Undervisningskunnskap i matematikk (Heftet)

Forfatter:

Ellen Konstanse Hovik og Bodil Kleve (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 208
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202697167
Kategori: Matematikk og Matematikk, realfag og teknologi
Fag: Matematikk, Matematikk, realfag og teknologi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Undervisningskunnskap i matematikk

Hva er undervisningskunnskap i matematikk? Hvilke faglige og didaktiske kunnskaper trenger en lærer for å undervise i matematikk?

Denne vitenskapelige antologien belyser undervisningskunnskap i matematikk fra ulike innfallsvinkler. Bidragene er revidert i henhold til fagfornyelsen, LK20. Hensikten med boka er å formidle mangfoldet i lærerutdanningens matematikkfag når det gjelder forskning og utviklingsarbeid, og i tillegg synliggjøre bredden i skolefaget matematikk.

Matematikklæreres samlede kunnskap om matematikkundervisning er mangfoldig, og bidragene i denne boka gjenspeiler dette. Matematikkoppgaver, matematiske spørsmål og situasjoner fra klasserommet og lærerutdanningen løftes fram og diskuteres fra ulike teoretiske og didaktiske perspektiver og opp mot kjerneelementene i matematikk i LK20. Ulike måter å jobbe med konkrete matematikkemner på analyseres. Filosofiske problemstillinger utforskes, og det oppfordres til bruk av matematikkens historie i undervisningen. Her finnes gode forslag og inspirasjon for så vel studenter som lærere med mange års erfaring.

Forfatterne underviser og forsker ved grunnskolelærerutdanningen ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Ellen Konstanse Hovik er førstelektor i matematikkdidaktikk ved OsloMet – storbyuniversitetet. Hun har deltatt i omfattende utviklingsarbeid knyttet til grunnskolelærerutdanningen og til videreutdanning av lærere. Hun har studert læreres undervisingskunnskap i matematikk knyttet til tema som argumentasjon og bevis, brøkregning og bruk av digitale verktøy i undervisningen. Hovik har vært spesielt opptatt av bruk av ulike representasjonsformer i matematikk. Hun har publikasjoner nasjonalt og internasjonalt innen fagfeltet matematikkdidaktikk.

Bodil Kleve er professor i matematikkdidaktikk ved OsloMet – storbyuniversitetet. Kleve har gjennom klasseromsforskning studert matematikklæreres implementering av læreplaner, læreres undervisningskunnskap i matematikk og elevers identitet i forhold til læring av matematikk. I forbindelse med elevers matematikklæring fremheves det å være på innsiden av matematikkdiskursen som avgjørende for å kunne lykkes i faget. Kleve har undervist på alle nivåer i matematikklærerutdanningen, har deltatt i flere NFR-finansierte forskningsprosjekter og hun har en rekke nasjonale og internasjonale publikasjoner innen matematikkdidaktikk.

Eyvind Martol Briseid er førsteamanuensis i matematikk ved OsloMet. Briseids forskningsfelt er primært matematisk logikk, med særlig vekt på anvendelser av matematisk logikk innen andre områder av matematikken, som ikke-lineær funksjonsanalyse. Briseid er også fagansvarlig for kategoriene matematisk logikk og filosofisk logikk i Store Norske Leksikon.

Elisabeta Eriksen er førsteamanuensis i matematikk ved Institutt for grunnskolelærerutdanning ved OsloMet – Storbyuniversitetet. Hun er medforfatter for flere bøker for matematikklærere og lærerstudenter. Eriksen har doktorgrad i differensialgeometri fra Warwick University (Storbritannia) og forsker innen matematikkdidaktikk.

Tonje Hilde Giæver er førstelektor i digital kompetanse ved OsloMet – storbyuniversitetet, fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Hun har lang erfaring i undervisning innen profesjonsfaglig digital kompetanse i lærerutdanningen og i etter- og videreutdanningssatsinger som Desentralisert kompetanseutvikling og Kompetanse for kvalitet. Hun har deltatt i og ledet flere forsknings- og utviklingsprosjekter innen fagområdet. Hun har publikasjoner nasjonalt og internasjonalt innen fagfeltet blant annet knyttet til bruk av digitale verktøy og tjenester til støtte for læring i skolen og i lærerutdanningen, utvikling av lærerstudenters profesjonsfaglige digitale kompetanse og digitalisering i skolen.

James Gray er førsteamanuensis i matematikkdidaktikk ved OsloMet. Hans doktorgrad i matematikk fra Edinburgh University omhandler algebra og logikk. Innen matematikkdidaktikk har han publisert artikler om bruk av IKT i vurdering.

