Steinalderen i Sørøst-Norge av Hege Damlien, Inger Marie Berg-Hansen, Lene Melheim, Axel Mjærum, Per Persson, Almut Schülke og Steinar Solheim (Open Access)
Open Access

Steinalderen i Sørøst-Norge (Open Access)

Faglig program for steinalderundersøkelser ved Kulturhistorisk museum

Forfatter:

Damlien, Berg-Hansen, Melheim, Mjærum, Persson, Schülke og Solheim

Forfatter: , , , , , og
Innbinding: Open Access
Utgivelsesår: 2021
Kopibeskyttelse: Ingen DRM
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202632274
Kategori: Arkeologi og Historie, religion og filosofi
Filformater: PDF
Lisenstype: Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International
Fagfellevurdert: Ja
Fag: Arkeologi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Steinalderen i Sørøst-Norge

Steinalderen i Sørøst-Norge. Faglig program for steinalderundersøkelser ved Kulturhistorisk museum bygger på resultatene fra utgravinger av 430 boplasser, begravelser, depoter, fangstanlegg m.m. fra år 2000 til 2017, noe som har skapt en enorm tilvekst av kunnskap.

Utgivelsen inneholder en helhetlig oversikt over disse utgravningsresultatene og presenterer en bred og oppdatert redegjørelse for forskningsstatus knyttet til steinalderen (ca. 9500–1700 f.Kr.) i regionen.

I presentasjonen av forskningsstatus synliggjøres ikke bare det vi vet per i dag, men også betydelige kunnskapshull. Den manglede kunnskapen på enkelte felt har dannet utgangs­punkt for formuleringen av fire framtidige satsingsområder:

• Teknologi

• Bosetning og landskapsbruk

• Ressursgrunnlag og økonomi

• Ritualer og ritualisert praksis

I Steinalderen i Sørøst-Norge presenteres konkrete forslag til strategier og tiltak som vil bidra til å tette disse kunnskapshullene, skape faglig utvikling og danne grunnlag for videre forskning. Boken vil være et viktig verktøy for planlegging og gjennomføring av kommende steinalderutgravninger ved Kulturhistorisk museum, samtidig som det vil danne et grunnlag for de rådene museet gir i forbindelse med forvaltningen av våre eldste kulturminner.

Oversikten er skrevet for forskere, forvaltere, studenter og andre som vil gjøre dypdykk i vår eldste forhistorie.

Til toppen

Andre utgaver

Steinalderen i Sørøst-Norge
Bokmål Innbundet 2021
Forfatter(e)

Hege Damlien har doktorgrad i nordisk arkeologi fra Universitetet i Stavanger. Hun har siden 2004 vært ansatt ved Arkeologisk seksjon, Kulturhistorisk museum, og som førsteamanuensis siden 2016. Hun har bred erfaring fra arkeologiske utgravninger på Sørøstlandet. Som forsker har hun særlig fokusert på bosetningen på den Skandinaviske halvøya og i Nord-Europa i eldre steinalder, og på temaer knyttet til teknologi og kunnskapsoverføring, samfunnsorganisering, mobilitet, landskapsbruk og tilpasning.

Inger Marie Berg-Hansen har arbeidet ved Arkeologisk seksjon, Kulturhistorisk museum, siden 2002 og som førsteamanuensis siden 2017. Hun har magistergrad og PhD fra Universitetet i Oslo, og omfattende erfaring fra registrering og utgravning av steinalderlokaliteter, hvorav de siste tjue årene som prosjektleder og forsker. Berg-Hansens forskning har særlig fokusert på ulike temaer innenfor steinalderen i Nord-Europa og Norge, samt teori og metodespørsmål. De viktigste temaene er teknologi og håndverkstradisjoner, samfunnsorganisering og storskala samfunnsutvikling, pionerbosetning, samt landskapsbruk og lokalisering. Berg-Hansen har blant annet publisert en bok om steinalderregistrering og boplasslokalisering i Norge, i tillegg til artikler i norske og internasjonale tidsskrifter og antologier.

Lene Melheim har doktorgrad i nordisk arkeologi fra Universitetet i Oslo, og har siden 2015 jobbet som seksjonsleder ved Arkeologisk seksjon, Kulturhistorisk museum. Melheim har, som forfatter og redaktør, publisert en rekke bøker og artikler om perioden 2500–500 f. Kr. og har også drevet med undervisning og populærvitenskapelig formidling. Melheim har spesialisert seg på tema knyttet til metallhåndverk i nordisk bronsealder og har den siste tiden særlig arbeidet med problemstillinger knyttet til kobberkilder, metallhandel og mobilitet. Hun har deltatt i flere internasjonale forskningsprosjekter.

Axel Mjærum har vært ansatt ved Kulturhistorisk museum siden 2004 og har bred erfaring fra arkeologiske feltundersøkelser på Sør- og Østlandet. I 2017 ble han tilsatt som førsteamanuensis i nordisk arkeologi ved Arkeologisk seksjon. Som forsker har han blant annet arbeidet med temaer knyttet til fiske, jakt, landbruk, teknologi og boplassorganisering i steinalder, bronsealder og eldre jernalder. I tillegg har han interessert seg for feltmetodiske spørsmål.

Per Persson har doktorgrad i arkeologi fra Universitetet i Gøteborg. Fram til 2003 arbeidet Persson ved Universitetet i Gøteborg og deretter ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, der han fra 2015 har vært førsteamanuensis i nordisk arkeologi ved Arkeologisk seksjon. Perssons forskning omhandler nordisk steinalder med vekt på feltarkeologi og naturvitenskapelige metoder. De viktigste temaene i Perssons forsking er introduksjonen av jordbruket (neolittiseringen), kulturgrupper, bosetning og næringstilfang særlig i neolitikum, samt den første koloniseringen av Skandinavia ved istidens slutt (pionertid).

Almut Schülke er professor i nordisk arkeologi. Hun har jobbet på Kulturhistorisk museum siden 2012, fremfor alt innenfor forvaltningsarkeologi og forsking. Hennes faglige interesser omfatter landskapsarkeologi, menneske-omverden-relasjonen, ritualer og mobilitet med spesiell vekt på steinalder i Sørskandinavia (mesolitikum og neolitikum).

Steinar Solheim har doktorgrad i nordisk arkeologi fra Universitetet i Oslo. Han er førsteamanuensis ved Arkeologisk seksjon og har vært ansatt ved Kulturhistorisk museum siden 2008. Solheims forskning har vært rettet mot forskjellige tema i eldre og yngre steinalder, deriblant populasjonsstudier, kystbosetning og introduksjonen av jordbruk.