Stein på stein (2021)

Stein på stein Tekstbok (2021) (Heftet)

Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nivå B1

Forfatter:

Kirsti Mac Donald og Elisabeth Ellingsen

Nå kan du få digitale vurderingseksemplar. Raskere og mer miljøvennlig!
Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 256
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202645502
Kategori: Norsk for viderekomne (B1-C1)
Fag: Norsk for viderekomne (B1-C1)
Nivå: Spor 2 - B1, Spor 3 - B1
Komponent: Tekstbok
Om utgivelsen Stein på stein Tekstbok (2021)

Stein på stein er et læreverk for voksne som vil lære mer norsk eller som vil ta norskprøven på nivå B1. Målet er at deltakerne skal ta språket aktivt i bruk og få utvidet kjennskap til norske samfunnsforhold gjennom engasjerende møter med personer i deres jobb og dagligliv. Læreverket er oppdatert om det norske samfunnet i dag og dekker alle tverrfaglige emner og kjerneelementer i Læreplan i norsk for voksne innvandrere fra 2021. Stein på stein legger stor vekt på jevn progresjon i ordforråd, setningsstruktur og kunnskap om norsk grammatikk.

Læreverket er tilpasset undervisningen fram mot et B1-nivå i alle ferdigheter: lytteforståelse, leseforståelse, skriftlig framstilling og muntlig kommunikasjon.

I Stein på stein Tekstbok åpner hvert kapittel oversikt over hva som er viktige temaer i kapittelet. Dette er temaer som den nye læreplanen setter opp som mål for nivå B1.

I Stein på stein blir vi kjent med et lite utvalg personer i ulike situasjoner. Historiene er med på å gi et bilde av det norske samfunnet, av familierelasjoner, jobbsituasjon, skole og fritid. Persongalleriet er avgrenset, slik at leseren kan bli litt kjent med karakterene og snakke om det som skjer med dem underveis. Kjerneelementene i læreplanen innen individ og felleskap er på denne måten innarbeidet naturlig.

Tekstboka inneholder ulike sjangre: dialoger, fortellende tekster, avisartikler, litterære tekster, sakprosa, informasjonstekster, formelle brev, innlegg og diskusjoner på internett. Tekstutvalget brukes bevisst for å beskrive det norske samfunnet, før og nå, som utvandring og innvandring til landet, og dagens og framtidas arbeidsliv. Deltakelse i det norske samfunnet og hvordan man kan delta i samfunnsdebatten er også tatt med, i tråd med kjerneelementet demokratiforståelse og deltakelse.

I alle kapitlene presenteres sentrale grammatiske emner. Vanskelighetsgraden øker utover i boka, slik at de siste kapitlene er en god del vanskeligere enn de første. Progresjonen er jevn, med gode muligheter for differensiering.

Relevante ord og uttrykk blir også presentert i hvert kapittel. Begrepene er aktuelle for temaene som blir tatt opp, og ordene er markert i teksten. Alle kapitlene inneholder også en ordliste til kapittelet.

Hva kan du si? foran i tekstboka er en samling av vanlige fraser og uttrykk som kan være til hjelp når man skal snakke sammen.
Bak i boka er det en minigrammatikk og en alfabetisk ordliste. Minigrammatikken gir en samlet oversikt over bøyningsmønstrene.

Innholdet i Stein på stein inviterer til muntlig aktivitet og engasjement, og oppgaver for refleksjon, diskusjon, og videreformidling (mediering) er gjennomgående med i læreverket. Digitale ferdigheter er naturlig innarbeidet. Ved hjelp av ulike tekster og oppgaver får deltakerne muligheter til å jobbe med språket på mange forskjellige måter. De får trening i å uttrykke seg i ulike sammenhenger, kommunisere med hverandre og også videreformidle og forklare innhold for hverandre.

Stein på stein har en oversiktlig struktur og jevn progresjon, slik at det skal være lett å bruke både for kursdeltakere og lærere. Det finnes trykte ordlister på mange språk.

Arbeidsboka følger tekstboka og inneholder varierte oppgavetyper for videre arbeid med vokabular og grammatikk. Arbeidsboka inneholder mange oppgaver, og det er lett å velge i innholdet og differensiere.
Hvert kapittel har en test, og foran i boka er det en kort veiledning og informasjon om hvordan den kan brukes.

Læreverket har et stort nettsted - Stein på stein Digital med supplerende oppgaver for alle ferdigheter. Det er gode differensieringsmuligheter. Nettstedet inneholder også alle lydspor til tekstbok og arbeidsbok.

På lærernettstedet ligger tavlebøker til tekstbok og arbeidsbok, ekstra lytteøvelser med lydspor, eksempler på ulike dialekter og samisk, mange og varierte ekstraoppgaver, veiledning, verblister, bildesamlinger og fasit. Her finnes også prøver etter hvert tredje kapittel.

Elev og lærer kan enkelt følge med på progresjon og resultater, og læreren kan følge opp, og tilpasse til den enkelte elev. Læreren kan lage og tildele oppgaver til enkeltelever og grupper, rette og kommentere skriftlige besvarelser og lese inn muntlige beskjeder.

Til toppen

Forfatter(e)

ELISABETH ELLINGSEN er dosent ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, der hun underviser utenlandske studenter i norsk på ulike nivåer. Hun er cand.philol. med fagkretsen nordisk hovedfag, historie mellomfag og sosialpedagogikk grunnfag
Sammen med Kirsti Mac Donald har hun skrevet læreverk i norsk for voksne innvandrere på ulike trinn, samt artikler om leseforståelse og bruk av litteratur i et didaktisk perspektiv.

Kirsti Mac Donald har i en årrekke vært førstelektor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, der hun har undervist i norsk som andrespråk på alle nivåer. Hun er cand philol med hovedfag i norsk og mellomfag italiensk og litteraturkunnskap i tillegg til lærerutdanning. Hun er også lærebokforfatter og har skrevet grammatikker og øvelsesbøker i norsk som andrespråk for ulike nivåer, både grunnskole, voksenopplæring og universitet. Hun har også skrevet flere artikler om grammatiske emner og en grammatikk spesielt rettet mot lærere i norsk som andrespråk.

Stein på stein (2021)
Stein på stein er et læreverk for voksne som vil lære mer norsk eller som vil ta norskprøven på nivå B1. Læreverket er tilpasset undervisningen fram mot et B1-nivå i alle ferdigheter. Læreverket er oppdatert om det norske samfunnet i dag og dekker alle tverrfaglige emner og kjerneelementer i Læreplan i norsk for voksne innvandrere fra 2021. Stein på stein legger stor vekt på jevn progresjon i ordforråd, setningsstruktur og kunnskap om norsk grammatikk. Læreverket bygger på prinsippene i Læreplan i norsk for voksne innvandrere fra 2021.