Klinisk sykepleie 1-3

Sykepleieboken 1 (Innbundet)

Sykepleiens fundament

Forfatter:

Ann Kristin Bjørnnes, Edith Roth Gjevjon, Ellen Karine Grov og Inger Margrethe Holter (red.)

Forfatter: , , og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 904
Illustratør: Toverud, Kari C.
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202673543
Kategori: Sykepleiefag
Fag: Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Sykepleieboken 1

En bok i grunnleggende sykepleie, primært skrevet for bachelorstudenter.

Sykepleieboken 1 – Sykepleiens fundament gir en bred innføring i grunnleggende sykepleie, det vil si i sykepleiens teoretiske grunnlag og i grunnleggende kunnskaper og ferdigheter som det er forventet at studentene skal tilegne seg gjennom sykepleierutdanningen. Boken består av tre hoveddeler som sammen synliggjør sykepleierens arbeidsoppgaver, kompetanse og særegne bidrag i det helsefaglige teamet:

1. Sykepleiens grunnlag. Kapitlene i del 1 gir innsikt i sykepleiens grunnleggende kjennetegn, verdier, tenkning, kjernekompetanser og arbeidsprosesser, det vil si i hva sykepleie handler om. Vi ser blant annet på hvordan sykepleieren møter pasienter og pårørende i ulike situasjoner.

2. Pasientens grunnleggende behov. Kapitlene i del 2 legger vekt på å presentere observasjoner, vurderinger, tiltak og arbeidsmetoder som sykepleieren benytter for å ivareta pasienters ulike grunnleggende behov i forskjellige situasjoner.

3. Kliniske situasjoner. Del 3 synliggjør at pasienter kan ha sammensatte og komplekse behov som krever at sykepleieren er i stand til å integrere kunnskaper fra ulike områder av sykepleiefaget. Vi gjennomgår hygiene og smittevern, kliniske undersøkelser, sykepleie til døende pasienter og sykepleie til pasienter med komorbiditet.

Med utgangspunkt i forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning har denne sjette utgaven gjennomgått en omfattende revidering og omstrukturering. Innholdet bygger på kunnskapsbasert praksis, og boken har fått flere nye kapitler, ny kapittelinndeling og ny tittel. På aktuelle steder er det henvist til relevante sykepleieprosedyrer i det digitale prosedyreverket VAR Healthcare.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Ann Kristin Bjørnnes er førsteamanuensis og studieleder ved bachelorutdanningen i sykepleie ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, OsloMet. Hun er sykepleier og jordmor, har mastergrad i helse- og sosialvitenskap og ph.d. på en avhandling om smertelindring etter hjertekirirugi. Hennes forskning innbefatter symptomhåndtering, særlig relatert til hjertesykdom hos kvinner, helseteknologi og brukermedvirkning i forskning.

Edith Roth Gjevjon er professor i sykepleie ved Lovisenberg diakonale høgskole og redaktør for Sykepleien Forskning. Gjevjon er sykepleier og har mastergrad og ph.d. i sykepleievitenskap. Hennes forskning innbefatter kvalitet og kontinuitet, systematikk og struktur samt teknologi og dokumentasjon i sykepleien, dessuten kommunehelsetjeneste, hjemmesykepleie og eldre samt sykepleiedidaktikk og -utdanning.

Ellen Karine Grov er professor ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid og leder for ph.d.-programmet i helsevitenskap ved Fakultet for Helsevitenskap, begge ved OsloMet. Hun er også professor II ved Institutt for helse- og omsorgsfag, UiT Norges arktiske universitet. Grov er sykepleier, kandidat i sykepleievitenskap og dr.polit. Hun leder flere forskningsprosjekter og har skrevet flere fagbøker og over hundre vitenskapelige artikler.

Inger Margrethe Holter er sykepleier, har sykepleierlærerutdanning, mastergrad i sykepleieadministrasjon og en ph.d. i sykepleievitenskap fra University of Rhode Island, USA. Holter har vært dekan ved Høgskolen i Buskerud og førsteamanuensis ved henholdsvis Institutt for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo, og Lovisenberg Diakonale Høgskole. Hun har også vært sjefssykepleier ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, og prosjektkoordinator i Norsk Sykepleierforbund. I dag er hun pensjonist.

