Tilretteleggeransvar (Innbundet)

Verdipapirforetaks erstatningsansvar ved tilrettelegging av aksjeemisjoner

Forfatter:

Olav Fr. Perland

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 970
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202292485
Kategori: Finans , Selskapsrett , Erstatningsrett og Avtale- og kontraktsrett
Fag: Avtale- og kontraktsrett, Erstatningsrett, Finans, Selskapsrett
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Tilretteleggeransvar

I Tilretteleggeransvar analyserer forfatteren hvilket erstatningsansvar som kan oppstå for verdipapirforetak som tilrettelegger aksjeemisjoner etter norsk rett. Tilretteleggers bistand i emisjonen kan bestå av blant annet å lede emisjons­prosessen, gi råd til utsteder, formidle informasjon om utsteder, aksjene og emisjonen til potensielle tegnere, markedsføre emisjonen, motta og videreformidle tegninger og forestå oppgjøret.

I første rekke behandles ansvarsgrunnlaget for tilrettelegger. Dette omfatter en nærmere gjennomgang av aktsomhetsnormen. Spørsmål om ansvarets erstatningsrettslige utstrekning overfor potensielle skadelidte, betydningen av skadelidtes egne forhold og kravene til årsakssammenheng er også sentrale temaer. Tilrette­legger fraskriver seg normalt sentrale deler av sitt potensielle erstatnings­ansvar. Et avgjørende spørsmål er dermed i hvilken ut­strekning slike ansvars­fra­skrivelser kan gjøres gjeldende overfor skadelidte.

Tilretteleggeransvar har et betydelig grensesnitt mot verdipapirrettslige regler. Særlig gjelder dette innholdet av tilretteleg­gers aktsomhetsnorm, som har nær tilknytning til kravet til god forretningsskikk i verdipapirretten.

Kravene til årsakssammenheng er også viet stor oppmerksomhet i boken. Flere av temaene som behandles har betydelig generell erstatningsrettslig interesse.

Boken vil være nyttig for verdipapirforetak, advokater, rådgivere og andre som arbeider med aksjeemisjoner, enten det er på vegne av utstedere, tilretteleggere eller tegnere.

Til toppen

Presse Tilretteleggeransvar

«I lys av det vellet av informasjon omkring tilretteleggelse og rettsreglene som regulerer tilretteleggelse som her presenteres i en erstatningsrettslig sammenheng, er det all grunn til å anta at boken vil vise seg overmåte nyttig for den som leter etter innspill til løsning av konkrete eller potensielle ansvarsspørsmål, enten det er på vegne av utstederselskap, tegnere eller andre som mener å ha blitt påført et økonomisk tap, eller det for den saks skyld er tilretteleggerforetak selv som ønsker å kvalitetssikre virksomheten. I denne forbindelse kan det også nevnes at det, til tross for omfanget, er relativt lett å manøvrere rundt i avhandlingen; innholdsfortegnelsen er detaljert, kapittel- og avsnittsoverskriftene er informative, og boken har stikkordregister. Samlet sett er det neppe tvil om at en så detalj- og kunnskapsrik fremstilling som Perland har levert med Tilretteleggeransvar, ikke bør forbigås av noen som kommer i befatning med ansvarsspørsmål på feltet.»

Bjarte Thorson, TfR 1-2014

Til toppen

Forfatter(e)
Olav Fr. Perland er partner i advokatfirmaet Wiersholm AS, der han hovedsakelig arbeider med tvisteløsning og rådgivning innen selskaps- og kontraktsrett.