Stemma og stilla i musikk og litteratur: Festskrift til Magnar Åm av Geir Petter Hjorthol, Helga Synnevåg Løvoll, Elizabeth Oltedal og Jan Inge Sørbø (Open Access)
Open Access

Stemma og stilla i musikk og litteratur: Festskrift til Magnar Åm (Open Access)

Serie: Religionsfag Profil 43

Forfatter:

Geir Petter Hjorthol, Helga Synnevåg Løvoll, Elizabeth Oltedal og Jan Inge Sørbø (red.)

Forfatter: , , og
Innbinding: Open Access
Utgivelsesår: 2022
Kopibeskyttelse: Ingen DRM
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
Serie: Religionsfag Profil
Serienummer: 43
ISBN: 9788202738747
Kategori: Språk og litteratur og Historie, religion og filosofi
Filformater: EPUB3, HTML, PDF, XML
Lisenstype: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Fagfellevurdert: Ja
Fag: Historie, religion og filosofi, Språk og litteratur
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Stemma og stilla i musikk og litteratur: Festskrift til Magnar Åm

Denne boka er eit festskrift i høve 70-årsdagen til komponisten, pedagogen, dirigenten og samfunnsmennesket Magnar Åm. Heilt frå starten av komposisjonsarbeidet hans har musikken som erkjenningsform stått sentralt, men også trongen til å bryte grensene mellom etablerte former og konvensjonar. Dette har fungert som leietrådar også for bidraga til denne antologien. Målet har ikkje berre vore å lage eit heidersskrift til éin person, men å vere ei kjelde til ny innsikt.

Musikk og litteratur handlar om skaping og formidling av meining. Slik sett er det paradoksalt å snakke om stille som eit sentralt kjenneteikn ved desse kunstartane. Men alle som les og lyttar aktivt, veit at det er meir å hente i kunsten enn det som ligg i det umiddelbare og eksplisitte uttrykket. Stemma (i vid tyding) har stilla som si komplementære motsetning.

Første hovuddel av antologien gir ein kortfatta teoretisk bakgrunn for ei tverrvitskapleg forsking på musikk og litteratur. Bidraga som følgjer ser ikkje på kunstverka berre som ferdige produkt, men som delar av ein levande praksis, i møtet mellom komponist, forfattar, musikk, tekst, utøvar og mottakar. I neste del blir vi tekne med inn i verkstaden til komponistar og musikarar som kommenterer musikken til Magnar Åm, men også sin eigen i dette lyset. I siste del kryssar vi grensa mellom kunsten og andre erfaringsformer, med eudaimonia som samlande omgrep: Korleis kan ein kan leve eit fullstendig og meiningsfullt liv?

Boka er skriven av forskarar frå ulike fagfelt som litteratur, musikk, naturvitskap, friluftsliv, men også av utøvande kunstnarar: komponistar, musikarar og forfattarar. I møtet mellom forsking og kunst, gjennom vitskaplege artiklar og faglege essay, oppstår det ein samtale som skaper erkjenning på tvers av fastlåste grenser.

Til toppen

Forfatter(e)

Geir Hjorthol er professor i nordisk litteratur ved Institutt for språk og litteratur, Høgskulen i Volda. I forskinga si er han særleg oppteken av moderne norsk prosalitteratur og korleis den kan lesast i lys av musikk,
politikk og historie. Hjorthol er også utøvande musikar. Meir informasjon her: https://www.hivolda.no/tilsette/institutt-sprak-og-litteratur/geir-petter-hjorthol.

Helga Synnevåg Løvoll er professor ved Institutt for idrett og friluftsliv, Avdeling for kulturfag, Høgskulen i Volda. Hun underviser på alle nivåer i høyskolen, fra årsstudium og bachelor i friluftsliv og naturguiding til ph.d. i helse- og sosialfag. Løvoll forsker med psykologiske metoder på fenomener som positive følelser, flyt, motivasjon, eudaimonisk well-being og estetiske opplevelser i natur.

Elizabeth Oltedal er førstelektor ved Institutt for musikk, Avdeling for kulturfag, Høgskulen i Volda. I forskingssamanheng har ho fokusert hovudsakleg på musikkundervisning, instrumentaldidaktikk, vurderingsproblematikk og amatørkor. Oltedal er aktiv dirigent. Meir informasjon: https://www.hivolda.no/tilsette/musikk/elizabeth-anne-oltedal.

Jan Inge Sørbø er professor ved Institutt for sosialfag, Høgskulen i Volda. Sørbø har skrive fleire forfattarmonografiar, ei nynorsk litteraturhistorie og er oppteken av tilhøvet mellom terapeutisk, litterært og filosofisk språk. Meir informasjon:
https://www.hivolda.no/tilsette/institutt-sosialfag/jan-inge-sorbo.

Andreas Barth er musikar og trommemakar, lokalisert i Eidsfoss. Musikalsk produksjon gjennom Farmorhuset (www.farmorhuset.com) og trommemakeri gjennom Solid wood drum (www.solidwooddrum.com).

Kristin Bolstad er komponist, vokalist og musikar med base i Oslo. Bolstad er opptatt av korleis rom kan vere premiss for skaping og oppleving av eit verk, og har sjølv komponert fleire stadspesifikke verk. Ho er også opptatt av lydar som er rundt oss og brukar gjerne element av dette i musikken sin. Meir informasjon: www.kristinbolstad.com.

Erik C. Fooladi er førsteamanuensis ved Institutt for realfag, Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning, Høgskulen i Volda. Interessefeltet hans er naturfagdidaktikk, mat- og helsedidaktikk og tverrfagligheit. Meir informasjon: https://www.hivolda.no/tilsette/institutt-realfag/erik-cyrus-fooladi.