Anne Kari Tolo Heggestad er professor ved VID vitenskapelige høgskole i Oslo og forsker ved Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo. Hun er sykepleier, cand.san. og har ph.d på en avhandling om verdighet i demensomsorgen. Heggestad er opptatt av demensomsorg, verdighet og etikk, og også av hvordan sykepleierstudenter kan tilegne seg kunnskap og kompetanse i etikk.

Asta Bye er førsteamanuensis ved OsloMet og forsker ved European Palliative Care Research Centre. Hun er klinisk ernæringsfysiolog og dr.philos. Hennes forskning er relatert til ernæringsproblemer ved kreft, underernæring og kakeksi.

Berit Mosseng Sjølie er førstelektor og studieleder ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord universitet, og er involvert i forskergruppen Carelead. Hun er sykepleier med videreutdanning innenfor eldreomsorg og mastergrad i helsefag.

Birgitte Graverholt er ansatt i Aliva AS, et oppstartsselskap som skal realisere en idé om et medisinsk produkt for munntørrhet. Hun har vært leder ved Senter for kunnskapsbasert praksis og førsteamanuensis ved Fagseksjon for kunnskapsbasert praksis, Høgskulen på Vestlandet. Graverholt er sykepleier med Master of Critical Care Nursing fra Australia og har ph.d. med en avhandling om sykehusinnleggelser fra sykehjem. Hennes undervisnings- og forskningsområder er implementering av kunnskapsbasert praksis.

Dag-Gunnar Stubberud er førstelektor ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, OsloMet, der han primært er tilknyttet mastergradsutdanningen i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter. Han er utdannet intensivsykepleier og har embetseksamen i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo. Foruten praksis fra hjerteovervåking, kirurgisk avdeling og infeksjonsavdeling har han flere års klinisk praksis fra intensivavdeling.

Desiree Eide er forsker ved Senter for rus- og avhengighetsforskning, SERAF. Hun er utdannet Family Nurse Practitioner fra Johns Hopkins University, USA, og har en ph.d. fra Universitetet i Oslo.

Elisabeth Solheim er universitetslektor ved Institutt for sykepleie og helsevitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge, og leder for Simuleringssenteret i Drammen. Solheim er sykepleier og har mastergrad i sykepleievitenskap. Hennes forskning er knyttet til bruk av simulering som læringsmetode og vurdering av ferdighetstrening.

Ellisiv Lærum-Onsager er førsteamanuensis ved Lovisenberg Diakonale Høgskole og postdoktor ved Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, Universitetet i Oslo. Hun er personlig trener, kostholdsveileder, sykepleier og har mastergrad og ph.d. i helsevitenskap. Lærum-Onsager arbeider med klinisk forskning innen ernæring, fysisk aktivitet og pasientrapporterte utfallsmål (PROM) hos ulike pasientgrupper.

Gro Jamtvedt er dekan ved Fakultet for helsevitenskap, OsloMet. Hun er fysioterapeut og har Master of Public Health og doktorgrad i kvalitetsmåling. Jamtvedt har vært avdelingsdirektør for Avdeling for kunnskapsoppsummering ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og professor II ved Senter for kunnskapsbasert praksis, Høgskolen i Bergen.

Gunilla Borglin er professor i sykepleievitenskap ved Lovisenberg Diakonale Høgskole. Hun er sykepleier og har master- og doktorgrad i sykepleievitenskap. Hennes forskning er knyttet til forskningsmetode, gamle menneskers helse, livskvalitet og behov for sykepleie samt modeller/intervensjoner rettet mot grunnleggende behov og sykepleie

Herdis Alvsvåg er professor emeritus ved VID vitenskapelige høgskole i Bergen. Hun er sykepleier, har sykepleierlærerutdanning og er cand.polit. i sosiologi. Som forsker er hun opptatt av sykepleie, pedagogikk og filosofi, spesielt herunder ulike kunnskapsformer, omsorg, læring og dannelse.

Hesook Suzie Kim (ph.d., RN) er professor emeritus ved College of Nursing, University of Rhode Island, USA. I Norge er hun professor emeritus ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge, og Avdeling for sykepleievitenskap, ved Universitetet i Oslo.

