Ung medvirkning av Aina Landsverk Hagen og Bengt Andersen (Open Access)
Open Access

Ung medvirkning (Open Access)

Kreativitet og konflikt i planlegging

Forfatter:

Aina Landsverk Hagen og Bengt Andersen (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Open Access
Utgivelsesår: 2021
Kopibeskyttelse: Ingen DRM
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202716226
Kategori: Sosiologi , Sosialantropologi , Samfunnsfag og Samfunnsvitenskap
Filformater: EPUB3, HTML, PDF, XML
Lisenstype: Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International
Fagfellevurdert: Ja
Fag: Samfunnsfag, Sosialantropologi, Sosiologi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Ung medvirkning

Hvordan gjør vi medvirkning med barn og unge? Ung medvirkning: Kreativitet og konflikt i planlegging tar for seg hvordan medvirkning med barn og unge utspiller seg i praksis, i steds- og byutviklingsprosesser i norske kommuner.

Fra sine ulike ståsteder diskuterer samfunnsforskere, kunstnere, en arkitekt og en ung medvirker erfaringer og dilemmaer med å inkludere barn, ungdom og unge voksne som medvirkere. Leseren får konkrete eksempler fra medvirkningsprosesser og presentasjon av verktøy som er utviklet i samarbeid med ungdom, arkitekter og offentlig ansatte.

Bidragene viser hvordan gode intensjoner om inkludering kan skjule makthierarkier, konflikter og interessemotsetninger. Samtidig peker boken på hvordan muligheten for kreativitet og nytenking er stor når unge inviteres inn til å medvirke i planleggingen av alt fra ungdomshus og skolegårder til parker og uteområder i nabolaget.

Antologien gir inspirasjon til forskere, studenter, kommunalt ansatte, planleggere og andre praktikere som jobber med medvirkning i by- og stedsutvikling. Blant temaene som tas opp er medvirkning som medforsking, sosialt entreprenørskap og medvirkning i skolefag og i sosiokulturelle stedsanalyser, håndens kraft i kreative praksiser, samlokalisering som trend, digital og hybrid medvirkning og medvirkningens maktspill. Ved å introdusere en ny modell for «tykk medvirkning», søker antologien å sikre at unge innbyggere ikke bare blir hørt og sett, men også får mulighet til å være vedvarende ressurser i sine nærmiljøer.

Bokens redaktører, Aina Landsverk Hagen og Bengt Andersen, er begge seniorforskere ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – storbyuniversitetet.

Til toppen

Andre utgaver

Ung medvirkning
Bokmål Heftet 2022
Forfatter(e)

Aina Landsverk Hagen (f. 1977) er sosialantropolog ved AFI, OsloMet. Hagen forsker på, skriver og snakker gjerne om kreativitet og innovasjon, ytringsfrihet, ungdom og medvirkning i by- og stedsutvikling. Hun er opptatt av å utvikle og eksperimentere med samfunnsvitenskapelige metoder, samt jobbe med transfaglig innovasjon og organisasjonsutvikling som aksjonsforsker.

Bengt Andersen (f. 1974) er sosialantropolog og byforsker ved AFI, OsloMet. Han har gjort feltarbeid i USA og Norge der sentrale tematikker har vært arkitektur, byplanlegging, medvirkning, stedstilhørighet og kulturminner, samt segregasjon, ungdomskriminalitet og opptøyer. Andersen er medredaktør av tidsskriftet Nordic Journal of Urban Studies.

Daniele Evelin Alves (f. 1978) er forsker II ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), OsloMet – storbyuniversitetet og har en doktorgrad i psykologi fra Universitetet i Oslo. Hennes forskningsområder omfatter blant annet psykisk helse, minoriteter, barn og unges medvirkning, samt helsefremmende skoler, arbeidsplasser og samfunn.

Ingar Brattbakk (f. 1969) er samfunnsgeograf og byforsker ved AFI, OsloMet. Han har studert sosial ulikhet og segregasjon i byer, boligsituasjonen for leietakere og hvordan nabolagseffekter påvirker oppvekst i urbane nabolag. Brattbakk har vært sentral i utviklingen av sosiokulturelle stedsanalyser og har forsket på medvirkning i stedsutvikling for flere grupper, inkludert ungdom. Han var medlem i det regjeringsoppnevnte By- og levekårsutvalget som stod bak NOU 2020: 16 Levekår i byer. Gode lokalsamfunn for alle.