Olav Gravir Imenes er førsteamanuensis i matematikk ved OsloMet – Storbyuniversitetet, og underviser ved grunnskolelærerutdanningene. Imenes har doktorgrad i matematikk fra Universitetet i Oslo innenfor fagfeltet ikke-kommutativ algebraisk geometri og forsker fortsatt innenfor dette fagfeltet. Han forsker og publiserer også innenfor matematikkdidaktikk og har bidratt til lærebøker for grunnskolelærerutdanningene.

Grethe Kjensli er universitetslektor ved OsloMet, der hun underviser i matematikkdidaktikk ved lærerutdanningen. Hun har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo og har tidligere forelest i matematikk og samfunnsøkonomi ved flere høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Sammen med andre har hun utarbeidet en digital studieguide for et matematikkurs for nettstudenter ved Handelshøyskolen BI.

Lars Reinholdtsen er førsteamanuensis i matematikkdidaktikk ved OsloMet. Han har doktorgrad i filosofi og har særlig interesse for matematikkfilosofi og matematikkhistorie. Han har deltatt i utvikling av studiet Grunnskolelærer 5.–10. trinn ved lærerutdanningen.

Camilla Rodal er førstelektor i matematikkdidaktikk ved OsloMet. Hun har deltatt i omfattende utviklingsarbeid innenfor matematikk ved lærerutdanningen av studiet Grunnskolelærer 1.-7. trinn. Rodal har spesielt vært opptatt av ulike aspekter av elevers og studenters brøkforståelse og spenningsfeltet mellom teori og praksis. Hun har publikasjoner nasjonalt og internasjonalt innen fagfeltet matematikkdidaktikk.

Bjørn Smestad er dosent i matematikkdidaktikk ved OsloMet – storbyuniversitetet og dosent II ved Høgskulen i Volda. Han har et bredt interessefelt innen lærerutdanning og har blant annet forsket på matematikkhistoriens plass i matematikkundervisning. Han har også deltatt i større forskningsprosjekter som har sett på hvordan lærerstudenter utvikler seg til profesjonsutøvere gjennom teori- og praksisstudier. Han har en rekke publikasjoner både nasjonalt og internasjonalt innen matematikkdidaktikk.

Ida Heiberg Solem er førstelektor i matematikk ved OsloMet. Hun er opptatt av betydningen av kommunikasjonen i matematikklasserommet knyttet til undring og resonnement, argumentasjon og begrunnelse. Solem er medforfatter av Det matematiske barnet og Tall og tanke, lærebøker for førskole- og grunnskolelærerutdanning, og har flere publikasjoner både nasjonalt og internasjonalt innen matematikkdidaktikk.

Helga Kufaas Tellefsen er førstelektor i matematikk ved OsloMet-Storbyuniversitetet. Hun har vært medforfatter på læreverket Nummer for ungdomstrinnet og har tidligere jobbet 10 år som ungdomstrinns lærer. Helga Kufaas Tellefsen har siden 2009 vært fagansvarlig og undervist lærere i matematikk i videreutdanningstilbudet «kompetanse for kvalitet» og i tillegg utviklet læreplanene for studiet. I tillegg har hun deltatt i flere prosjekter rettet mot etterutdanning som Ungdomstrinn i utvikling, Realfagsprosjektet samt Desentralisert kompetanse tilbud og også vært leder for en Universitetsskole tilknyttet OsloMet. Tellefsen satt også som representant i den nasjonale gruppen NELVU, nasjonalt organ for elev- og lærlingsvurdering og har skrevet flere artikler og bokkapitler om tema vurdering. Hun har også deltatt i forskningsprosjekter om matematikkundervisning som TEACH21st, «Teaching and Transfer Effects of 21st Century Skills -Collaborative Problem Solving in Digital Environments».

Gerd Ånestad har lang erfaring som lærer i ungdomsskolen. Nå er hun førstelektor ved OsloMet - Storbyuniversitetet. Her har hun undervist både i lærerutdanningen og videreutdanning for lærere. Hun har også vært engasjert i Ungdomstrinn i utvikling og Realfagskommuner, sentrale satsningsområder i regi av Utdanningsdirektoratet. Hennes forskningsområder er knyttet til fagfeltet matematikkdidaktikk der begynneropplæringen, spesialundervisning, brøkforståelse og sosiomatematiske normer er fokusområder. Hun har publisert både nasjonalt og internasjonalt.