av sår. Johansen har en doktorgrad på temaet voksnes læring i høyere utdanning fra Glasgow Caledonian University, Skottland. Andre fokusområder for hennes forsknings- og utviklingsarbeid er trykksår og inkontinensassosiert dermatitt (IAD).

Live Kaasa er universitetslektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, fakultet for helse- og sosialvitenskap. Hun er utdannet sykepleier med videreutdanning i intensivsykepleie og har embetseksamen i sykepleievitenskap. Kaasa har lang klinisk erfaring fra ulike intensiv- og oppvåkningsavdelinger, og også mange års erfaring med undervisning i sykepleie, både på bachelornivå og i videreutdanningene i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie.

Line Volstad Melbye er sykepleier og helsesøster, ansatt som leder for helsestasjon- og skolehelsetjenesten i Ålesund kommune. Hun var i mange år ansatt som fagutviklingssykepleier ved Seksjon for revmatologi, immunologi og infeksjonsmedisin ved Rikshospitalet og er godkjent som klinisk spesialist i sykepleie til pasienter med hiv-infeksjon. Melby har flere års erfaring med undervisning til bachelorstudenter i sykepleie.

Trine Oksholm er førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole i Bergen, studiested Haraldsplass. Hun er utdannet sykepleier og har en ph.d.-grad på temaet rehabilitering etter lungekreftoperasjon fra Universitetet i Oslo. Hun har også forsket på risiko ved pasientoverflytning og er godkjent som klinisk spesialist i sykepleie. Oksholm var i mange år undervisningssykepleier ved lungemedisinsk avdeling, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus HF, der hun blant annet hadde ansvar for opplæring av nyansatte sykepleiere og kvalitetssikring av pasientoppfølging.

Randi Opheim er førsteamanuensis ved Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, og forsker og spesialsykepleier ved Gastromedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus HF. Hun er utdannet sykepleier og har en ph.d.-grad innen klinisk epidemiologi fra Universitetet i Oslo. Opheim har lang klinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten med pasienter med fordøyelsessykdommer.

Marit Hegg Reime er cand.polit. med hovedfag i sykepleievitenskap og er ansatt som førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet. Hun er utdannet sykepleier med videreutdanning i henholdsvis gastroenterologisk sykepleie, veiledning og kunnskapsbasert praksis. Reime har yrkeserfaring fra medisinske og kirurgiske sengeposter og har veiledet bachelorstudenter på gastrokirurgiske avdelinger i en årrekke. Hun er også fagansvarlig for en nasjonal videreutdanning i gastroenterologisk sykepleie ved Høgskulen på Vestlandet.

Lis Ribu er førsteamanuensis ved OsloMet – Storbyuniversitetet, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Hun er utdannet sykepleier og har en ph.d.-grad innen helserelatert livsdiabetes og diabetiske fotsår fra Universitetet i Bergen. Foruten forskning innen livskvalitetsområdet og diabetes har hun erfaring med blant annet utvikling av komplekse intervensjoner og helseveiledning relatert til atferdsendring og self-management (egenbehandling). Videre arbeider hun innen området helse og teknologi.

Tone Singstad er diabetessykepleier og seksjonsleder ved Akershus universitetssykehus HF, endokrinologisk poliklinikk for voksne. Hun er utdannet sykepleier, har videreutdanning i diabetessykepleie og mastergrad i klinisk sykepleievitenskap. Hun har tidligere vært ansatt som diabetessykepleier ved Aker universitetssykehus, avdeling for endokrinologi, der hun også har hatt fagutviklingsansvar.

Ellen Marie Lykke Trier er ansatt som stipendiat ved VID vitenskapelige høgskole, studiested Diakonhjemmet. Hun forsker på palliasjon i kommunehelsetjenesten og pårørendes erfaringer. Trier er utdannet sykepleier og har hovedfag i helsefag. Mange års sykepleieerfaring fra Hospice Lovisenberg dannet grunnlaget for hennes hovedfagsarbeid om stell av døende. Trier har vært med på å etablere sengeposten ved Hospice Lovisenberg i Oslo og en lindrende enhet i Moss kommune.

Ingeborg Ulvund er førstelektor ved Høgskolen i Molde, der hun underviser på bachelorstudiet i sykepleie og på videreutdanning i kunnskapsbasert praksis. Ulvund er utdannet sykepleier og jordmor, hun har mellomfag i statsvitenskap og hovedfag i helsevitenskap. Hun har lang klinisk erfaring som sykepleier ved ulike somatiske avdelinger og som jordmor ved fødeavdeling og i kommunehelsetjenesten.

Inger Utne er førsteamanuensis ved OsloMet – Storbyuniversitetet, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Hun er utdannet sykepleier og sykepleielærer, har hovedfag i helsefag og en ph.d.-grad fra Universitetet i Oslo på emnet håp hos kreftpasienter med smerter. Utne har mange års erfaring fra undervisning i kreftsykepleie til sykepleierstudenter på bachelor-, videreutdannings- og masternivå. Hun har publisert flere vitenskapelige artikler som omhandler kreftpasienter.

Heidi A. Zangi er sykepleier og forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR), Diakonhjemmet sykehus, og førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole. Hun har en doktorgrad i «Livsstyrketrening», som er et gruppebasert mestringskurs for personer med langvarige helseutfordringer. Ved VID er hun fagansvarlig for videreutdanning i livsstyrketrening. Zangi har arbeidet mange år med kompetanseutvikling, veiledning og undervisning av sykepleiere og annet helsepersonell. Hennes forskning er spesielt relatert til læring og mestring hos personer med revmatiske sykdommer og andre muskel-skjelett-sykdommer.[

Elisabeth Østensvik er kvalitetsrådgiver i seksjon Helse og velferd i Fredrikstad kommune. Hun er utdannet sykepleier og har hovedfag i helsefag fra Universitetet i Oslo. Østensvik har lang klinisk erfaring som sykepleier og fagutviklingssykepleier fra ortopedisk avdeling ved Sykehuset Østfold HF. Hun har vært høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold, bachelorutdanningen i sykepleie, forlagsredaktør i Akribe AS og leder for forsknings- og utviklingsavdelingen (FoU) ved Utviklingssenter for sykehjem i Østfold.

Anne Øverlie er høgskolelektor ved videreutdanning i kreftsykepleie ved VID vitenskapelige høgskole i Oslo, studiested Diakonova. Hun har også veileder- og sensoroppdrag ved videreutdanning i klinisk gastrosykepleie ved Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen og campus Førde. Øverlie er utdannet sykepleier og har mastergrad i klinisk helsearbeid, studieretning palliasjon. Hun har vært høgskolelærer i bachelorutdanningen og koordinator for flere videreutdanninger ved Høgskolen i Bergen. Hun har lang klinisk erfaring fra kirurgiske avdelinger, blant annet fra gastrokirurgi, og fra gynekologi og fra øre-nese-halsavdelingen ved Haukeland universitetssjukehus, Bergen.

Klinisk sykepleie 1-3