Jörn Klein er professor ved Universitet i Sørøst-Norge, der han er ansvarlig for undervisning og forskning i mikrobiologi, epidemiologi og smittevern. Han har vært medlem i smittevernnemnda oppnevnt av Helsedepartementet og i fagråd for smittevern i Helse Sør-Øst RHF. Klein er prosjektleder for flere forskningsprosjekter innen smitteforebygging og hygiene.

Kirsti Skovdahl er professor i aldring og helse og prodekan for forskning ved Fakultet for helse, velferd og organisasjon, Høgskolen i Østfold. Hun er sykepleier, har mastergrad i sykepleievitenskap og doktorgrad i medisinsk vitenskap fra Karolinska Institutet, Stockholm. Hennes forskning har tyngdepunktet innenfor demensomsorg, eldreomsorg, kommunale helse- og omsorgstjenester samt personsentrert tilnærming.

Lars Kyte er førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet, Avdeling for helsefag, der han underviser ved bachelorutdanningen i sykepleie og ved forskjellige videreutdanninger. Han er utdannet lege med spesialitet i nevrologi.

Lena Günterberg Heyn er førsteamanuensis ved Universitetet i Sør-Øst Norge. Hun er sykepleier og har mastergrad i sykepleievitenskap og ph.d. på en avhandling om pasient–kliniker-kommunikasjon. Heyn underviser i kommunikasjon og forsker på kommunikasjon, simulering og utdanningsforskning.

Lene Elisabeth Blekken er førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU. Hun er sykepleier, cand.polit. og har ph.d. i samfunnsmedisin med hovedvekt på epidemiologiske studier av avføringsinkontinens, obstipasjon og bruk av laksativer blant pasienter på sykehjem. Hun jobber også med forskning og undervisning innen temaet undersøkelses- og vurderingskompetanse i sykepleie.

Lene Baagøe Laukvik er universitetslektor og ph.d.-stipendiat ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Universitetet i Agder. Hun er sykepleier og har mastergrad i helsevitenskap med vekt på alderdom og helse. Laukvik forsker på dokumentasjon og standardisert terminologi i sykepleie og på hvordan personsentrert omsorg kan ivaretas i elektronisk dokumentasjon.

Lillian Lillemoen er pensjonist fra forskerstilling ved Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo. Lillemoen er sykepleier, kandidat i sykepleievitenskap og dr.polit. Hennes forskningsområder er klinisk etikkarbeid og etiske spørsmål i eldreomsorgen og ved livets slutt. Hun har også vært førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold.

Linda Nilsen Bakken er førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun er sykepleier og kandidat med ph.d. i sykepleievitenskap. Hennes forskning har tyngdepunktet innenfor søvn etter førstegangs hjerneslag.

Linda Rykkje er førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole i Bergen og programleder for videreutdanning i gerontologisk sykepleie. Hun er sykepleier og har ph.d. i omsorgsvitenskap. Hennes forskning handler om verdighet og åndelig omsorg, livshistorier, fagutvikling, refleksjon og etikk, m.m.

Lisbeth Thoresen er førsteamanuensis ved Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap, Universitetet i Oslo. Hun er sykepleier og har hovedfag og doktorgrad i profesjonsetikk fra Teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hennes kompetanseområder er etikk, fenomenologi og omsorg ved livets slutt.

Mariann Fossum er professor ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Universitetet i Agder. Hun er sykepleier, har mastergrad i sykepleievitenskap og doktorgrad i medisinsk vitenskap med spesialisering innen helse- og omsorgsfag, sistnevnte fra Örebro Universitet, Sverige. Hennes forskningsområder er dokumentasjon, beslutningsstøtte og IKT i helsetjenesten.

Marianne Dahl var på 1980-tallet med på å starte opp kreftavdelingen i Tromsø, og senere sengeposten på Lovisenberg Lindring og Livshjelp (nå Hospice Lovisenberg) i Oslo. Dahl er sykepleier med videreutdanning i kreftsykepleie og hovedfag i helsefag. I dag er hun pensjonist.

Marit Kirkevold er instituttleder ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, OsloMet, og professor II i sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun er sykepleier og er Master of Education (M.Ed.), Master of Arts (M.A.) og Doctor of Education (Ed.D.) fra USA. Kirkevold har blant annet initiert og ledet arbeidet med etableringen av undervisningssykehjem (nå utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester) i Norge og leder nå den nasjonale forskerskolen for forskning i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Hennes forskning har tyngdepunktet innenfor pasienterfaringer og sykepleie til gamle mennesker og personer med kronisk sykdom.

