Utmark i endring (Heftet)

Forfatter:

Frode Flemsæter og Bjørn Egil Flø (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 308
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202749361
Kategori: Statsvitenskap , Sosiologi , Sosialantropologi og Samfunnsvitenskap
Fag: Sosialantropologi, Sosiologi, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Utmark i endring

Denne boka er tilgjengelig i en gratis open access-utgave på noasp.no.

Det er i ferd med å skje store endringar i den norske utmarka. Hyttebygging, rovdyr, beiting og aukande konfliktnivå mellom tradisjonelle og nye brukarar fører til heftige debattar om bruken av utmarka og utmarksressursane. I boka Utmark i endring gjev nokre av landets fremste samfunnsforskarar innanfor feltet utmark ei innføring i viktige endringar, og innspel til korleis ein kan bringe debattane rundt framtida til utmarka vidare.

Bruk av utmark har alltid vore viktig for oss nordmenn. Her kan fritidsbustadar, vindkraftutbygging, gruvedrift og friluftsliv skape livskvalitet og arbeidsplassar. Samstundes utfordrar bruken både naturverdiar, kulturverdiar og tradisjonell utmarksbruk som sau- og reinbeite.

Arealpresset i utmarka er veksande og kan føre til fleire interessekonfliktar. Kan beitenæringane overleve areal- og rovdyrpress? Kor mange fleire fritidsbustader toler utmarka? Kvar går grensa for tilrettelegging i friluftslivet? Kva for del av utmarkshistoria er det vi verdset?

Bidragsytarane i boka kjem frå ulike fagfelt som geografi, sosiologi, jus, økonomi og filosofi – og gjev med dette ulike perspektiv på endringane i utmarka. Samla gir Utmark i endring eit vesentleg bidrag til utmarskforskinga, og kan fungere som eit diskusjonsgrunnlag for dei utfordringane som næringar, brukarar og forvaltarar av utmarka står overfor.

Utmark i endring er tankevekkande lesing for alle med interesse for bruk og forvalting av utmarka. Dette kan vere studentar, forskarar, næringsaktørar eller forvaltarar av utmarka. Med eit interessant og samfunnsaktuelt innhald er boka òg høgaktuell for den jamne samfunnsengasjerte borgar.

Utmark i endring er redigert av Frode Flemsæter, seniorforskar ved Ruralis og fyrsteamanuensis ved NTNU, og Bjørn Egil Flø, seniorforskar ved NIBIO.

Til toppen

Andre utgaver

Utmark i endring
Bokmål/Nynorsk Open Access 2021
Forfatter(e)

Frode Flemsæter er seniorforsker ved Ruralis – Institutt for rural og regionalforskning.

Bjørn Egil Flø er seniorforsker ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

Tor Arnesen er forsker ved Høgskolen i Innlandet.

Katrina M. Brown er forsker ved The James Hutton Institute, Storbiritannia.

Svein Morten Eilertsen er forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

Knut Fageraas er førstekonservator ved MiA – Museene i Akershus.

Katrine Broch Hauge er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.

Bernt Johansen er seniorforsker ved NORCE Norwegian Research Centre.

Stine Kvamme er forsker ved Høgskolen i Innlandet.

Jan Åge Riseth er sjefsforsker ved NORCE Norwegian Research Centre.

Odd Inge Vistad er seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Jørund Aasetre er førsteamanuensis ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).