Astri Margareta Dalseide (f. 1988) er arkitekt MNAL og arkitekt/urbanist ved A-Lab i Oslo. Nylig har hun jobbet med større samskapingsprosesser for institusjoner og næringsliv, og forsket på ungdommers medvirkning. I tillegg har hun vært involvert i mulighetsstudier for by og tettsteder, sosiokulturelle stedsanalyser for bydeler i Oslo og tverrfaglig forskning på livet i byen. Astri var founding partner for arkitektkontoret Kåmmån.

Bjørk Brøndmo Engerbakk (f. 2001) ble uteksaminert fra musikklinja ved Foss videregående skole i Oslo våren 2020. Hun har vært involvert i UngHus-prosjektet siden 2019 gjennom jobben som Ung Ambassadør i bydel St. Hanshaugen. Hun holdt innlegg på Ungdatakonferansen 2020 om sine opplevelser og erfaringer som medvirker, og ble engasjert som vitenskapelig assistent på AFI våren 2021. Her jobbet hun blant annet med en dokumentarfilm om huset i Stensparken og nettsiden til prosjektet. For tiden avtjener hun verneplikten sin i Sjøforsvaret. På fritiden spiller hun i band hvor hun skriver tekster og komponerer sanger.

Monika Grønli Rosten (f. 1979) er sosialantropolog og forsker i ungdomsseksjonen ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet. Hun har blant annet forsket på urban oppvekst, medvirkning og forebyggende ungdomsarbeid. For tiden er hun tilknyttet flere prosjekter om sosial kontroll og unges selvbestemmelse som en del av NOVAs voldsforskningsprogram. Rosten har særlig interesse for samfunnsvitenskapelig metodeutvikling, samt problemstillinger knyttet til forholdet mellom majoritet og minoritet i den norske velferdsstaten.

Karoline Hjorth (f. 1980) er fotograf, kunstner og skribent. Med portrettet som metodisk utgangspunkt arbeider hun med utstillinger, installasjoner og publikasjoner. Hennes første bok, Mormormonologene, ble utgitt i 2011, etterfulgt av Algoritmeanekdoter i 2019. Med Riitta Ikonen har Hjorth skrevet bøkene Eyes as Big as Plates og Time is a Ship that Never Casts Anchor. I forbindelse med kunstnerduoens tiårsjubileum utgis Eyes as Big as Plates 2 i 2021.

Sara Berge Lorenzen (f. 1992) er forsker III ved AFI, OsloMet. Hun har en mastergrad i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo med feltarbeid i Delhi, hvor hun skrev om start-up-kultur i indisk medieindustri. På AFI er hun involvert i en rekke ulike prosjekter som tar for seg metodeutvikling og -innovasjon innen by- og stedsutvikling, ungdomsmedvirkning, organisasjonslæring og folkeforskning.

Ingrid M. Tolstad (f. 1978) er sosialantropolog med ph.d. i musikkvitenskap, og jobber som seniorforsker ved AFI, OsloMet. Hun har gjort feltarbeid på kreative prosesser og miljøer i USA, Russland og Norge. Med en særlig interesse for kulturfeltet har hun forsket på temaer som digitaliseringens betydning for arbeids- og kunstnerliv, omstilling og innovasjon i mediebransjen, kvalitetsvurderinger i kunstneriske arbeidsprosesser, talentutvikling i film og utforsking av metodikk for ungdomsmedvirkning i byutvikling.

Nina Vestby (f. 1966) er kunstner, født i Oslo, men har vokst opp transkulturelt. Hun har en mastergrad i Kunst i samfunnet fra OsloMet. Med broderiprosjektet EUTOPIA utforsker og samler hun på transkulturelle barn og unge sine narrativer om tilhørighet og identitet. Hun har vært sentral i å koble utøvelse av ulike kunstuttrykk med ungdomsmedvirkning, i samarbeid med forskere fra AFI.