Marko Stojiljkovic er universitetslektor ved Institutt for sykepleie og helseremmendearbeid, OsloMet. Han er sykepleier og har mastergrad i ledelse og videreutdanning i flerkulturelt helsearbeid. Stojiljkovic er opptatt av praktisk-pedagogisk didaktikk og forsker på studentaktiv læring.

Monica W. Nortvedt er prodekan for samhandling ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Hun kommer fra en stilling som professor ved Institutt for helse- og omsorgsvitenskap ved HVL. Hun har tidligere blant annet vært leder for Senter for kunnskapsbasert praksis ved Høgskolen i Bergen (HiB). Hun er utdannet sykepleier med videreutdanning i intensivsykepleie og har doktorgrad innen tema multippel sklerose og livskvalitet. Sammen med Gro Jamtvedt etablerte hun i 2003 videreutdanningen «Å arbeide og undervise kunnskapsbasert» ved Høgskolen i Bergen. Videreutdanningen har vært et viktig bidrag til å øke kompetansen på feltet, og siden 2008 har HiB/HVL også tilbudt mastergrad i kunnskapsbasert praksis innenfor helsefag. Sammen med studenter fra videreutdanningen og mastergradsnivået har Nortvedt presentert prosjekter på feltet både nasjonalt og internasjonalt, i tillegg til at hun har publisert fagartikler og vitenskapelige artikler. Nortvedt har også arbeidet med implementering av kunnskapsbasert praksis ved sykehjem, i Helse Bergen, Oslo universitetssykehus HF og Nordlandssykehuset HF.

Pernille Lunde er førsteamanuensis og har en postdoktorstilling ved Fakultet for helsefag, OsloMet. Hun er fysioterapeut og har en ph.d. i helsevitenskap. Hennes forskning er rettet mot trening, bruk av teknologi og etterlevelse av livsstilsintervensjoner blant pasienter med ikke-smittsomme sykdommer.

Rita Solbakken er førsteamanuensis ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord Universitet. Hun er intensivsykepleier, har videreutdanning i ledelse, mastergrad i klinisk sykepleie og ph.d. i profesjonskunnskap med tema omsorg i sykepleieledelse.

Siren Eriksen er professor ved Lovisenberg diakonale høgskole og fagsjef for demens og kognisjon ved Nasjonalt senter for aldring og helse. Hun er sykepleier, har mastergrad i profesjonsetikk og ph.d. i sykepleievitenskap. Hennes forskning er primært knyttet til demens og eldre rundt temaer som psykisk helse, psykososiale behov, palliasjon og seksualitet.

Siri Waage er senterkoordinator ved Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer, Haukeland universitetssjukehus, og forsker ved Universitetet i Bergen. Hun er sykepleier og har ph.d. om søvn og helse blant skiftarbeidere. Hennes forskning har tyngdepunktet innenfor søvn, døgnrytme og helse relatert til skiftarbeid

Solrun G. Holm er prosjektleder i Kunnskapskommunen HelseOmsorg Nord, Vestvågøy kommune. Holm er sykepleier med videreutdanning innen kirurgisk intensivsykepleie. Hun har sykepleierlærerutdanning, embetseksamen i sykepleievitenskap og ph.d. i profesjonspraksis.

Susan Saga er førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU. Hun er sykepleier og har en ph.d. i samfunnsmedisin. Hennes forsknings- og undervisningsområder er bekkenbunns- og defekasjonsproblemer, overgrep og forsømmelser blant eldre samt undersøkelses- og vurderingskompetanse hos sykepleiere.

Tone Størseth Moksnes er jordmor og sexolog ved Freyja ultralyd, kvinne- og familieklinikk. Hun er utdannet sykepleier og jordmor, har videreutdanning i revmatologi og mastergrad i sexologi. Hun har tidligere jobbet som rådgiver ved Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer, St. Olavs hospital.

Trude Anita Hartviksen er enhetsleder for forskning, utvikling og innovasjon i helse- og mestringstjenesten i Vestvågøy kommune, og også forsker ved Senter for omsorgsforskning nord, UiT Norges arktiske universitet. Hun er ergoterapeut, har mastergrad i rehabilitering og ph.d. i profesjonskunnskap.

Klinisk sykepleie 1-3