Kjell Habbestad er professor i musikkteori og komposisjon ved Noregs musikkhøgskule i Oslo. Verklista omfattar dramatiske verk, orkesterverk, solokonsertar, kammerverk for ulike besetningar, verk for orgel og piano og ei mengd korverk og motettar. Meir informasjon:
https://nmh.no/kontakt-oss/ansatte/kjell-habbestad.

Kirsti Langstøyl er spesialbibliotekar ved Høgskulen i Volda, der ho har hovudansvar for fagområde kunst og handverk, musikk, teater og drama. Ho er også ihuga korpsentusiast. Meir informasjon: https://www.hivolda.no/tilsette/biblioteket/kirsti-langstoyl.

Torgeir Rebolledo Pedersen (f. 1949) er utdannet arkitekt og har utgitt en rekke diktsamlinger, senest Erfaring og Forsvinning (2010). For samlingen Blåveisfra mottok han Oktoberprisen og Den norske Lyrikklubbens pris. Rebolledo Pedersen har opptrådt med Stuntpoetene og jazzgruppen Søyr, og han har skrevet litterære kabareter og korverk og dramatikk for scene, radio og dukketeater. Han har også skrevet librettoen til en radioopera, Alfa Romeo, med musikk av Tor Halmrast, og for denne mottok han både Prix d’Italia og Edvard Grieg-prisen i 1999. Pedersen ble Norgesmester i slampoesi i 2005.

Rebolledos debut som barnebokforfatter var billedboka God natt lille abbor (2006), illustrert av Leandro Cassiano. Han har senere samarbeidet med illustratør Per Dybvig om bildebøkene Lammet som ikke ville bli lår (2011) og Dattera som datt ut av et vindu (2013). Høsten 2014 utkom den grandiose Brødrene Zapata, tegnet av den danske illustratøren Lilian Brøgger.

Øystein Salhus er førstelektor ved Institutt for musikk, Avdeling for kulturfag, Høgskulen i Volda. Salhus er musikkterapeut og utøvande musikar, og han har eit forskingsfokus på musikk og livsmeistring og musikkterapi for personar med demens. Meir informasjon: https://www.hivolda.no/tilsette/musikk/oystein-salhus.

Stein Helge Solstad er førsteamanuensis ved Institutt for musikk, Avdeling for kulturfag, Høgskulen i Volda. Hovudinteressa hans er i ekspertise og kognisjon, hovudsakleg knytt til jazzimprovisasjon. Solstad leiar forskargruppa Kreative læringsprosessar i musikk og er aktiv jazzutøvar. Meir informasjon: https://www.hivolda.no/tilsette/musikk/stein-helge-solstad.

Gunnar Strøm er dosent emeritus ved Høgskulen i Volda og var tilsett ved Avdeling for mediefag frå 1984. Han er filmvitar med animasjon, dokumentarfilm og musikkvideo som fagfelt. Han har vore tenor i Volda vokal sidan oppstarten i 1991. E-post: gunst.no@gmail.com

Vibeke Andrea Tellmann er førsteamanuensis ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen. I forskingssamanheng har Tellmann eit hovudfokus på musikkfilosofi, estetikk og filosofididaktikk. Meir informasjon: https://www.uib.no/personer/Vibeke.Andrea.Tellmann.

Lars-Erik ter Jung er dirigent basert i Oslo. Han har ein omfattande karriere bak seg som fiolinist sidan han debuterte i 1980. Som dirigent er han involvert i ulike prosjekt i Norge og internasjonalt med både tradisjonelt og nytt repertoar. Meir informasjon: https://www.larserikterjung.no/.

Wenche Torrissen er professor ved institutt for teater og drama, Avdeling for kulturfag, Høgskulen i Volda. Ho leiar forskingsgruppa Kultur og Helse og hennar forskingsinteresse er knytt til teaterhistorie, anvendt teater og estetisk transformasjon gjennom teater og andre kulturutrykk. Meir informasjon: https://www.hivolda.no/tilsette/drama-og-teater/wenche-torrissen

Tine Grieg Viig er førsteamanuensis i musikkpedagogikk ved Institutt for kunstfag, Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet og er for tida postdoktor i det NFR-finansierte prosjektet Music Teacher Education for the Future (FUTURED 2019-2022). Som komponist, forskar og lærarutdannar er ho spesielt interessert i skapande arbeid med musikk, kritisk musikkpedagogikk og digitale verktøy i musikkutdanning. Meir informasjon: https://www.hvl.no/person/
?user=tine.viig.

Knut Vaage er komponist busett i Bergen, og han har ein produksjon som spenner fra° symfoniske verk og opera, til solostykke. Vaage har hatt hovudvekt pa° improvisasjons- og samtidsmusikk, utforsking av grensene mellom improvisasjon og komposisjon, og utvikling av eit hybrid akustisk/elektronisk lydbilde. Han er for tida tilknytt eit forskingsprosjekt ved Griegakademiet, Universitetet i Bergen. Meir informasjon: www.knutvaage.com.

Lars Amund Vaage er forfattar og bur i Son i Viken. Han har skrive mest romanar, men også noveller, barnebøker, skodespel, dikt og essay. Meir informasjon: https://oktober.no/Lars-Amund_Vaage.

Magnar Åm er professor i musikk, tilsett på kunstnarleg grunnlag ved institutt for musikk, Avdeling for kulturfag, Høgskulen i Volda. Sjå verkliste og bibliografi annan plass i boka. Meir informasjon:https://www.hivolda.no/tilsette/musikk/magnar-am.

Bøker i serien